Formulário de pesquisa

Luke 12:12

12Anayabin God Anun Kakafiyin nati ana veya’amaim boro tur ni’obaiyi kwanao.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index