Formulário de pesquisa

Mateo 1

I Ginikanan-na si Jesus

Lukas 3:23-38

1Yayto i ginikanan-na si Jesu-Kristo, i Dadi'-na si David pati' si Abraham:

2-3Si Abraham i tatay-na si Isaac nga iya i tatay-na si Jacob nga tatay-na si Juda pati' i mga bugtu'-na lalla.

Si Juda i tatay-na kas Fares pati' Sara, ngan si Tamar i nana-na mga iya.

Si Fares i tatay-na si Esrom nga tatay-na si Aram.

4Si Aram i tatay-na si Aminadab nga iya i tatay-na si Naason nga tatay-na si Salmon.

5Si Salmon i tatay-na si Boas, ngan si Rahab i nana-na.

Si Boas i tatay-na si Obed, ngan si Ruth i nana-na.

Si Obed i tatay-na si Jesse 6nga tatay-na si Hadi' David.

Si David i tatay-na si Solomon, ngan i nana-na, alla-na dahulo si Urias.

7Si Solomon i tatay-na si Rehoboam nga iya i tatay-na si Abias nga tatay-na si Asa.

8Si Asa i tatay-na si Jehosapat nga iya i tatay-na si Jehoram nga tatay-na si Usias.

9Si Usias i tatay-na si Jotam nga iya i tatay-na si Ahas nga tatay-na si Esekias.

10Si Esekias i tatay-na si Manases nga iya i tatay-na si Amon nga tatay-na si Josias.

11Si Josias i tatay-na si Jeconias pati' i mga bugtu'-na lalla

si uras si kadistirru-na si mga a'a-na si Israel pan Babilonia bilang mga bihag.

12Pagkatapos si kadistirru-na mga iya pan Babilonia, si Jeconias i tatay-na si Salatiel nga tatay-na si Sorobabel.

13Si Sorobabel i tatay-na si Abiud nga iya i tatay-na si Eliakim nga tatay-na si Asor.

14Si Asor i tatay-na si Sadok nga iya i tatay-na si Akim nga tatay-na si Eliud.

15Si Eliud i tatay-na si Eleasar nga iya i tatay-na si Matan nga tatay-na si Jacob.

16Si Jacob i tatay-na si Jose nga iya i sa'alla-na si Maria nga iya i nana-na si Jesus, i nag'arunan liwat Kristo.

17Sanglit bali katursi lut'o si ka'uru'ampuhan i tikang si Abraham pada'iray si David ngan katursi liwat gihapon i tikang namay si David pada'iray si kadistirru-na si mga a'a-na si Israel pan Babilonia. Tikang namay si uras si kadistirro, katursi gihapon lut'o tubtob si ka'allum-na si Tinu'inan Mannanalwas.

I Ka'allum-na si Jesu-Kristo

Lukas 2:1-7

18Da'ito sito i isturya hi'unong si ka'allum-na si Jesu-Kristo: Agpahanda-na si Jose i nanay-na nga si Maria. Ngan karaslon pa hamok mga iya, aniya' magpakatu'anan nga burod nayto dina pero yayto pagburod pina'agi si Espirito Santo. Ahinabo' to myintras pa aglabutan-na iya si Jose. Sanglit bali kuri si kamutangan-na si Jose kay si bala'ud-na mga iya kwintado nga agdangallahan na mga iya. 19Ngan tungod kay si Jose matadong a'a, agplano iya pagsunod si bala'ud-na mga iya nga agtugot pagbawi' si dati nagkasarabutan si pagdangallahan pero si sikrito pama'agi dina kay ga'i iya aruyag nga akamalu'an si Maria.

20Pero si kaliyat-liyatan si pagparapinsar-na sinan, agpakulaw i anghel-na si Paragdalom ari si upi, ngan agpinugad, “Jose, dadi'-na si David, dakaw agruha-duha pagpa'istar si Maria si ruma'-mo bilang alla-mo, kay i magtudok anan si iya tikang si Espirito Santo. 21Sigurado lalla i ma'allom ngan kinahanglan Jesus i pina'arun-bi, kay iya i tisalbar si mga a'a-na basi' gana' na mga iya baratunun-na si sala' ngan basi' ga'i na mga iya sadaluman-na pa si sala'.”

22Ahinabo' nan dimu'an basi' atuman i nagpahalling-na si Paragdalom, pina'agi si paragsumat-na: 23“Aniya' magburod dangkanda nga ga'i pa akalabutan, ngan lalla i ma'allom dadi'-na. ‘Emmanuel’+ i pina'arun-na, nga i kahulugan-na, ‘Atiya' i Diyos si kita’.”

24Sanglit pakakallat-na si Jose, agtuman-na i mandu'-na si anghel-na si Paragdalom ngan agkumpli-na dayon i dati pagkasarabutan si pagdangallahan-na mga iya. Agpa'istar-na si Maria si ruma'-na 25pero ga'i aglabutan-na tubtob nga a'allom i dadi'-na, ngan ag'arunan-nay to Jesus.

I Baha'o Kasuratan

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index