Formulário de pesquisa

Ruki 18:31

Yesu Danu feafeku wake nono wei

31Yesuma Danu iwoka ukeka orou duero (12) mune imusu odirieke emuabake eno wei, Derusaremu goiro anaisia eawe wei. Iro ane fafeisiie i Godinu we bou urie orouma i Ba Eme Sini Mibake adinaro aneme weibisaie enaenari ufekua wei.

Godinu irau wake

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index