Formulário de pesquisa

1 Kòrint 11

1Swiv mannyè mwen ka viv-la menm kon mwen ka swiv mannyè Jézi ka viv-la.

Mannyè An Madanm Sipozé Kouvè Tèt Li

2Bon, mwen vlé di zòt mizi bon zòt ka fè paski zòt toujou ka chonjé ègzanp mwen épi swiv sé bagay-la mwen ka enstwi-a menm kon mwen ja délivwé yo an lanmen zòt-la. 3Mé mwen vlé zòt konpwann, Jézi ni lotowité anho tout nonm, kon nonm-lan ni lotowité anho madanm-lan, épi Bondyé anho Jézi. 4Si an nonm kouvè tèt li lè i ka pwédyé ében lè Bondyé ba li konmisyonʼy pou mennen bay lòt moun, sa ka kwazé lonnè Jézi. 5Si an madanm pa kouvè tèt li lè i ka pwédyé ében lè Bondyé bay konmisyonʼy pou mennen bay lòt moun, i ka kwazé lonnè mawiʼy, épi i menm kon lè an madanm wazé tèt li. 6Si an madanm pa kouvè tèt li, pouki i pa annèk wazé tèt li toubonnman? Épi kon i sé an hontèz pou an madanm wazé tèt li ében koupé chivéʼy-la, i sipozé kouvè tèt li. 7An nonm pa ni pyès wézon pou kouvè tèt li, paski Bondyé ja fèʼy menm kon i menm Bondyé yé, épi i ja ba li an kawaktè ki menm kon sa li. Mé madanm-lan ka wéfléchi kawaktè nonm-lan. 8Paski Bondyé pa té sèvi madanm-lan pou fè nonm-lan. Mé i sèvi nonm-lan pou i fè madanm-lan. 9Bondyé pa té fè nonm-lan bay madanm-lan, mé i fè madanm-lan bay nonm-lan. 10Madanm-lan ni pou ni an kouvèti asou tèt li pou moutwé i anba lotowité, paski jik sé nanj-lan ki pa kay sòti kontan si i dézobéyi. 11Kanmenm koté Jézi ka kondwi, misyé épi madanm ka dépan asou yonn a lòt. 12Sa vwé, madanm-lan sòti an nonm-lan, mé an menm di tan-an sé madanm-lan ki fè nonm-lan. Épi sé Bondyé ki fè tout bagay.

13Jijé bay kòʼw menm, ès si i dwèt pou an madanm pwédyé bay Bondyé san i kouvè tèt li? 14Ou menm sipozé sav, lè an nonm ni lonng chivé sa ka kwazé lonnéʼy kouman? 15Mé pou an madanm ni lonng chivé, sa sé vwéman an bèlté pou li. Bondyé bay madanm-lan lonng chivé-a kon an kouvèti pou tèt li. 16Mé si pyèsonn vlé chikannen asou sa, tout sa mwen ni pou di sé sa, ni nou, ni sé légliz Bondyé-a pa konnèt pyès lòt mannyè.

Légliz-la Abizé Dinen Jézi-a

(Mafyou 26:26-29; Mak 14:22-25; Louk 22:14-20)

17Kon mwen baʼw sé lésisyon sala, mwen té kay vlé di zòt fè byen, mé mwen pa sa fè sa, paski lè zòt jwenn ansanm kon an légliz, sa ka fè pli donmaj pasé i ka fè bon. 18Pwèmyéman, moun ja di mwen lè zòt jwenn ansanm kon an légliz, zòt ka konblé adan diféwan ti pil ki kont yonn a lòt, épi mwen kwè sa pé vwé. 19Kanmenm la oblijé ni divizyon anpami zòt, kon sa tout moun kay wè aklè sé sa ki ka viv lavi ki dwèt-la épi tout tjè yo-a. 20Lè zòt jwenn ansanm kon an légliz, ou pé kwè wézon-an sé pou ou pwan an pa an dinen Jézi-a, mé sé pa sa pyès. 21Kon zòt ka manjé, chak moun ka fè kous pou manjé manjéʼy menm. Kon sa adan ka wèsté fen épi lézòt ka sou. 22Ki sa! Zòt vlé di zòt pa ni kay pou zòt manjé épi bwè adanʼy? Zòt ka twété légliz Bondyé-a akwèdi i pa enpòtan, épi zòt ka fè sé sa ki pa ni anyen-an hont. Ki sa ou kwè mwen kay diʼw asou bagay sala? Ou kwè mwen kay di zòt ka fè byen? Mwen pa sa di sa pyès!

Dinen Jézi-a

23Paski sé lésisyon-an mwen délivwé bay zòt-la, sé menm sé sa Senyè-a ban mwen-an. Senyè Jézi, asou menm swè-a yo té twayiʼy-la, pwan an pen, 24épi, apwé i wimèsyé Bondyé pou pen-an, i kaséʼy an konmen mòso épi i di, “Sa sé kò mwen mwen ka bay kon yon sakwifis bay Bondyé pou lapéti zòt. Manjé sa pou zòt sa chonjé mwen.” 25An menm mannyè-a, i ba yo diven-an apwé dinen, i di yo, “Diven sala sé agwéman nèf-la ki kachté épi san mwen-an. Népòt lè ou bwèʼy, fèʼy pou zòt sa chonjé mwen.” 26Paski népòt lè ou manjé pen sala épi ou bwè diven sala, ou ka di moun ankò, Senyè-a ja mò. Fè sa pou jik lè Senyè-a déviwé.

27Kon sa népòt moun ki manjé pen-an ében bwè diven-an an dinen Senyè-a adan an mannyè ki ka kwazé lonnè Senyè-a, moun sala kay koupab paski i péché kont kò épi san Senyè-a. 28Chak moun sipozé ègzanminé laviʼy avan, épi apwé sa manjé épi bwè an pòt-la. 29Paski si an moun pa ni pyès wèspé pou kò Jézi lè i manjé pen-an épi bwè diven-an, moun sala kwiyé jijman asou kòʼy menm. 30Sé sa ki fè an chay an zòt ja fèb épi malad, épi plizyè ja mò. 31Si nou ègzanminé lavi nou avan, nou pa kay twapé kò nou anba jijman Jézi. 32Mé Senyè-a jijé nou épi kowijé nou kon sa i pa kay ni pou kondanné nou ansanm épi lèstan latè-a asou dènyé jou-a.

33Bon, fwè èk sè, lè zòt vini ansanm pou pwan pa an dinen Senyè-a, èspéyé yonn a lòt. 34Si pyèsonn fen, i sipozé manjé lakay li, kon sa lè zòt jwenn ansanm zòt pa kay fè anyen ki kay mennen zòt anba jijman Bondyé. Sé lézòt bagay-la menm, mwen kay mété yo annòd lè mwen vini wè zòt.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index