Formulário de pesquisa

1 Kòrint 12

Kado Lèspwi Bondyé Ka Bay

1Bon, fwè èk sè, mwen vlé zòt konnèt lavéwité-a konsèné sé kado-a Lèspwi Bondyé ka bay-la. 2Chonjé lè zòt té moun ki pa té ka adowé Bondyé, zòt té pwan vyé chimen-an ki ka fè zòt adowé imaj ki pa ni pyès lavi andidan yo. 3Mwen vlé zòt konpwann si Lèspwi Bondyé ka kondwi an moun, moun sala pa kay di anyen kont Jézi. Épi pyèsonn pa sa konfésé Jézi sé Senyè-a anba Lèspwi Bondyé fè moun sala di sa.

4La ni diféwan kalité kado, mé sé Lèspwi Bondyé ki ka bay tout. 5La ni diféwan mannyè moun ka fè twavay Senyè-a, mé sé bay menm Senyè-a yo ka fèʼy. 6La ni diféwan kalité abilité pou fè twavay, mé sé menm Bondyé-a ki bay chak moun abilité-a pou fè kalité twavay-la yo ka fè-a. 7Bondyé ka moutwé pwézans Lèspwiʼy adan an mannyè an chak moun, pou yo sa sèviʼy pou édé tout légliz-la. 8Lèspwi Bondyé bay yon moun abilité-a pou palé an konmisyon ki benyen lasajès, épi menm Lèspwi-a bay an lòt moun abilité-a pou palé an konmisyon ki plen bon lésisyon. 9Menm Lèspwi Bondyé-a ka bay yon moun lafwa, paditan i ka bay an lòt moun pouvwa-a pou djéwi. 10Lèspwi-a bay an lòt moun pouvwa-a pou fè miwak; an lòt i bay pouvwa-a pou di konmisyon Bondyé, épi pou an lòt ankò i bay abilité-a pou konnèt diféwans-lan adan an lèspwi ki sòti pa kado Bondyé épi sa ki pa sòti pa kado Bondyé. Pou an lòt moun i bay abilité-a pou palé langaj ki étwanj, épi pou an lòt i bay abilité-a pou sa déchifwé langaj étwanj-lan. 11Mé sé menm Lèspwi-a ki ka fè tout sa. I ka bay chak moun diféwan kado, kon i menm Lèspwi-a vlé.

An Kò Épi Diféwan Mòso

12Menm kon an kò sé yon sèl bagay ki ni diféwan mòso épi tout sé mòso-a, magwé yo sé an chay, sé yon sèl kò, sé menm kon sa i yé épi Jézi. 13An menm mannyè-a nou tout, menm si nou sé Jwif ében pa Jwif, menm si nou sé èslav ében ni libèté nou, Lèspwi Bondyé ja batizé nou adan yon sèl kò épi Bondyé ja ban nou tout menm Lèspwi-a an tjè nou.

14Paski kò-a menm pa fèt épi yon sèl mòso, mé i fèt épi an chay mòso. 15Si pyé-a té ni pou di, “Paski mwen pa lanmen-an, kò-a pa bizwen mwen,” sa pa vlé di i sé pa mòso adan kò-a. 16Épi si zòwèy-la té ni pou di, “Paski mwen pa zyé-a, kò-a pa bizwen mwen,” sa pa vlé di i sé pa mòso adan kò-a. 17Si tout kò-a té an zyé sèlman, ki mannyè i kay fè tann? Épi si i té an zòwèy sèlman, ki mannyè i té kay fè pwan lòdè? 18Mannyè i yé-a kanmenm, Bondyé mété tout diféwan mòso adan kò-a kon i té vlé. 19La pa té kay ni an kò si tout té yon sèl mòso. 20Kon i yé-a, la ni an chay mòso, mé sé yon sèl kò.

21Kon sa, zyé-a pa sa di lanmen-an, “Mwen pa bizwenʼw!” Ni tèt-la pa sa di pyé-a, “Pyé, mwen pa bizwenʼw!” 22Okontwè, nou pa sa fè san sé mòso an kò-a nou kwè ki pli fèb-la. 23Épi sé mòso an kò-a nou konsidiwé ki pa ni djè lonnè-a, sé yo nou ka gadé apwé pli byen, épi sé sa nou konsidiwé ki pa bèl-la, sé épi yo nou ka pwan pli pokosyon pou kouvè yo. 24Mé sé mòso-a ki bèl-la pa bizwen otan antansyon kon sa. Bondyé menm ja mété kò-a ansanm adan an mannyè kon sa sé mòso-a nou kwè ki pa vo an chay-la kay jwenn pli gwan lonnè. 25Bondyé fè sa kon sa sé mòso-a an kò-a pa kay babyé épi yonn a lòt, mé yo sipozé gadé apwé yonn a lòt. 26Si yonn an sé mòso-a ka soufè, tout sé lézòt-la kay soufè épiʼy. Si yonn wisivwè lonnè, tout sé lézòt-la kay kontan ba li.

27Zòt tout sé kò Jézi, épi chak yonn an zòt sé an mòso adanʼy. 28An légliz-la, Bondyé ja mété tout mòso an plas. Pwèmyéman zapòt, dézyenm sé sa ki ka wisivwè épi di konmisyon Bondyé-a, épi twazyenm sa ki ka enstwi lézòt. Apwé sa, sé sa ki ka fè miwak-la, sé sa ki ni pouvwa pou djéwi-a, sé sa ki pou édé lézòt-la, sé sa pou gadé apwé zafè légliz-la, épi sé sa pou palé adan an langaj ki étwanj-lan. 29Yo tout pa zapòt, ében yo tout pa ka wisivwè épi di konmisyon Bondyé, ében yo tout pa ka enstwi. Sé pa tout ki ni pouvwa-a pou fè miwak, 30ében pou djéwi maladi, ében pou palé an langaj ki étwanj, ében pou sa déchifwé langaj étwanj sala. 31Mété tout lidéʼw asou sé kado-a ki pli ho-a. Épi apwézan mwen kay moutwéʼw an chimen ki pli ho toujou.

Tèstèman nèf-la: Épi an posyòn an liv samz-la

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index