Formulário de pesquisa

Marcos 9:43

43Atumi uwejejai tunau takastasrum wakerakrumka, tunau takasai tusaram, atumi uweje met charawa nunisrumek tunaarum japaram ukuktaram. Nekasrum kichik uwejmijai juni pujusrum, nunia jakaram nayaimpinam wetinka timiá pengkeraitai. Antsu ji kajintrashtinnum mai uwejtuk jeatnuka nekas paseetai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index