Formulário de pesquisa

Matteus 26

Die leiers van die volk maak planne om Jesus dood te maak

(Ook Mark 14:1-2; Luk 22:1-2)

1Toe Jesus klaar gepraat het, het Hy vir sy *dissipels gesê: 2“Julle weet dit is oor twee dae *Paasfees. God gee My, die *Seun van die mens, vir die mense sodat hulle My kan *kruisig.”

3Toe het die *priesterleiers en die familieleiers van die volk bymekaargekom in die *hoëpriester se huis. Die hoëpriester se naam was Kajafas. 4Hulle het planne gemaak om Jesus te vang en om Hom dood te maak. Hulle wou dit skelm doen. 5Hulle het gesê: “Ons moet dit nie doen wanneer die mense Paasfees vier nie, want dan sal hulle kwaad word en almal sal skree en raas.”

’n Vrou gooi lekkerruik-olie op Jesus se kop

(Ook Mark 14:3-9; Luk 7:36-39,44-47; Joh 12:3-5,7-8)

6Jesus was in Betanië in die huis van Simon die *melaatse man. 7Daar kom toe ’n vrou na Jesus toe. Sy het ’n mooi *klip-kruikie gehad en in die kruikie was daar baie duur lekkerruik-olie. Sy het die olie op Jesus se kop uitgegooi terwyl Hy by die tafel gesit en eet het. 8Toe die *dissipels dit sien, het hulle kwaad geword daaroor en hulle het gesê: “Hoekom mors sy die olie? 9Sy kon dit verkoop het en baie geld gekry het. Dan kon sy die geld vir die arm mense gegee het.”

10Jesus het geweet wat hulle gesê het, en daarom het Hy vir sy dissipels gesê: “Hoekom pla julle die vrou? Sy het vir My iets gedoen wat goed is. 11Die arm mense is altyd by julle, maar Ek sal nie altyd by julle wees nie. 12Die vrou het nou die lekkerruik-olie oor My gegooi, en sy het dit gedoen sodat my liggaam gereed kan wees wanneer hulle My begrawe. 13Ek sê vir julle, en dit is seker: Oral in die wêreld waar die mense hierdie goeie boodskap bring, sal hulle ook praat oor hierdie vrou en wat sy gedoen het. Die mense sal haar onthou.”

Judas besluit om Jesus te verraai

(Ook Mark 14:10-11; Luk 22:3-6)

14Een van die twaalf *dissipels se naam was Judas Iskariot. Hy het na die *priesterleiers toe gegaan 15en gevra: “Wat sal julle vir my gee as ek julle help om Jesus te vang?”

Die priesterleiers het toe vir Judas 30 *silwer geldstukke betaal. 16Van toe af het hy ’n plan probeer maak en hy het gewag vir die regte tyd om Jesus te *verraai.

Die laaste Paasfees

(Ook Mark 14:12-21; Luk 22:7-14,21-23; Joh 13:21-22,25-26)

17Op die eerste dag van die *Fees van die Ongesuurde Brood, het Jesus se *dissipels na Hom toe gekom en vir Hom gevra: “Waar wil U hê moet ons gaan gereedmaak sodat U die *Paas-ete kan eet?”

18Jesus het gesê hulle moet in Jerusalem na ’n man toe gaan en vir hom sê: “Ons Meneer sê: ‘My *tyd is naby. Ek en my dissipels wil die Paas-ete in jou huis eet.’ ”

19Die dissipels het gedoen wat Jesus vir hulle gesê het en hulle het alles gereedgemaak vir die Paas-ete. 20Toe dit aand geword het, het Jesus saam met die twaalf dissipels by die tafel gesit 21en hulle was besig om te eet. Toe sê Jesus: “Ek sê vir julle, en dit is seker: Een van julle sal My *verraai.”

22Die dissipels was baie geskok en hartseer. Elke dissipel begin toe om vir Jesus te vra: “Here, is dit ek?”

23Jesus het vir hulle gesê: “Die een wat sy brood saam met My in die sous druk, daardie een sal My verraai. 24Ek, die *Seun van die mens, sal sterf soos die *profete oor My geskryf het. Maar daardie man wat My verraai, sal baie swaar kry. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie.”

25Judas, die een wat vir Jesus verraai het, vra toe vir Jesus: “Meneer, is dit ek?”

Jesus sê toe vir hom: “Jy sê dit self.”

Die nagmaal

(Ook Mark 14:22-26; Luk 22:17-20)

26Jesus het brood geneem terwyl hulle geëet het en Hy het vir God dankie gesê daarvoor. Hy het die brood in stukke gebreek en vir sy *dissipels gegee. Hy het gesê: “Neem die brood en eet dit. Dit is my liggaam.”

27Jesus het ook ’n beker wyn geneem en Hy het vir God dankie gesê daarvoor. Toe gee Hy dit vir sy dissipels en sê: “Drink almal daarvan. 28Die wyn in hierdie beker is my bloed. My bloed is die bloed van die *verbond. My bloed sal vir baie mense vloei sodat God hulle sondes kan vergewe. 29Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nie weer wyn drink nie tot daardie dag wanneer Ek saam met julle nuwe wyn sal drink by my Vader wat Koning is.”

30Jesus en sy dissipels het ’n lied gesing en die Here geprys, en hulle het uitgegaan na die Olyf-berg.

Petrus sal sê hy ken nie vir Jesus nie

(Ook Mark 14:27-31; Luk 22:31-34; Joh 13:36-38)

31Jesus het vir sy *dissipels gesê: “Julle almal sal vannag ophou om in My te glo. Die *profeet het geskryf:

*God het gesê: Ek sal

die skaapwagter doodmaak,

en die skape van die trop

sal weghardloop

na al die kante toe.

32“Maar God sal My weer laat lewe, en dan sal Ek voor julle na Galilea gaan.”

33Petrus sê toe vir Jesus: “Almal sal miskien ophou om in U te glo, maar ek sal nooit ophou om in U te glo nie!”

34Jesus het vir hom gesê: “Ek sê vir jou, en dit is seker: Jy sal in hierdie nag drie maal sê jy ken My nie. Jy sal dit sê voordat die haan vannag kraai.”

35Maar Petrus het gesê: “As ek saam met U moet sterf, dan sal ek sterf, maar ek sal nooit sê dat ek U nie ken nie.”

Al die ander dissipels het dieselfde gesê.

Jesus in die tuin van Getsemane

(Ook Mark 14:32-42; Luk 22:39-46; Joh 18:1; 12:27)

36Jesus en sy *dissipels kom toe by ’n plek, Getsemane, en Jesus sê vir hulle: “Sit hier, Ek wil daar gaan bid.”

37Hy het vir Petrus en die twee seuns van Sebedeus saam met Hom geneem. Jesus het baie hartseer en bang geword. 38Hy het vir hulle gesê: “Ek voel baie hartseer. Bly hier en bly wakker saam met My.”

39Jesus het ’n bietjie verder geloop en Hy het met sy gesig teen die grond gaan lê en aangehou bid: “My Vader, as U dit wil doen, neem asseblief hierdie swaarkry weg van My, moenie vir My hierdie *beker gee om te drink nie. Maar U moenie doen wat Ek wil hê nie, U moet doen wat U wil hê.”

40Jesus het teruggekom na die drie dissipels toe en toe sien Hy hulle slaap. Hy het vir Petrus gevra: “Hoekom kon julle nie een uur saam met My wakker bly nie? 41Julle moet wakker wees en bid dat niks sal gebeur wat julle sal laat sonde doen nie. Die mens se gees wil graag doen wat reg is, maar die mens self is te swak om reg te doen.”

42Jesus het weer, vir die tweede maal, weggegaan en gebid: “My Vader, as U nie hierdie swaarkry wil wegneem van My nie, as Ek hierdie beker moet drink, dan moet U doen wat U wil hê.”

43Toe Jesus terugkom, het Hy weer gesien die drie dissipels slaap, hulle kon nie wakker bly nie. 44Jesus het weer weggegaan van hulle. Hy het die derde maal gaan bid en Hy het dieselfde woorde gesê. 45Toe Jesus die derde maal by die dissipels kom, sê Hy vir hulle: “Slaap en rus julle nog? Kyk, dit is nou die tyd wanneer iemand My, die *Seun van die mens, sal *verraai, sodat sondaars My kan vang. 46Staan op, ons moet gaan. Die man wat My sal verraai, is hier naby.”

Mense vang vir Jesus

(Ook Mark 14:43-50; Luk 22:47-53; Joh 18:2-12,20)

47Judas het daar aangekom terwyl Jesus gepraat het. Judas was een van die twaalf *dissipels. Daar was ’n groot klomp mense saam met hom. Hulle het swaarde en stokke by hulle gehad. Die *priesterleiers en die familieleiers van die volk het hulle gestuur. 48Judas het vir Jesus *verraai. Hy het voor daardie tyd vir die mense gesê wat hy sal doen om vir hulle te wys wie Jesus is. Hy het gesê: “Ek sal ’n man soen, dit is Jesus. Julle moet Hom vang.”

49Toe Judas daar aankom, gaan hy dadelik na Jesus toe en sê vir Hom: “Goeienaand, Meneer!” en hy soen vir Jesus.

50Jesus het vir hom gesê: “My vriend, jy het kom doen wat jy moes doen.”

Die mense wat saam met Judas was, het gekom en hulle het vir Jesus gegryp en Hom gevang. 51Een van die mense wat by Jesus gestaan het, het sy swaard gegryp en hy het dit uitgetrek. Hy het die *slaaf van die *hoëpriester se oor met die swaard afgekap.

52Toe sê Jesus vir hom: “Sit jou swaard terug op sy plek, want die mense sal almal wat met die swaard veg, ook met die swaard doodmaak. 53Weet jy nie, Ek kan my hemelse Vader vra om My te help, en Hy sal dadelik meer as twaalf *legioene *engele stuur om My te help. 54Maar as God engele stuur om My te beskerm, dan sal die dinge wat die *profete oor My geskryf het, nie gebeur nie.”

55Dadelik daarna het Jesus vir die klomp mense gesê: “Dink julle Ek wil teen die regering veg? Hoekom het julle swaarde en stokke saamgebring om My te vang? Ek het elke dag in die *tempel gesit en Ek het daar vir die mense geleer, maar julle het My nie gevang nie. 56Al hierdie dinge het gebeur sodat dit waar kan word wat die profete geskryf het.”

Daarna het Jesus se dissipels Hom alleen gelos en hulle het weggehardloop.

Die Joodse Raad sê Jesus is skuldig

(Ook Mark 14:53-65; Luk 22:54-55,67-71,63-64; Joh 18:13-16,18-19,24)

57Die mense wat vir Jesus gevang het, het Hom weggevat na Kajafas toe. Kajafas was die *hoëpriester. Die *skrifgeleerdes en die familieleiers het daar bymekaargekom. 58Petrus het ook saamgegaan tot voor die hoëpriester se huis, maar hy het nie naby Jesus geloop nie. Hy het ingegaan en by die *wagte gaan sit om te sien wat sal gebeur.

59Die *priesterleiers en die hele *Joodse Raad wou hê iemand moet leuens vertel en sê dat Jesus iets gedoen het wat verkeerd is, sodat hulle Hom kon doodmaak. 60Maar hulle het niks gekry wat Jesus verkeerd gedoen het nie. Baie mense het gekom en hulle het leuens vertel, maar die Raad kon niks kry om Jesus te beskuldig nie. Later het twee mense gekom en 61hulle het gesê: “Hierdie man het gesê: ‘Ek kan die *tempel van God afbreek en Ek sal dit in drie dae weer bou.’ ”

62Die hoëpriester het opgestaan en vir Jesus gevra: “Hoekom sê jy niks? Hoekom sê die mense dit alles teen jou?”

63Maar Jesus het stilgebly. Toe sê die hoëpriester vir Hom: “Ek sê vir jou, jy moet voor die God wat lewe, sê of jy *die Christus is, die Seun van God.”

64Jesus het vir die hoëpriester gesê: “Jy sê dit self! Maar Ek sê vir julle,

“van nou af sal julle sien dat Ek,

*die *Seun van die mens,

op die belangrikste plek sit

langs God,

God wat oor almal regeer,

en julle sal sien Ek kom

op die wolke.”

65Toe het die hoëpriester sy *klere geskeur en gesê: “Hy het verkeerd gepraat oor God. Ons het nou genoeg gehoor. Julle het nou gehoor hoe verkeerd hy oor God praat. 66Wat dink julle?”

Hulle het toe gesê Jesus is *skuldig en hulle moet Hom doodmaak. 67Hulle het in Jesus se gesig gespoeg en hulle het Hom met die vuis geslaan. Party van hulle het Hom geklap 68en vir Hom gesê: “Christus, wys vir ons jy is ’n *profeet, sê vir ons wie het jou geslaan.”

Petrus sê hy ken nie vir Jesus nie

(Ook Mark 14:66-72; Luk 22:56-62; Joh 18:15-18,25-27)

69Petrus was op die *oop stuk grond voor die *hoëpriester se huis. Een van die meisies wat daar gewerk het, het na hom toe gekom en gesê: “Jy was ook saam met Jesus van Galilea.”

70Petrus het gesê dit is nie waar nie. Hy het gesê: “Ek weet nie waarvan jy praat nie.”

Almal kon dit hoor. 71Petrus het toe uitgegaan na die *poort. ’n Ander meisie het vir Petrus gesien en sy het vir die mense wat daar gestaan het, gesê: “Hierdie man was saam met Jesus van Nasaret.”

72Maar Petrus het weer gesê: “Dit is nie waar nie. Ek ken nie die man nie. Die Here is my *getuie.”

73’n Bietjie later het die mense wat daar gestaan het, na Petrus toe gekom en vir hom gesê: “Jy is regtig een van sy *dissipels, want ons kan hoor jy praat soos hulle.”

74Petrus het gesê: “Ek ken glad nie hierdie man nie. God is my getuie. Hy kan my straf as ek nie die waarheid praat nie.”

En dadelik, nadat hy dit gesê het, het die haan gekraai. 75Toe het Petrus onthou wat Jesus vir hom gesê het: “Jy sal drie maal sê jy ken My nie. Jy sal dit sê voordat die haan kraai.”

Petrus het buitetoe gegaan en hy het hard gehuil.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index