Formulário de pesquisa

1 Corinthiens 16

Kwââvâr̂â Vè ki Pâr̂â Pâ Kaavèâi

1Nô né kaavèâi pâr̂â pa vi méa vè ki pâr̂â pa vi rheewaa-r̂é, na ûr̂û ké aʼvè néxâi xi-nya yè pâr̂â Ékalésia rö Galatia, waa ûr̂û-ré bar̂ee na gëve. 2Tèi nédaa ka baayê né néjêr̂ê ar̂ii, gëve yè dè rhau pi vi nââ rö pwar̂a-ve ûr̂û ké rhau wii vidù rö pwar̂a-ve, cè ki da wii tëë na nô rö-i na göi pwa. 3Aè na ki göi pwa, gö yè bör̂i tùr̂ùwaa pâi ré gëve yè wê pâbir̂i-r̂é, xar̂a pâr̂â pèci-ré cè ké-r̂é pè na Iérusalèm pâr̂â kwââvâr̂â xe-ve. 4Nè yè tâ mwér̂é, aè göi vi bar̂ee, cér̂é yè bör̂i vi gèvé.

Pâr̂â Wakè Ré Nè Yè Pè Yexèvè Na Paulo

5Aè gö yè pwa yèr̂i-ve na ki göi wê tawarher̂e rö-i Makédonia, wè gö yè vi rö Makédonia. Na ûr̂û ka yè tö gèré wîr̂î, nè mâ tâ mwér̂é rèi nékwénavö bar̂ee, 6cè ki gëve ré yè vi rhiè vi na ö kââ-ré gö yè vi nai. 7Wè gö da bar̂i tö rhûû-ve tö bwêê vâr̂â vi, aè gö tâ néxâi ké yè cuè vè mwââ rö pwar̂a-ve, na ki rhî vè e na Ör̂ökau.

8Aè gö yè tö Éféso kwéyë rua Pénétékös. 9Wè é wê cîî yè-nya rö-i mèö bé ka kau, mâ ké yè yexèvè wakè röi, aè cér̂é pôr̂ô na pâr̂â paxa mör̂ö rai.

10Ki tö pwar̂a-ve na Timotéo, koa-è rö cè ki da cuè tâ bar̂a na ce rö pwar̂a-ve, wè na waa nêr̂ê Ör̂ökau ûr̂û-nya. 11Tö ökâré, koa yè rhî vè yaané-é na dèxâ kâmö, aè rhiè-è mi rö-i nâânévâ cè ki pwa yèr̂i-nya, wè gö târ̂î-e cér̂é vèâ pâ kaavèâi.

12Aè na kau na ké wapaur̂u Apolo xi-nya, wè dèxâ kaavèâi na ce, cè ki vi pwa yèr̂i-ve cér̂é vèâ pâr̂â kaavèâi, aè na da rhî vè e na ce ké yè vi xina; nè yè mâ dè vi na ki wii na nédaa ka e yè-è.

Pè Cowa Pâr̂â Pè AʼVè Néxâi Mâ Pâr̂â Nô Né Vi Méar̂i

13Tâ rhî na gëve, tömâ vè mör̂ö rö tâ néwèi, vigâr̂â, mör̂ö vèr̂i. 14Waa vèr̂i pâr̂â nêr̂ê-ve wânii rö-i vi méar̂i.

15Pa kaavèâi-nya mwêê, gö aʼvè néxâi yè-ve dèxâ, êr̂ê, gëve wê tâwai mwââr̂ö i Sétéfano, wè pwêê ka baayê rö Akaia, wè cér̂é dè nââ-r̂é vè kâmö yar̂i yè pâr̂â kâmö paxa vi rheewaa-r̂é. 16Na e na ki gëve kââwaa pâr̂â pa ûr̂û-ré, mâ cér̂é wânii pa nââbéé mâ wakè vèâ.

17Gö vi or̂o waa ké pwa i Sétéfano, mâ Fotunato, mâ Akaiko, wè cér̂é nââ yè-nya pâr̂â kââ ré yèri rö pwar̂a-nya xè-i ké yèri-ve. 18Wè cér̂é pè pixê ko-nya, mâ ko-ve. Tö ökâré cëi-r̂é e pâr̂â paxa ûr̂û-ré.

19Cér̂é méar̂i-ve na pâr̂â Ékalésia rö Asia. Akila, mâ Pisila, mâ Ékalésia rö wêê mwâ xi-r̂u, wè cér̂é méar̂i-ve vè kau xè-i Ör̂ökau. 20Cér̂é méar̂i-ve na pâr̂â pâ kaavèâi wânii. Vi méar̂i-ve na gëve rö-i vi ji vè biö ka ar̂ii.

21Gènyâ Paulo, wè gö êr̂ê vèa vi méar̂i xi-nya rö-i köwi-nya.

22Nè yè da tâ néxâi yè Ör̂ökau Ièsu Kérisö na dèxâ kâmö, na e na ki mâ anathéma. Maranatha.

23Ki tö pwar̂a-ve na vi méar̂i vi bwir̂i i Ör̂ökau Ièsu Kérisö!

24Na tö pwar̂a-ve wânii na vi méar̂i xi-nya rö Kérisö Ièsu.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index