Formulário de pesquisa

Actes 4

Pètèru Mâ Ioané Rö Kaa Vi Kâ Vèâi Ka Kau

Apos 3.1-16; Mat 10.17-20,26-33; Ioan 15.20,21; 1Pet 3.14,15

1Cur̂u mö ké tëvë yè-r̂é bar̂ee, cér̂é bör̂i pwa na pâi pa ar̂ii, mâ kâmö ka vi târ̂î mwâ ka ar̂ii mâ pâr̂â sadukaiö, 2wè na yéé na wêê nénââ xé-r̂é xè-i ké vi pur̂â xi-r̂u yè pâr̂â kâmö, mâ vi vaa i nô né ké yè mör̂u tëë i pâi pa mé rö-i Ièsu. 3Cér̂é bör̂i tuwir̂i-r̂u, mâ nââ-r̂u rö mwâ pö kâmö kwéyë rua gaar̂a, wè na wê rhêêrè. 4Aè cér̂é bör̂i pôr̂ô yéyé na pâr̂â pa tâ néwèi xè-i pâr̂â nô ré cér̂é wê pwêr̂ê, na bör̂i ûr̂û kanii mille.

5Aè tèi nédaa gaar̂a, cér̂é bör̂i vi kâ vèâi-r̂é rö Iérusalèm na pâr̂â Ör̂ökau xé-r̂é, mâ pâr̂â béâr̂i mâ pâi pa yu ga, 6mâ Hanna kaavûû pâi pa ar̂ii, mâ Kaifa, mâ Ioané, mâ Alexandre, mâ pâr̂â kâmö pa mör̂u pâi pa ar̂ii. 7Cér̂é bör̂i pè tömâ Pètèru mâ Ioané rö négowé né-r̂é, mâ ërëwaa-r̂u êr̂ê: «Kèi awir̂è xi-ya, mâ néé-ya ré göu waa pâr̂â kââ-ré xè-i?» 8Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Pètèru, wè na wê rhâri na ce xè-i Ko-Ar̂ii, êr̂ê: «Gëve pâi pa winô rö Israèl, mâ pâr̂â pâi béâr̂i éé, 9gëve ërëwaa-vu wa nédaa xina, wa nêr̂ê ka e ré é waa yè dèxâ kâmö ka vikeya êr̂ê, é pè mör̂u-é tâîî? 10Tâ pâgür̂ü na gëve, mâ pâi xè Israèl wânii! Wè kèi néé Ièsu Kérisö kâmö xè Nazarèt, ré gëve pè cevè-è, wè na pè mör̂u-é tëë na Bâô xè ka mé xi-e, ö kâmö ré é pè mör̂u-é rö némèè-ve, wè na waa na ce. 11Ièsu-ré, wè:

“Ö pèyaa ré gëve wê virai, na gëve vâ mwâ,

Aè, é pugèwè-è cè ki tö ka vâ rhöö.”

12Wè na yèri aau vi pè mör̂u rö pwar̂a dèxâ kâmö, wè na yèri aau dèxâ néé tö é ria né pûûner̂e ka é nââ rö pwar̂a kâmö, cè ki tâwai yè pè mör̂u xè-i.»

13Cér̂é bör̂i tö rhûû ké mör̂ö i Pètèru mâ Ioané, wè cér̂é wê tâwai, êr̂ê, duö kâmö ka da pâgür̂ü yawi, mâ duö kâmö yar̂i, cér̂é bör̂i vi buèi, mâ cér̂é rhîâgür̂ü-r̂u êr̂ê, duö kâmö ka mi rai Ièsu. 14Aè cér̂é tö rhûû ö kâmö ré é pè mör̂u-é na na tö vèa rö pwar̂a-r̂é, cér̂é bör̂i da aʼcëi tëë i dèxâ nô. 15Cér̂é bör̂i wê tùr̂ùwaa-r̂u rua xè-i vi kâ vèâi xé-r̂é, cér̂é bör̂i tö-a vi tëvë. 16Cér̂é vi êr̂ê: «Gèré yè mâ waa jië yè duö kâmö ré? Wè na wii na pètâbâ ka ar̂inadö aau ré cur̂u waa, na bör̂i dö tö vèa yè pâr̂â kâmö rö Iérusalèm, aè gèré yè da tâwai yiâwîî. 17Aè cè ki da mâ vè kau tëë rö pâr̂â névâ na nô-ré, aè na e na ki gèré yakoa vè mör̂ö yè-r̂u, êr̂ê, koa yè vi pè aʼ aau dèxâ kâmö rö-i néé-ré.»

18Cér̂é bör̂i aʼyè-r̂u mâ yakoa yè-r̂u, êr̂ê koa yè êr̂ê tëë mâ vi aʼpâgür̂ü aau rö-i néé Ièsu. 19Cur̂u bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Pètèru mâ Ioané, êr̂ê: «Gëve tâ néxâi, na târi rö némèè Bâô na ké yè pwêr̂êwaa nô xe-ve rai nô i Bâô? 20Wè na tâ cérè yè-vu na ké yè da êr̂ê vèa ö kââ-ré gövu tö rhûû mâ pwêr̂ê.» 21Aè cér̂é wê cowa yakoa yè-r̂u vè mör̂ö tëë, cér̂é bör̂i wê kâyâi-r̂u, wè, cér̂é da tö rhûû e wêyê né ké yè waa pè urhii yè-r̂u, wè cér̂é rhau pè kau Bâô na pâr̂â kâmö wânii xè-i ö kââ-ré. 22Wè ö kâmö ré é waa e-é i awir̂è-ré, wè, na wê cowa na kaar̂u kâmö nédö xi-e.

Pwaér̂ö I Pâi Pa Tâ Néwèi

Apos 2.44-47; 1Ioan 3.16-18; Luk 12.33; 2Kor 8.13-15; 9.9

23Cér̂é bör̂i wê kâyâi-r̂u rö-i, cur̂u bör̂i wê vi na pwar̂a pâ ker̂e-r̂u, mâ vi yëwaa yè-r̂é pâr̂â kââ wânii ré cér̂é êr̂ê yè-r̂u na pâi pâ kaavûû pâi pa ar̂ii mâ pâr̂â pâi béâr̂i. 24Cér̂é wê pwêr̂ê pâr̂â nô-ré, cér̂é bör̂i aʼyè Bâô rö-i wêê nénââ ka rhaaxâ, mâ êr̂ê: «Ör̂ökau, gèi ré yaxai nékö mâ bwêê jë, mâ nérhëë, mâ pâr̂â kââ wânii ré tö-i, 25dè gèi ré êr̂ê rö-i Ko-Ar̂ii wêyê né-é, wè, néwâ pevaa xé-vé kâmö yar̂i xi-i wi-a David, êr̂ê:

“Cér̂é pè mör̂ö-r̂é xi-yé na pâr̂â névâ?

Mâ tâ néxâi i bwir̂i xi-yé na pâr̂â kâmö?

26Cér̂é tömâ tö gaamëë na pâr̂â ör̂ökau né bwêê jë,

Aè cér̂é vi kâ vèâi-r̂é na pâi paxa vi winô

Yè Ör̂ökau, mâ Kérisö xi-e.”

27Wè avâr̂i êr̂ê, cér̂é vi kâ vèâi-r̂é na Héroda mâ Ponétio Pilato rö névâ-â cér̂é pâi pa dö töö, mâ pâr̂â ba xè Israèl, wa kâmö yar̂i xi-i ka ar̂ii, Ièsu ré gè pâbir̂i-e mâ', 28cè ki yexèvè pâr̂â kââ ré na wê kâ vè tö vâ baayê ma' na néxar̂a â-i mâ kaa vi winô xi-i. 29Aè kina, wè Ör̂ökau mwêê, tö rhûû waanawê ké vi yi pè bar̂a xé-r̂é, aè nââ mi yè pâr̂â kâmö yar̂i xi-i mör̂ö wânii, cè ké-r̂é vi vaa i nô xi-i xè-i köwi-i 30ré gè yùù vè pè waa e cè ki wii na pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö, mâ pâr̂â pètâbâ, mâ pâr̂â pè buèi rö-i néé kâmö yar̂i xi-i ka ar̂ii, wè Ièsu.» 31Cér̂é wê pwaér̂ö röi, na bör̂i keexer̂e na mwâ ré cér̂é vi kâ vèâi-r̂é rö-i, cér̂é bör̂i rhau rhâri xè-i Ko-Ar̂ii, cér̂é bör̂i wê vi vaa i vè mör̂ö nô i Bâô.

Cér̂é Vi Wii Pâr̂â Nékwêêr̂ê-Ré Na Pâi Pa Tâ Néwèi

32Aè rhau cér̂é wânii pa pôr̂ô yéyé pa tâ néwèi, wè na rhaaxâ r̂ö na wêê nénââ mâ ko-r̂é. Aè na da êr̂ê na dèxâ kâmö rai-r̂é, êr̂ê, na dè ki-e rhar̂i na ö kââ-ré na dè wii yè-è, aè na dè rhau pâr̂i-r̂é röi wânii. 33Cér̂é bör̂i wê ye vè avâr̂i na pâr̂â aposetolo xè-i awir̂è ka kau aau ké mör̂u tëë i Ör̂ökau Ièsu. Aè na wê rhau tö bwêêwé-r̂é wânii na vi méar̂i vi bwir̂i ka kau. 34Aè na wê yèri rhaaxâ rai-r̂é ka yè yèri nékwêêr̂ê-ê, wè rö pwar̂a-r̂é, pâr̂â kâmö ré wii na döwö xé-r̂é, mâ wêê mwâ xé-r̂é, wè, cér̂é vi rhöwöi, aè pè urhii pâr̂â kââ ré cér̂é vi rhöwöi, 35wè cér̂é bör̂i vi xar̂a na ka nââ rö pwar̂a pâr̂â Aposetolo. Cér̂é bör̂i vi wii yè pâr̂â pa yèri nékwêêr̂ê-r̂é ka pâr̂i-r̂é vidù. 36Aè Ioséfa, wè cér̂é ye néé-é na pâr̂â aposetolo, êr̂ê: Barabas, “ökââ nô-né, o i pè nââbéé â”, wi xè Lévi na ce, é ër̂i-e rö Kupéro, 37wè na wii na néjë xi-e, ré na vi rhöwöi mâ', na bör̂i vi xar̂a pè urhii mâ nââ rö pwar̂a pâr̂â aposetolo.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index