Formulário de pesquisa

Jean 10

Yeyèè Né Kâmö Ka Vi Târ̂î E Bwar̂âwê Mâ Pâr̂â Mutô

1Na êr̂ê na Ièsu, êr̂ê: «Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve, êr̂ê, ö kâmö ré yè da tö vi ru rö mèö bé né nébé né pâr̂â mutô, wè na tèi rua rö dèxâ wêyê, ce rö kâmö ka pâr̂â mâ muui pâr̂â kââ. 2Aè ö kâmö ré vi ru rö dö mèö bé, wè ce rö ré vi târ̂î mutô. 3Na bör̂i cîî yè-è na kâmö ré vi târ̂î mèö bé, aè cér̂é dè pwêr̂ê mêr̂ê aʼ xi-e na pâr̂â mutô; na bör̂i dè aʼyè vidù néé pâr̂â mutô xi-e na ce, mâ yörhèè-r̂é rua na bwêê wêyê. 4Nè wê cowa nââ-r̂é rö bwêê wêyê, na bör̂i vi baayêr̂î-r̂é na ce, aè pâr̂â mutô, wè cér̂é vi rhaadè-è vi, wè cér̂é pwêr̂ê wêr̂ê mêr̂ê aʼ xi-e. 5Aè cér̂é yè da tâwai vi ua dèxâ kâmö ka döwöö, aè cér̂é yè ör̂ö rai-e, wè cér̂é da pwêr̂ê mêr̂ê aʼ i kâmö ka döwöö.»

6Na êr̂ê yè-r̂é yeyèè-ré na Ièsu, cér̂é bör̂i da tâ néxâi-e ké êr̂ê xi-e yè-r̂é.

Ièsu, Ka Vi Târ̂î Mutô Ka E

7Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é tëë na Ièsu, êr̂ê: «Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-ve, gènyâ-â mèö bé né pâr̂â mutô. 8Pâr̂â kâmö wânii ré pwa baayê rai-nya, wè pâi paxa pâr̂â mâ muui, aè cér̂é da pwêr̂êwaa-r̂é na pâr̂â mutô. 9Gènyâ mèö bé. Ö kâmö ré yè vi ru rö pwar̂a-nya, wè nè yè mör̂u na ce; nè yè bör̂i vi ru mâ vi rua, mâ tö rhûû êê ara. 10Na pwa na kâmö ka pâr̂â cè ki pâr̂â rö mâ yö vè mii mâ rhètia; aè gö wê pwa na gènyâ cè ki wii na mör̂u yè pâr̂â mutô, mâ pâr̂â kââ ka yè rhâri rö pwar̂a-r̂é. 11Gènyâ wè gö kâmö ka vi târ̂î-e pâr̂â mutô. Ö kâmö ré vi târ̂î-e pâr̂â mutô, wè na nââ mör̂u xi-e yè pâr̂â mutô. 12Aè ö kâmö ré mar̂a yè pè kwê, mâ ö kâmö ré da kaavûû avâr̂i mutô, wè na da ki-e na pâr̂â mutô, ö kâmö ré, wè nè yè wê tö rhûû lupo na ki mi, nè yè bör̂i kâyâi pâr̂â mutô mâ ör̂ö, nè bör̂i kùxè-r̂é mâ gu vè maii-r̂é na lupo. 13Nè yè wê ör̂ö na ce xè-i ké kâmö ka mar̂a yè pè kwê, mâ ka da tâ néxâi-e pâr̂â mutô. Gènyâ, wè gö kâmö ka vi târ̂î-e pâr̂â mutô. 14Aè gö dè rhîâgür̂ü e pâr̂â mutô xi-nya, aè cér̂é dè rhîâgür̂ü-nya bar̂ee na pâr̂â mutô xi-nya, 15na ûr̂û Pevaa xi-nya, wè na rhîâgür̂ü-nya, aè gènyâ, wè gö rhîâgür̂ü bar̂ee Pevaa xi-nya, mâ gö nââ mör̂u xi-nya yè pâr̂â mutô. 16Na wii bar̂ee na bör̂i mutô xi-nya ka da kèi bé-a; aè na pâr̂i-nya na ké yè pè xé-r̂é mi bar̂ee; cér̂é yè bör̂i wê pwêr̂ê mêr̂ê aʼ xi-nya, nè yè bör̂i wii na rhaaxâ nébé xé-r̂é mâ rhaaxâ r̂ö na kâmö ka yè vi târ̂î. 17Ökâré pûû ké méar̂i-nya i Pevaa, wè gö nââ mör̂u xi-nya cè göi dè pè tëë. 18Na yèri kâmö ka yè öxar̂a rai-nya, aè gö dè nââ xè xi-nya; na wii na ar̂inadö xi-nya né ké yè nââ mör̂u xi-nya, aè na wii bar̂ee na ar̂inadö né ké yè pè tëë xi-nya; na vi câwâ ûr̂û-ré yè-nya na Pevaa xi-nya.» 19Cér̂é bör̂i vi caa-r̂é tëë na pâi xè Juda na pûû-é na pâr̂â nô ré é.

20Aè cér̂é pôr̂ô yéyé na pa êr̂ê rai-r̂é, êr̂ê: «Na tö xi-e na u, mâ na vi bwéjé; gëve wêr̂êi, gëve pwêr̂êwaa-è?» 21Aè cér̂é êr̂ê na bör̂i, êr̂ê: «Na da ûr̂û-ré na ké tëvë i kâmö ka tö xi-e na u. Na wêr̂êi na tâwai pè rhî duö pièmè kâmö ka bwi na u?»

É Da Bar̂i Yè Ièsu

22É waa ar̂ii né cîî mèö mwâ rö Iérusalèm tèi nékwénavö. 23Aè na vâr̂â na Ièsu rö ka tâ ui i Solomona rö mwâ waa ar̂ii. 24Cér̂é bör̂i vi kâ vèâi rhédè pwânûr̂i-e na pâi xè Juda, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Gè yè tö-a pè vi rhèè wêê nénââ xé-vé kwéyë rua wanéyé? Gè yè Kérisö na gèi, na e na ki gèi êr̂ê vèa yè-vé.» 25Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Gö wê êr̂ê röi yè-ve, gëve bör̂i da cëi. Pâr̂â nêr̂ê-r̂é gö waa rö néé Pevaa, ö kââ-ré pè ye vè avâr̂i-nya. 26Aè, gëve bör̂i da cëi na gëve xè-i ké da pâr̂â mutô xi-nya xe-ve. 27Cér̂é wê tö pwêr̂ê mêr̂ê aʼ xi-nya na pâr̂â mutô xi-nya; gö dè rhîâgür̂ü-r̂é na gènyâ, aè, cér̂é yè dè ua-nya na cér̂é. 28Aè gö nââ yè-r̂é mör̂u ka da tâwai yèri; mâ cér̂é yè da tâwai pèii mé kwéyë rua waavi, na yèri dèxâ kâmö ka yè öxar̂a-r̂é xè-i néxar̂a â-nya. 29Na nââ-r̂é yè-nya na Pevaa, na vi kwéjî na ce rai pâr̂â kââ wânii, aè na yèri kâmö ka tâwai yè öxar̂a-r̂é xè-i néxar̂a â Pevaa. 30Gènyâ mâ Pevaa, wè, gövu rhaaxâ rö.»

31Cér̂é bör̂i pè tëë pèyaa na pâi xè Juda cè ké-r̂é rhaxè-è. 32Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Na pôr̂ô yéyé na pâr̂â nêr̂ê ka e ré gö êr̂ê vèa yè-ve kèi mi Pevaa; aè nêr̂ê ka ûr̂û yé, ré gëve bör̂i rhaxè-nya wa?» 33Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâi xè Juda, êr̂ê: «Gèvé da rhaxè-i wa nêr̂ê ka e, aè, kèi rö ké pè kau-i, wè gè dè kâmö, gè bör̂i a pugèwè-i cè gèi Bâô!» 34Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Na wêr̂êi, é da yu rö mââyöö xe-ve êr̂ê, gëve pâr̂â bâô? 35Nè yè êr̂ê na maâyöö êr̂ê, cér̂é pâr̂â bâô na pâi-ré na ké-r̂é êr̂ê nô i Bâô, aè é yè da tâwai câ vè bwir̂i tëë ka yu, 36na wêr̂êi gëve êr̂ê yè ö kâmö ré na rheewaa-è na Bâô mâ tùr̂ùwaa-è na bwêê jë, êr̂ê, gè vi pè kau-i, xè-i ké êr̂ê xi-nya, êr̂ê, gö o i Bâô? 37Gö yè da waa pâr̂â nêr̂ê i Pevaa, koa yè cëi-nya na gëve. 38Aè gö yè dè waa, na gëve bör̂i yè da cëi-nya, cëi rö pâr̂â nêr̂ê-nya, cè ke-ve bör̂i tâ pâgür̂ü mâ rhîâgür̂ü, êr̂ê, gö tö léwé Pevaa, aè na tö léwé-nya na Pevaa.» 39Tö ökâré, cér̂é bör̂i vi mèyè tëë wêyê né ké yè tuwir̂i-e, aè na örua rai-r̂é na ce. 40Na bör̂i vi tëë na dèxâ ékar̂aè né Ioridanô, tö ö kââ-ré na vi batiyi baayê rö-i na Ioané, na bör̂i cuè rö-i. 41Cér̂é bör̂i ua-è mi na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé, mâ vi êr̂ê, êr̂ê: «Na da waa dèxâ nêr̂ê ka ar̂inadö na Ioané, aè na dö avâr̂i na pâr̂â nô wânii ré na êr̂ê na Ioané xè-i wi-a.» 42Aè cér̂é pôr̂ô yéyé na pâr̂â kâmö paxa tâ néwèi-e rö-i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index