Formulário de pesquisa

Marc 2

Na Pè Mör̂u Kâmö Ka Vi Yöi Na Ièsu

Mat 9.1-8; Luk 5.17-28

1Aè tèi dèxâ nédaa, na bör̂i vi ru tëë na Kapérénaum na Ièsu, cér̂é bör̂i pwêr̂ê na pâr̂â kâmö êr̂ê na tö dèxâ wêê mwâ, 2cér̂é bör̂i rhau vi kâ vèâi-r̂é rö-i, na dö xôbé na bwêê wêyê rö pwar̂a mèö mwâ. Aè na nââ yè-r̂é bör̂i nô na Ièsu. 3Cér̂é bör̂i pwa na bör̂i kâmö paxa pèi mi yè-è dèxâ wi ka vi yöi, ré cér̂é vi yûi-e na pavùè pâi. 4Na bör̂i tâ cérè na ké yè pè xi-e mi yè-è, xè-i ké dö cee vi pavia-r̂é i pâr̂â kâmö; cér̂é bör̂i ngëyûi rö gwâ mwâ, mâ lèèi ria kâmö ka vi yöi xar̂a bwêêvè xi-e. 5Na bör̂i tö rhûû tâ néwèi xé-r̂é na Ièsu, na bör̂i êr̂ê: «O xi-nya, é wê cöö rö-i nô ka yaané xi-i.» 6Aè cér̂é wê tö-a cuè na bör̂i pâi pa yu ga, mâ aʼvidii vidù rö wêê nénââ xé-r̂é, êr̂ê: 7«Wîr̂î na wi-ré ka tëvë ûr̂û-ré? Wè na pè kau-é rai Bâô ré tâwai ké yè cöö nô ka yaané, aè dè Bâô rhar̂i?» 8Na bör̂i cê tâwai na Ièsu rö-i ko-é ké aʼvidii xé-r̂é vidù rö wêê nénââ xé-r̂é, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Ki-yé ré gëve aʼvidii ûr̂û-ré rö wêê nénââ xe-ve? 9Ö jië ka mâmâ ré é yè êr̂ê yè kâmö ka vi yöi, êr̂ê: “É wê cöö rö-i nô ka yaané xi-i”, ra é yè êr̂ê yè-è, êr̂ê: “Tömâ rua, pè kaa kur̂u xi-i mâ vi?” 10Aè cè ke-ve tâwai êr̂ê, na kâmö ka ar̂inadö na o i kâmö rö bwêê jë na ka cöö nô ka yaané,» gö êr̂ê yè-i, êr̂ê: 11«Tömâ rua, pè kaa kur̂u xi-i, mâ vi.» 12Na bör̂i tömâ rua na wi-ré, na pè kaa kur̂u xi-e, mâ vi rö némèè-r̂é wânii. Na wê tu vè cêrhö-r̂é na pâr̂â kââ-ré, mâ cér̂é pè kau Bâô êr̂ê: «Gèvé da tö rhûû yawi kââ ka ûr̂û-ré.»

Na Aʼyè Lévi Na Ièsu

Mat 9.8-13; Luk 5.27-32

13Na wê vi rua na Ièsu, mâ vi na pwar̂awiè, aè cér̂é rhau vi pwa yèr̂i-e na pâr̂â kâmö, na bör̂i vi pur̂â-r̂é na ce. 14Na bör̂i vi tö rhûû Lévi, o i Aléfa, na na cuè rö mwâ vië, na bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ua-nya mi.» Na bör̂i tömâ rua na ce mâ ua-è. 15Na wê tö kaa ara rö mwâ na Ièsu, cér̂é vèâ pâr̂â télöna mâ pâr̂â kâmö pa yaané mâ pâi pa pâgür̂ü, wè cér̂é wê pôr̂ô na paxa vi ua-è, aè cér̂é tö cér̂é bar̂ee bör̂i pâi pa yu ga rai pâ farésaiö. 16Cér̂é bör̂i tö rhûû ké ara xi-e cér̂é pâi pâ télöna mâ pâi pa yaané, cér̂é bör̂i êr̂ê yè pâi pa pâgür̂ü, êr̂ê: «Ki-yé ré na ara vèâ mâ wâyö vèâ cér̂é pâr̂â télöna mâ pâr̂â kâmö pa yaané?» 17Aè na tö pwêr̂ê na Ièsu, mâ aʼcëi yè-r̂é, êr̂ê: «Na da dö kââ yè kâmö ka mör̂u na ö kâmö ré wii na deewi xi-e, aè na e rö yè pâr̂â kâmö pa wii na pèii xé-r̂é. Gö da mi na ka aʼyè pâr̂â kâmö pa târi, aè na e rö na pâr̂â kâmö pa yaané.»

Ièsu Mâ Ké Tö Mêr̂ê

Mat 9.14-17; Luk 5.33-39

18Aè cér̂é wê tö mêr̂ê vè pôr̂ô na pâr̂â kâmö i Ioané mâ pâr̂â farésaiö. Cér̂é bör̂i vi pwa yèr̂i Ièsu mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ki-yé ré cér̂é tö mêr̂ê vè pôr̂ô na pâr̂â kâmö i Ioané mâ cér̂é paxa pwêr̂êwaa pâr̂â farésaiö, aè cér̂é da tö mêr̂ê na pâi pa pâgür̂ü xi-i?» 19Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Ö jië, cér̂é tâwai tö mêr̂ê vè pôr̂ô na pâ ker̂e ö kâmö ré mö ké öyö tèi ökâré na mö ké tö cér̂é-é? 20Aè nè pwa rua na pâr̂â nédaa, é yè bör̂i pè rai-r̂é ö wi-ré mö ké öyö, ökâré nédaa né ké yè tö mêr̂ê xé-r̂é.»

21«Na yèri kâmö ka rhu vèâi pârê jer̂e kwêêr̂ê ka mùù rö mêr̂ê cur̂i ka bo, wi kâ tia cur̂i ka bo na pârê jer̂e kwêêr̂ê ka müü, na bör̂i mee vè kau aau. 22Na yèri bar̂ee kâmö ka piyöwîî viné ka mö ké döwöö rö mwââ-ê ka kwaôroé, wi kôtia mwââ-ê na viné, na bör̂i rhau bwir̂i na viné mâ mwââ-ê kâr̂â bwâr̂âwê; aè é piyöwîî viné ka mö ké mùù rö pâr̂â mwââ-ê ka mö ké mùù.»

Ièsu Mâ Nédaa Ar̂ii

Mat 12.1-8; Luk 6.1-5

23Tèi dèxâ nédaa ar̂ii, na tawarher̂e rö nédöwö bélé na Ièsu, aè cér̂é wê bwijuu vi bör̂i pwêê bélé na pâi pa pâgür̂ü xi-e. 24Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâi pâ farésaiö, êr̂ê: «Tö rhûû, ki-yé ré cér̂é waa kââ ka da târi na ké yè waa tèi nédaa ar̂ii?» 25Na bör̂i aʼcëi yè-r̂é na ce êr̂ê: «Gëve da tö vâr̂â rö-i ka é waa i David, na na wê yèri kââ rö pwar̂a-è, na bör̂i mêr̂ê na ce cér̂é pâ béé vâr̂â xi-e. 26Na bör̂i vi ru rö mwâ i Bâô, tèi nédaa i Abiatar, wi ka vi târ̂î pâi pa vi ye êê pwaér̂ö, na bör̂i wê kâi var̂awa xè-i kwââvâr̂â né pè tö vèa ar̂ii, var̂awa ka pâr̂i rö na ké yè kâi i pâi pa vi ye êê pwaér̂ö, na bör̂i nââ bar̂ee na ce yè-r̂é pâ béé vâr̂â xi-e?» 27Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Nédaa ar̂ii, wè é waa vè ki kâmö, aè é da waa kâmö vè ki nédaa ar̂ii. 28Wè ör̂ökau né ar̂ii na o i kâmö.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index