Formulário de pesquisa

یوهَنّا 10

نیٚکیٚن شپانک

1«یَکین بزانیٚت، اگن کَسے چه پَسانی گواش و واڑئے دَپا مرئوت و چه دگه راهے بپتریت، بزان آ دزّے. 2بله آ کَس که چه گواشئے دَپا رئوت، پَسانی شپانک اِنت. 3بُنپان دَپیگا په آییا پَچَ کنت و پَس آییئے تئوارا اِشکُننت. آ وتی پَسان په نام گْوانک و تئوارَ جنت و آیان ڈنّا بارت. 4وهدے که وتی پَسان ڈنّا بارت، وت پیٚسرَ بیت و پَس آییئے رَندا کپنت، چیّا که آییئے تئوارا پجّاهَ کارنت. 5بیگانگانی رَندا نکپنت، چه آیانَ تچنت، چیّا که بیگانگانی تئوارا پجّاهَ نیارنت و نزاننت.» 6ایسّایا، اے مسال و نمونه په آیان پیٚش کت، بله مردمان آییئے مَکسَد سرکِچ نوارت.

7گڑا ایسّایا پدا گوَشت: «باور کنیٚت، من پَسانی گواشئے دَپ و دَروازگ آن. 8آ سجّهیٚن که پیٚش چه من آتکگ‌اَنت دزّ و رَهجن اتنت+ و پَسان آیانی تئوار گۆش نداشت. 9من دَروازگ آن، هرکَس که چه منی راها بگوزیت رَکّیت، تۆکا رئوت یا ڈنّا، په چَراگاهے سرَ بیت. 10دزَّ کئیت تان دزّی بکنت، بکُشیت و تباه بکنت، من آتکگان تان مردم زندمان ودی بکننت و په سرجمی و کمال آییئے واهند ببنت.

11«من نیٚکیٚن شپانک آن، نیٚکیٚن شپانک وتی جانا په پَسان ندرَ کنت. 12بله کَسے که په مزّ کارَ کنت، پَسانی واهند نه‌اِنت. وهدے که گُرک دیٚم په پَسانَ کئیت، آیان یلهَ کنت و تچیت. آ وهدی، گُرک پَسانی سرا هَمله و اُرشَ بارت و آیان تَک و پَرکَ کنت. 13آ تچیت، چیّا که په مزّ کارَ کنت، پَسانی هئیالداریا نکنت.

14«من نیٚکیٚن شپانک آن، من وتی پَسان جاهَ کاران، آ هم منا جاهَ کارنت، 15هما ڈئولا که پت منا زانت و من پتا زانان و من وتی جانا په پَسان ندرَ کنان. 16منا دگه پَس هم هست، که چه اے رمگا نه‌اَنت، باید اِنت آیان هم بیاران. آ منی تئوارا اِشکُننت و یک رمگ و یک شپانکَ بنت. 17منی پتا منا دۆستَ بیت، چیّا که من وتی جانا ندرَ کنان تان دْوارگ وتی جان و زندئے واهند ببان. 18هچکَس منی جانا چه من گپتَ نکنت، من گۆن وتی هُبّ و واهگا آییا ندرَ کنان. من په وتی جانئے دئیگا آزات آن و دْوارگ په آییئے واهند بئیگا وت‌اِهتیار. اے هُکم، منا پتا داتگ.»

19اے هبرانی بارئوا، پدا هم یَهودیانی درنیاما ناتِپاکی کپت. 20بازیٚنیٚا گوَشت: «آییا جِنّ پِر اِنت، په چے آییئے هبران گۆشَ داریٚت.» 21آ دگران گوَشت: «آ کَسا که جِنّ پِر، اے ڈئولیٚن گپّ جتَ نکنت. باریٚن جِنّ کۆران بینا کتَ کنت؟»

یَهود ایسّایا نمنّنت

22وهدے که اُرْشَلیما، مزنیٚن پرستشگاهئے شُشت و شۆد و پاکیئے ائیید آتک، زمستان اَت. 23ایسّایا مزنیٚن پرستشگاهئے تها، سُلئیمانئے پیٚشجاها کَدَمَ جت. 24یَهودی آییئے چپّ و چاگردا مُچّ بوتنت و جُستِش کت: «تان کَدیٚن مارا اے ڈئولا شکّئے تها دارئے؟ اگن تئو مَسیه ائے، راست و پکّا بگوَش.» 25ایسّایا گوَشت: «من شمارا گوَشتگ، بله شما باورَ نکنیٚت. آ کاران که من چه پتئے نیٚمگا کنان وت په من گْواهیَ دئینت. 26بله شما که منی پَس نه‌ایٚت، باورَ نکنیٚت. 27منی پَس منی تئوارا اِشکُننت، من آیان جاهَ کاران و منی رَندا کاینت. 28من آیان نمیرانیٚن زندمانَ بکشان و آ هچبرَ نمرنت. کَس آیان چه من گپتَ نکنت. 29هما پت، که آییا اے په من بکشاتگ‌اَنت، چه درستیگیٚنان مستر اِنت و هچکَس آیان چه منی پتئے دستا پَچ گپتَ نکنت. 30من و منی پت یکّ ایٚن.»

31پدا یَهودیان ڈۆک چِت تان آییا سِنگسار بکننت. 32ایسّایا گۆن آیان گوَشت: «من چه پتئے نیٚمگا بازیٚن نیٚکیٚن کار کتگ، په کجام کارا منا سِنگسارَ کنیٚت؟» 33یَهودیان درّایٚنت: «په نیٚکیٚن کاریٚا ترا سِنگسارَ نکنیٚن، په تئیی کُپران اے کارا کنیٚن. تئو یک بنی آدمے ائے بله هُدایی داوا کنئے.» 34ایسّایا پسّئو دات: «مگن شمئے شَریَتا نیاتکگ که هُدایا گوَشتگ: ‹شما چه هما شئو‌ر بُرّۆکیٚن هُدایان ایٚت+ ؟ 35اگن هُدایا، آ مردم که هُدائے هبر په آیان رَسِتگ، ‹هُدا› گوَشتگ‌اَنت و ما زانیٚن که هُدائے هبر کدی پْرۆشگَ نبیت، 36گڑا، منا که پتا گچیٚن کتگ و په اے جهانا رئوان داتگ، چۆن کُپرئے بُهتاما جنیٚت؟ آ هم تهنا په اے سئوبا که من گوَشتگ: ‹هُدائے چُکّ آن.› 37اگن من وتی پتئے کاران مکنان، په من ایمّان میاریٚت. 38بله اگن آیانی سرا کارَ کنان، تۆرے اگن په من ایمّان میاریٚت، په منی کاران ایمّان بیاریٚت. آ وهدی، سرکِچَ وریٚت که پت منی جانا اِنت و من آییئے.» 39گڑا لۆٹتِش پدا آییا دستگیر بکننت، بله ایسّا چه آیانی دسترسا دور بوت.

40رَندا چه اُرْدُنئے کئورا گْوست و هما جاگَها شت و مَنت که پیٚسرا یَهیایا اۆدا پاکشۆدی داتگ‌اَت. 41بازیٚن مردمے آییئے کِرّا آتکنت و گوَشتِش: «یَهیایا هچ اَجِکّایی و اَجَبَّتیٚن نِشانی پیٚش نداشت، بله اے مردئے بارئوا هر چیزے که گوَشتی راست اِنت.» 42بازیٚن مردمیٚا اۆدا په ایسّایا ایمّان آورت.

هُدائے پاکێن کتاب، بلۆچی زبانا

© Wycliffe Bible Translators, Inc. and the Balochi Bible Translation Team. All rights reserved.

More Info | Version Index