Formulário de pesquisa

Mak 5

A Jisas Ke Vatoke Tabirua Na Mane Ke Haghevia Na Komi Tidatho

(Matiu 8:28-34; Luk 8:26-39)

1Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena vano jufu sethevugna na kolo i Galili ghaghireigna na meleha i Gerasa.+ 2Kori vido a Jisas ke thonga vano i longa, sina mane ke haghevia na tidatho ke mai itagna. Na mane iaani ke au mai 3kori vido ke mono hahali, tadia na komi luma ke mono na komi beku koradia. Imanea ke heta puala me teo ahai keda taria. 4Sethe na maghavu imarea kena pilia na tariagna na naegna ma na limagna kori sen kari imanea ke tautua vamua. Teo ahai keda pukuni heta keda vasotoa. 5Dani ma na bongi imanea ke hilivira na komi luma ma na suasupa me ghuu heta me tuitupia ghehegna kori ghahira.

6Imanea ke hau mua me reghia a Jisas me raghe vano tagna me torongaghi tuturu itagna. 7-8A Jisas ke velea, “Tidatho, O au sania!” Ma na tidatho ke ghuu heta, “Jisas, dathegna God, pukuni mana! Na hava koda eiugna? Kori ahagna a God, inau ku kaegho, saghoi vaparau!”

9Ma a Jisas ke huatia, “Ahai na ahamu?”

Ma na tidatho ke haghore tughua, “Na ahagu, Gnaghu, eigna ighami sethe kiti mono koragna na mane iaani!” 10Gi na komi tidatho kena kaea mena kaea Jisas eigna keda boi vetulara au kori meleha iangeni.

11Kori vido ngengeni e rua na togha botho kena vanga ghaghireigna na suasupa hilighadia. 12Na komi tidatho kena kaea Jisas mena ania, “O vetulaghami tadia na komi botho eigna kitida mono nimami koradia.” 13Gi a Jisas ke lubatira mena taveti au tagna na tinoni iangeni mena vano haghe koradia na komi botho. Ma na komi botho kena raghe horu leghua na suasupa mena sogala sapa kori kolo mena bilomo gougovu.

14Kori vido mara mane kena reireghira na komi botho kena reghia iangeni, imarea kena raghe vano bali titionoa na rorongo iaani tadia na komi tinoni kori melehadia, ma arahai kena mono gharania na melehadia. Me sethe na tinoni kena mai bali reghia nidia na hava ke eia a Jisas. 15Kori vido imarea kena mai tagna Jisas, imarea kena reghia na mane ke haghevia na komi tidatho i hau. Imanea ke toke ma na ghaghanagna ke jino me pipisi me nohe bughoro. Ma na komi tinoni kena mataghunia a Jisas. 16Kekeha tinoni kena mono ngengeni kena reghia na hava ke eia a Jisas. Imarea kena titiono vanira na komi tinoni kena eu mai na hava ke padara na komi botho ma na mane ke haghevia na komi tidatho. 17Ma na mavitu kena kaea a Jisas eigna keda taveti au kori melehadia, mi imanea ke hiira me taveti au.

18A Jisas ke ghoi tabiru vano kori boti ma na mane ke haghevia na komi tidatho ke mai me kaea bali leghua. 19A Jisas ke boi lubatia me ania, “O tabiru vano kori melehamu tadia ara kulamu mo tuturia vanira na fata ke toke a God ke eia vanigho eigna ke rarovigho.” 20Mi imanea ke taveti au me vano tadia na komi meleha kori nohi i Dekapolis me titionoa na hava ke ei vania a Jisas. Ma na mavitu kena vere nidia puala.

A Jisas Ke Vatoke Tabirua E Rua Na Vaivine

(Matiu 9:18-26; Luk 8:40-56)

21A Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena ghoi tabiru vano sethevugna na kolo i Galili. Kori vido a Jisas ke tatapa thonga vano, na mavitu kena mai haidu kililivia. 22Sina mane ke baubatu kori vathe haidu ke mono kori meleha iangeni, na ahagna a Jairus. Imanea ke mai me torongaghi tuturu horu tagna a Jisas. 23Imanea ke dikahehegna puala me kaea, “Vunaghi, a dathegu vaivine ke haga thehe ghohi. Tangomana koda mai taboa eigna keda ghoi toke tabiru?” 24Ma a Jisas ke vano duagna a Jairus. Ma na mavitu ke sethe kena leghura. Imarea kena veihuhujughi eigna kena magnahaghinia na mai tagna a Jisas.

25Koragna na mavitu iangeni sina vaivine puhi ke pada na vahaghi ghaughabua kekeha vidoi maghavu koragna salaghe rua na vinogha. 26Iia ke papara puala ma na komi dokta kena pipilia na vatokeagna, keana e boi talu toke me huhuru vamua. Ma nigna na rongo ke govu eigna ke volira na komi dokta. 27Iia ke rongovia na rorongogna a Jisas me mai leghugna me tugelia nigna na poko. 28Iia ke ghaghana, “Gi kuda tangolia vamua nigna na poko, kenughua inau kuda ghoi toke tabiru.” 29Mi kori vido vamua iangeni, na ghaughabua ke soto me vajangia iia ke ghoi toke tabiru. 30Ma a Jisas ke adoa na mana ke au itagna me rei tabiru me huatira na mavitu, “Ahai tamiu ke tangolia nigua na poko?”

31Nigna na komi vaovarongo kena veleagna, “Nighe! Ehava go huatira eigna ahai ke tangolia nimua na poko? Boi tangomana koda adoa ahai ke tangoligho eigna na mavitu kena haiduvigho.”

32Keana a Jisas ke talu hiroa mua ahai ke tangolia nigna na poko. 33Na vaivine puhi iangeni ke adoa na hava ke pada. Iia ke aiariri eigna ke mataghugna puala me vano me torongaghi tuturu horu tagna a Jisas. Gi e titiono vania na hava ke eia. 34A Jisas ke veleagna, “Vaivine, Ighoe ko toke tabiru eigna ko vaututuni. O taveti kori soleana. Teo keda ghoi padagho ghohi na vahaghi iaani.”

35Kori vido Jisas ke talu titiono duagna na vaivine iangeni, kekeha tinoni kena turughu mai kori vathegna a Jairus, na mane ke baubatu kori vathe haidu. Imarea kena veleagna a Jairus, “A dathemu vaivine ke thehe ghohi. Saghoi kaea mua na mane velepuhi keda mai.”

36Jisas ke rongovia na gari vaivine ke thehe ghohi, keana imanea ke veleagna a Jairus, “Saghoi mataghu, O vaututuni vamua.”

37A Jisas ke boi lubatira na mavitu kedana leghua mua, kari e hatira vamua a Pita ma Jemes ma Jon, a tahigna Jemes. 38Imarea kena vano jufu kori vathegna a Jairus ma a Jisas ke rongovia na komi tinoni kena tangi heta eigna kena dikahehedia. 39Jisas ke vano haghe kora me velera, “Vunegna na hava kotinia tangi? Na gari iaani e boi thehe kari e nere vamua.” 40Ma na komi tinoni kena kihaghinia. Gi a Jisas ke velera, “Oti vano au i kosi.” Gi e hatia duagna a tamagna ma a idogna na gari duadia e tolu na nigna na mane vaovarongo mena vano kori chogho ke mono na gari. 41Gi e tangolia na limagna na gari me veleagna kori haghore Arameik, “Talita Kum!” (na ghaghana koragna, “Gari vaivine, “O sokara hadi!”) 42-43Iia ke sokara hadi kori vido iangeni me taveti kilili. Ma idogna ma tamagna koro reghia moro vere rodia puala. Ma a Jisas ke haghore heta vanira roira, “Oro saghoi titionoa tadia sa tinoni na hava koro reghia ghohi.” Govu, gi e velera mua, “Oro hea ghagna vanga.” Na vaivine iaani e salaghe rua ghohi na vinoghagna.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index