Formulário de pesquisa

Mak 6

Mara I Nasaret Kena Boi Vaututunia A Jisas

(Matiu 13:53-58; Luk 4:16-30)

1Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena au sania na meleha iangeni mena tabiru vano i Nasaret, na meleha ke hutu hadi a Jisas itagna. 2Kori Sabat imanea ke vano haghe kori vathe haidu me velepuhi. Sethe na tinoni kena mai mena vaovarongo itagna, mena vere nidia puala. Keana imarea kena velehouhorua vaghagna iaani, “Ehava gi e adoa na komi fata iraani na mane iaani? Ehava gi e thaothadogha puala? Ivei ke hatia na mana bali eia na komi reghithehe iraani? 3Ghita ati adoa na mane iaani, imanea na mane agutu vathe vamua. Imanea a dathegna Meri kari ara tahigna; Jemes, Josep, Jiudas ma Saimon. Ara vaivinegna huju mono mua eeri.” Ma na komi tinonidia i Nasaret kena dikatadia itagna mena boi sasaa na vaututuniagna.

4Ma Jisas ke velera, “Ahai ke profet, na mavitu tadia na komi meleha ena ghaghana bohea. Kari na mavitu kori melehagna, ma ara vikegna, ena boi ghaghana bohea.” 5A Jisas ke boi tangomana na eiagna na reghithehe ke sethe kori meleha iangeni eigna imarea kena boi vaututunia. Keana imanea ke tabora e rua tolu tinoni vamua kena vahaghi mena toke tabiru. 6Imanea ke vere nigna puala eigna na mavitu kori melehagna kena boi vaututunia.

Jisas Ke Vetulara Au Salaghe Rua Nigna Na Mane Vaovarongo

(Matiu 10:5-15; Luk 9:1-6)

Leghugna iaani, a Jisas ke ghoi taetaveti vano tadia na komi meleha me velepuhira na mavitu. 7Sina maghavu imanea ke kilora mara salaghe rua nigna na vaovarongo me veleragna, “Inau kuda vetulaghamu au rua na mane tagna sina meleha. Inau kuda heghamu na mana eigna kotida gigi aura na komi tidatho.” 8Gi e haghore heta vanira, “Kori vido koti taveti au kori nimiu na taetaveti, saghoi hatia sa fata kari na supa vamua. Saghoi hatia na vanga ma na ngoi ma na rongo. 9Oti vahaghea nimiu na sadol kari saghoi ohoa sa varua pohe. 10Kori vido koti jufu tagna sina meleha, mono kori sina vathe ke kalitighamu vamua moti ghieghilei taveti au kori meleha iangeni. 11Keana gi oti jufu tagna sina meleha mena boi kalitighamu mena boi magnahaghinia na rongoviagna nimiu na velepuhi, taveti sania na meleha iangeni. Kari oti rasua na thepa ke thangu kori naemiu. Iaani na vaughithatha kotida eia bali tuhua vanira a God keda vaparara.”

12Gi nigna na komi vaovarongo kena taveti au mena tuturi aua vanira na mavitu na haghoregna a God mena velera, “Oti tughua na havimiu ke koakoa.” 13Imarea kena gigi aura na komi tidatho tadia na komi tinoni mena havularagna na oela tadia arahai kena vahaghi mena toke tabiru.

Na Titiono Eigna Na Vatheheagna A Jon Siuvitabu

(Matiu 14:1-12; Luk 9:7-9)

14A Herod Antipas ke king kori provins i Galili ke rongovia eigna a Jisas eigna na rorongogna na komi fata ke eia ke rongoragha ivei mi vei. Kekeha tinoni kena velea, “Imanea a Jon Siuvitabu ke ghoi havi tabiru. Ma na vunegna iangeni, imanea ke mono nigna na mana bali eia na komi reghithehe.” 15Kekeha tinoni kena velea, “Imanea a profet Elaija ba sina profetgna i hau.” 16Kori vido a Herod ke rongovia eigna a Jisas, imanea ke velea, “A Jon Siuvitabu, ku vihukia ghohi na luagna, ke ghoi havi tabiru!”

17I hau a Herod ke vetulara mara nigna na soldia mena thotia mena tari a Jon Siuvitabu kori sen mena boa haghea kori vathe tatari. Imanea ke eia iaani bali vatotogoa a taugna, Herodias. I hau a Herodias ke taulaghi tagna a Filip, a toghagna a Herod. Gi a Herod ke hatia me taulaghi tagna. 18Jon ke veleagna hahali a Herod, “E boi jino kori vetula nigna a God ko hatia taugna a toghamu.” 19Na vunegna iaani, a Herodias ke dikatagna puala tagna a Jon me magnahaghinia keda vathehea. Keana iia ke boi tangomana nigna keda eia eigna a Herod ke boi magnahaghinia na vatheheagna. 20A Herod ke mataghunia na vatheheagna a Jon eigna ke adoa a Jon na mane tabu ma na mane jino. Kekeha maghavu a Herod ke titiono duagna a Jon. Kori vido ke rongovia nigna na velepuhi, a Herod ke hahi hehegna puala, keana imanea ke magnahaghinia puala na rongoviagna nigna na titiono a Jon.

21Tagna sikei na dani, a Herod ke eia na vangahaidu hutu bali togha tabiruagna na maghavu i havigna. Imanea ke hulaghinira arahai kena nagho kori nigna na gaumane, arahai kena nagho kori ami ma na komi mane puhi kori provins i Galili. Kori dani iangeni a Herodias ke hiropada na puhi keda vathehea a Jon. 22Kori vido kena nohe mena vanga, dathegna vaivine a Herodias ke haghe vano me ragi vanira. A Herod ma na komi mane ngengeni kena magnahaghinia puala na reghiagna mena totogo puala. Gi a Herod ke veleagna na vaivine mathangani, “Na hava ko magnahaghinia inau kuda hegho. 23Toke koda magnahaghinia na thevugna na vido ku vunaghi pungusia, inau ku taluhaghore kuda hegho.”

24Na vaivine ke taveti au vano tagna a idogna me huatia, “Na hava kuda kaea.”

A idogna ke veleagna, “O kaea na ulugna a Jon Siuvitabu.”

25Ma na vaivine ke sokara hadi me tabiru vano saisami tagna Herod me veleagna, “Inau ku magnahaghinia koda heu mai na ulugna a Jon Siuvitabu kori tapera-ikeagaieni vamua!”

26A Herod ke rongovia me dikahehegna puala, kari e maomamogna keda vateoa eigna ke taluhaghorea vania, ma ara kulagna kena rongovia. 27Na vunegna iaani, imanea ke vetula vanoa kori vathe tatari sina soldia mi manea ke utuhia na luagna a Jon Siuvitabu. 28Na soldia ke boa na ulugna kori tapera me hea na vaivine. Iia ke hati vanoa me hea a idogna. 29Na rorongo ke jufungira nigna na komi vaovarongo a Jon mena mai hatia na tonogna mena gilua kori luma.

Jisas Ke Hera Ghadia Lima Na Togha Mane

(Matiu 14:13-21; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)

30Kori vido mara na vetula kena tabiru mai kori nidia na taetaveti, imarea kena titiono vania a Jisas na komi fata kena eia ma na komi velepuhi kena velepuhira na komi tinoni. 31Gi na mavitu ke sethe kena mai tadia mena varugusira puala mi marea kena boi tangomana na vanga ghadia. Na vunegna iangeni, a Jisas ke velera, “Ati atu tagna sa vido ke korogha eigna katida mamathoda.” 32Mena hahaghe kori boti mena valuha vano kori vido ke korogha. 33Kari sethe na tinoni kena reghira na audia, mena ghithathara. Imarea kena taveti sania na komi melehadia mena raghe me kidi jufu kori vido kedana vano a Jisas ma nigna na komi vaovarongo. 34Kori vido a Jisas ke saki au kori boti, imanea ke reghia na mavitu ke sethe me raroviragna puala eigna imarea kena vaghadia na komi sip ke teo ahai keda reireghira. Gi e velepuhira tagna na komi fata ke sethe.

35Kori lavi iangeni nigna na komi vaovarongo kena mai itagna mena veleagna, “E lavi ghohi me teo sa vanga kori meleha iaani. 36Ehava konia boi vetulara au na mavitu eigna kedana vano tadia na komi meleha ke gharanighita mena voli ghadia vanga ghehedia?”

37Kari a Jisas ke veleragna, “Oti heraghadia.”

Imarea kena haghore tughua, “Ighoe ko magnahaghinighami kitida vano miti sonia na rongo ke sethe bali voli vanga eigna kitida heraghadia na mavitu? E vahotha puala!”

38Gi a Jisas ke velera, “Oti vano hiro aua engiha na bred ke mono tadia na mavitu.”

Imarea kena vano hiro aua mena mai veleagna, “E lima na bred me rua na fei.”

39Jisas ke velera nigna na komi vaovarongo gi kedana vano tutura na mavitu mena nohe kori buburu. 40Ma na mavitu kena nohe leghua na boo, koragna kekeha boo lima hangavulu tinoni, kekeha sina hathangatu. 41Govu, gi a Jisas ke tangolia e lima na bred ma na fei me tada hadi me veletokea a God. Gi e vidoa na bred ma na fei me hera nigna na komi vaovarongo mena kemulia tadia na mavitu. 42Na mavitu kena vanga mena mahu. 43Gi mara na vaovarongo kena hathatanora na komi viovidoi bred ma fei ke tomagha mena hoghoni vonua salaghe rua na arao. 44Na haidudia, mara na mane koragna na mavitu, e lima na togha.

Jisas Ke Taetaveti Popogna Na Bea

(Matiu 14:22-33; Jon 6:15-21)

45Govu, gi a Jisas ke velera nigna na komi vaovarongo eigna kedana vano kori boti mena kidi taveti vano sethevugna na kolo kori meleha Betsaida. Jisas ke mono horu duadia na mavitu eigna keda vetulara tabiru kori melehadia. 46Leghugna ke vetulara kori melehadia, Jisas ke vano hadi tagna sina suasupa me tarai.

47Kori vido ke bongi ghohi, a Jisas ke talu mono mua kori suasupa ma na nigna na komi vaovarongo kena jufu ghohi hotaghigna na kolo. 48A Jisas ke reghira nigna na komi vaovarongo kena babao ghohi na valuha eigna na ghuri ke heta ke mai naghodia. Gi e vano tadia kori vuevughei puni. Imanea ke taetaveti popogna na bea me haga thovohaliungira. 49Kori vido imarea kena reghia, imarea kena toatogha kena reghia na tidatho mena ghuu heta. 50Mena mataghu nidia puala. Ma a Jisas ke velera, “Teo! Saghoi mataghu! Inau vamua iaani.” 51Mi imanea ke saki haghe kori boti tadia ma na ghuri ke soto. Mara na vaovarongo kena vere nidia puala 52eigna kena boi pukuni thaothadoghagna mua a Jisas ke mono nigna na mana bali eiagna na komi reghithehe, vaghagna kori vido ke heraghadia e lima na togha mane kori lima na bred. Imarea kena poru puala na thaothadoghagna na hava kena reghia.

Jisas Ke Vatokera Arahai Kena Vahaghi I Genesaret

(Matiu 14:34-36)

53A Jisas duagna nigna na komi vaovarongo kena valuha hathavu sethevu i kolo kori meleha i Genesaret mena pinitia na boti. 54Imarea kena saki au kori boti ma na mavitu kena ghithatha a Jisas. 55Gi ena raghe vano tadia na komi meleha mena velera a Jisas ke mai. Imarea kena hulungira mai kori mathadia arahai kena vahaghi. 56Tadia na komi meleha ke vano a Jisas, imarea kena hatira mai na komi tinoni kena vahaghi mena bora tadia na komi vido bali makete. Mena kaea a Jisas eigna keda na lubatira na tangoliagna vamua nigna na pohe me kedana ghoi toke tabiru. Ma arahai kena tangolia kena toke tabiru.

Na Rorongo Ke Toke Eigna a Jisas Krais

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index