Formulário de pesquisa

1 Corintios 11:10

10Jaskawen taexun junin jawen ain mekemiswen taexun ainbun Dios kenwankin jawen jancha xabakabi yuikin jatun buxka junekin tadi tuaxwen jau mayabukukubainunbunwen, jawen benen kushipa unanmati wakin duawaidan, jaska wakin Diosun nai tsumabun jatun Xanen Ibu duawamisbu jatu keska wakinan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index