Formulário de pesquisa

Mateo 9

Retsiyatakotakagairi Jesús kisopookiri

(Mr. 2.1-12; Lc. 5.17-26)

1Ikanta rotetanaawo Jesús pitotsiki, montyaakotaawo inampiki. 2Ari ramaitakeniri kisopookiri, inatakoitakeri shitashintsiki romaryaantapiintari. Riyoshiretawakeri Jesús atziripaini natakotakeriri, riñaanatawakeri mantsiyari, ikantziri: “Thaamentashire pinkantya notomi, ari netsiyatakotakagaimi, ipeyakoitaimiro pikaariperoshirewetakaga.” 3Ikanta ikemawake yowairentziite, ikantashiretanake: “Rithainkatziiri Pawa jirika.” 4Riyotake Jesús tsika ikantashiretzi, rosampitanakeri: “¿Oitaka okaariperotantari pikantashiretziri? 5¿Tema okameethatzi nonkante: ‘Ipeyakoitaimiro pikaariperoshireweta?’ ¿Irooma pikowi nonkanteri: ‘Pinkatziye, panashitaiya?’ 6Iroñaaka piyoteri jirika Itomi Atziri oshekitzimotziri ishintsinka, ipeyakotairi kaariperoshirewetachari.” Ripithokashitanakari mantsiyari, ikantziri: “Pinkatziye, paanairo pomaryaantawetari, piyaatai pipankoki.” 7Katziyanaka mantsiyawetachari, jatai ipankoki. 8Iñaakeri maawoini atziri piyotainchari, riyokitziiwentanakeri iñaawairira riyaatai. Ikantaiyanakeni: “Imaperotatziiri Pawa, iri matakerori oshekitzimotantakariri ishintsinka Jesús.”

Ragaitanakeri Mateo

(Mr. 2.13-17; Lc. 5.27-32)

9Ikanta rowaaganaka Jesús, irojatzi iñaantapaakariri jitachari Mateo, apatotziriri koriki. Ikantapaakeri: “Poyaatena.” Katziyanaka, royaatanakeri. 10Raanakeri ipankoki rowakayaari, itsipataanakeri riyotaanewo. Osheki jatanaintsiri apatotziriri koriki, riyaatake eejatzi osheki kaariperoshiretatsiri. Ari itsipatakari Jesús rowaiyakani. 11Ikanta iñaakeri Fariseo-paini, ikaimakeri riyotaanewo Jesús, rosampitakeri: “¿Iitaka itsipatantariri Jesús apatotziriri koriki, itsipatakari eejatzi kaariperoshireyetatsiri? Te okameethatzi.” 12Ikemawake Jesús, ikantanake irirori: “Arika imantsiyate atziri ripokashitziri aawintantzinkari, iriima atziri kaari mantsiyatatsi tekaatsi inkowe irirori. 13Ontzimatye pinkenkithashiretero Inintakaantanewo Pawa, kantatsiri:

Te apa nonkoweri pamayetainari pipira pitagainari.

Iro nokowaperotairi pineshironkayetairi pisheninka.

Te apa nipokashiteri kameethashireri nonkaimashiretairi, tema nipokashitatziiri kaariperoshireri nonkaimashiretairi rookairo kaariperori.”

Ikenkithatakotziro Jesús Tziwentaantsi

(Mr. 2.18-22; Lc. 5.33-39)

14Ikanta ripokaiyakeni riyotaanewo Juan, rosampitapaakeri Jesús, ikantziri: “¿Iitaka kaari ritziwentanta piyotaanewo? Nitziwentapiinta naaka, ari ikantzita riyotaanewo Fariseo-paini.” 15Rakanakeri Jesús, ikantanakeri: “Arika aate awakagaantsiki, ¿arima owashiretapaakya? Arika paata, ragaitakeri iimentaitari, aripaite ritziwentaitya. 16Apaani antyashipawo ikithaataitari, arikame rowamatankaitantyaawo osape owakerari, ari isagaaperotanake aminthatanakyaarika owakerari. 17Ari okanta eejatzi, te ikameethatzi antyashipari mashitsinaki rowantaityaawo eeryaatatsiri riraitziri. Arika rowantaitakyaawo, ari risanaryaanake, apaatashiwaitakya riraitziri eejatzi mashitsinaki. Iri kameethatatsi owakerari mashitsinaki rowantaityaari, eero apaawaita apitekeroini.”

Rishinto Jairo eejatzi tsinane terotakerori iithaare Jesús

(Mr. 5.21-43; Lc. 8.40-56)

18Ikenkithawaiminthaitzi Jesús, areetapaaka apaani jewari, rotziwerowapaaka, ikantapaakeri: “Kamake nishinto, iroowa nipokantari piyaate nopankoki piterotero eepichokiini, añagaita.” 19Jatanake Jesús eejatzi riyotaanewo, royaatanakeri. 20Okanta apaani mantsiyatatsiri tsinane, osheki osarentsi osokaawaitaka, tzimakotake 12 osarentsi, okenashitapaakeri itaapiiki Jesús, iterotakero opatzikaakiki iithaare. 21Okantashiretzi: “Arika niterotakero iithaare, ari netsiyatakotai.” 22Ripithokashitanakawo Jesús, ikantziro: “Thaamenta pinkantaiya nishintó, etsiyatakotakagaimi pikemisantake.” Apathakero etsiyatanake omantsiyarentsite tsinane. 23Ikanta rareetapaaka Jesús ipankoki jewari, iñaapaatziiri showiwentzirori kamaintsiri, osheki atziri akisheenkataintsiri. 24Ikantapaakeri Jesús: “Pisheke, te okami piraakotaiyakarini imakoryaatzi.” Thainka rowaitakeri Jesús. 25Romishitowapaakeri maawoini, kyaapaake Jesús, rotaiyawakotapaakero, piriintanaawo ewankawo. 26Te imanakotanaka rantakeri Jesús, ikemakoitanakeri maawoini.

Rokiryaakagairi Jesús apite mawityaakiri

27Ikanta rowaaganaawo Jesús, royaatanakeri apite mawityaakiri, ikaimi, ikantzi: “¡Icharine David-ni, pineshironkataina!” 28Areetapaaka pankotsiki, eejatzi mawityaakiri. Ripokashitapaakeri okaakiini, rosampitakeri Jesús, ikantziri: “¿Pawentaanama eeroka ari imatakya nowawisaakotaimi?” Ikantaiyini irirori: “Ari pimatakero nowinkatharite.” 29Rakotanake Jesús, riterokitakeri, ikantziri: “Okiryaakagaimi pawentagaanaga.” 30Apathakero raminanai kameetha. Ishintsineentawakari, ikantziri: “Te nokowi pinthawetakotena nokiryaakagaimira.” 31Ikanta riyaatai, ikamantantayetanake, ithonka ikemakoitanakeri Jesús.

Riñaawaitakagaitairi kisowaanteri

32Ikanta ramaitapaakeniri Jesús apaani atziri raayiri peyari, kisowaante ikantaka. 33Retsiyatakotakaawakeri Jesús jirika atziri, kenkithawaitanai roisowaantewetakari peyari, tema rookapithatakeri iweyarite. Riyokitziiwentaitanakeri Jesús, ikantashiretaitanake: “Te añaapiintzi oshiyaarine jirika anampiki Israel-ki.” 34Ikantaiyini Fariseo-paini irirori: “Ripasawyaatziiri reeware iweyarite retsiyatakotakaantariri raaganewo.”

Sampainkatake pankirentsi

35Rithonkakero ranashitawo Jesús maawoini nampitsi, riyotaantayetake rapatotapiintaitaga. Ikenkithatakotapiintakero Kameethari Ñaantsi tsika onkantya impinkathariwentantai. Retsiyatakotakaayetairi maawoini, tekaatsi apaani mantsiyarentsi pomeentsitzimotyaarine. 36Iñaayetzirira osheki piyowentariri, antawo retakoshiretakari Jesús, ikantake: “Imapero rashironkaayetaka jirika atziripaini.

Roshiyakari oweja eerorika itzimi kempoyeerine.”

37Eekero ikantanakitziiri riyotaanewo: “Jirikapaini atziri roshiyakawo isampainkatzi pankirentsi, temaita itzimaperotzi atziri owiiterone. 38Pamanaiyaari Awinkatharite rotyaanteeta osheki jatatsine atziriki, tema yotacha osheki inkaate kemisantaatsine.”