Formulário de pesquisa

Lucas 19

Zaqueo Jesure bocatĩripʉ

1Eropii Jesu Jericógue eja, iri macague tarigãbu iipʉ. 2Doberi opʉ Zaqueo waĩcʉgʉ wajasea corerã opʉ ero árĩpʉ. 3Eropigʉ ĩgʉ Jesure “¿Nihino árĩcuri?” arĩ ĩha masibu Jesure ĩadiaripʉ. Eropa ĩgʉ ĩadiaquerecʉ̃ ta ĩgʉ yebagʉgã árĩcʉ̃ masa bajarã ĩgʉgãre cãhmotacãñorã. 4Eropigʉ ĩgʉ masare omatarigã wa, sicómoro waĩcʉdigʉ yucʉgʉgue mʉribejapʉ Jesure ĩabu. Pʉhrʉ ñarigã Jesu irigʉ pohro tarigãbu iipʉ. Eropigʉ Zaqueo irigʉgue coregʉ iipʉ. 5Ĩgʉ eropa corero watope Jesupʉ irigʉ gubuye ejanʉgaja, Zaqueore ĩhamuju ĩgʉre werepʉ:

—Zaqueo, dohpaguere mʉ ya wihi dujagʉra. Eropigʉ duru dijarique, arĩpʉ Jesu.

6Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Zaqueopʉ ʉmʉdiaro mera dijari, mucubiriri mera ĩgʉ ya wihigue aridorepʉ Jesure. 7Ĩgʉ eropa bocatĩricʉ̃ ĩha, masa árĩpehrerã erã basi õpa arĩ wereniguiñorã:

—Ihĩ Jesu ñegʉ ya wihigue curigʉ wadiami, arĩ wereniguiñorã árĩpehrerã masa erã basi.

8Zaqueopʉ bocatĩrituha ero nigui, Jesure werepʉ:

—Opʉ, peeque yʉre. Árĩpehreri yahare deco mera mojomorocʉrãre ogʉra. Eropigʉ yʉhʉ gajigʉre cien niyeruserire gʉya aĩdigʉ árĩgʉ, cuatro cientos niyeruserire wajayenemogʉra ĩgʉre, arĩpʉ Zaqueo Jesure.

9Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ Jesupʉ werepʉ ĩgʉre:

—Dohpagãre mʉre mʉ ya wihi árĩrã sãre peamegue wabonirãre Goãmʉ tautuhami. Mʉ sã Abrahã mʉrʉ acaweregʉ ta ãhraa. 10Yʉhʉ masʉ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ peamegue wabonirãre amagʉ arigʉ iibʉ. Erogue wabonirãre õaro taugʉ arigʉ iibʉ, arĩpʉ Jesu Zaqueore.

Niyeruseri oroseri queorire werepʉ Jesu

11Eropi ĩgʉre peerãre Jesu queori mera werepʉ daja. Merogã dʉhyayoro Jerusaléngue ĩgʉ ejaboro. Eropirã ĩgʉre peerã õpa arĩ pepiñorã: “Goãmʉ dohpaguere opʉ árĩnʉgabu iimi,” arĩ pepiriñorã erã. 12Erã eropa arĩ pepicʉ̃ Jesu i queorire õpa werepʉ erãre:

—Yujugʉ gaji yebague yoarogue wabu iiñumi. Eroguere ero majagʉ erã tauro opʉ árĩgʉ ĩgʉre ĩgʉ ya maca majarã opʉre acucʉ̃ wabu iiñumi. Pʉhrʉ ĩgʉ ya wihigue dujarabu iiñumi. 13Nere ĩgʉ waboro corere diez mohme corerãre sihubeoñumi. Eropa sihubeogʉ, ĩgʉ erãre yujurãyerire yujuse niyeruse orosere oñumi. Otuha wereñumi erãre: “Yʉ maricʉ̃ i niyeru mera mʉa wajatanemoburire amaque,” arĩñumi ĩgʉ mohme corerãre. 14Ĩgʉ ya yeba majarãpʉ ĩgʉre gamebiriñuma. Eropa gamebirã ĩgʉ opʉ árĩbu wara pʉhrʉ gajirãre ĩgʉre weredorerã obeoñuma. “Mʉhʉ gʉa opʉ árĩcʉ̃ gamebeaa gʉa,” arĩñuma erã weredorenirãpʉ. 15Eropa erã gamebiriquerecʉ̃ ta pʉhrʉ erã opʉ ñajañumi ĩgʉ. Eropa opʉ ñajatuha, ĩgʉ ĩgʉ ya wihigue dujariñumi. Eropa dujaragʉ ĩgʉ mohme corerãre ĩgʉ niyeru mera erã wajatanemorare masibu, erãre sihubeoñumi. 16Ĩgʉ eropa sihubeora pʉhrʉ, eramʉhtagʉ ĩgʉre wereñumi: “Opʉ, mʉ niyeruse, mʉ yʉre orase mera diez seri wajatanemoabʉ yʉhʉ,” arĩñumi mohme coregʉ ĩgʉ opʉre. 17“Õaro iiabʉ mʉhʉ. Õagʉ mohme coregʉ ãhraa. Mʉ merogã mera yʉ dorero dopa iipehogʉ árĩgʉ dohpague diez macari majarã erã opʉ árĩbu wagʉca mʉhʉ,” arĩñumi opʉ mohme coregʉre. 18Ĩgʉ pʉhrʉ eragʉ ĩgʉ mera majagʉ õpa arĩñumi: “Opʉ, mʉ niyeruse, yʉre mʉ orase mera cinco seri wajatanemoabʉ yʉ sã,” arĩ wereñumi ĩgʉ opʉre. 19“Cinco macari majarã opʉ wagʉca mʉhʉ,” arĩñumi ĩgʉ opʉ ĩgʉre. 20Ĩgʉ eropa arĩra pʉhrʉ gajigʉ mohme coregʉ eraa werepʉ: “Opʉ, mʉ niyeruse ohõ ãhraa. Suhri gasiro mera oma, irisere dihbuabʉ. 21Mʉhʉ turaro mohmedoregʉ ãhraa. Eropigʉ gajirãre mohmedorequeregʉ oteri moogʉ árĩqueregʉ ta mʉ dihta iri dʉcare aĩa. Eropigʉ mʉre güiabʉ,” arĩñumi ĩgʉ opʉre. 22“Mʉ yʉre eropa arĩgʉ ñegʉ ãhraa. Yʉre mʉ eropa arĩri dipuwajare dipuwaja moagʉra yʉhʉ. Yʉhʉ mʉre turaro mohmedoregʉ árĩcʉ̃ mʉhʉ yʉre masia. Gajirã yare yʉhʉ aĩcʉ̃ yʉhʉ otebirira árĩquerecʉ̃ iri dʉcare yʉ aĩgʉ árĩcʉ̃ masituhabʉ mʉhʉ. 23¿Yʉ eropa árĩcʉ̃ ĩaqueregʉ duhpigʉ yʉ orasere niyeru diburi wihigue dibubirari mʉhʉ? Irire erã wayura waja wajatanemoboaya mʉhʉ. Irire mʉ iicʉ̃ dujaragʉ wajatanemoboaya yʉ sã,” arĩñumi erã opʉ. 24Eropa arĩtuha ĩgʉ pohro niguirãre doreñumi: “Niyerusere emaque ĩgʉre. Diez seri opagʉre oque,” arĩñumi ĩgʉ opʉ. 25Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erãpʉ wereñuma ĩgʉre: “Opʉ, diez seri opagʉ baja opatuhami,” arĩñuma erã ĩgʉre. 26Erã eroparĩcʉ̃ opʉ yʉhriñumi: “Mʉare arĩgʉ iiaa. Árĩpehrerã wʉaro oparãre onemogʉra. Moorãpʉre merogã erã opaquerecʉ̃ ta erãre emagʉra. 27Dohpague tamerare yʉre ĩhaturirãre yʉre erã opʉ árĩdorebirinirãre yʉ pohro aĩgãrique. Eropirã yʉ ĩaro wejẽcãque erãre,” arĩñumi opʉ ĩgʉ mohme corerãre, arĩ werepʉ Jesu.

Jerusaléngue ejapʉ Jesu

Mt 21.1-11; Mr 11.1-11; Jn 12.12-19

28Eropa arĩtuha Jesu gajirã core Jerusaléngue wagʉ iipʉ. 29Jerusaléngue ejaboro coregã Olivo waĩcʉdigʉ ʉtãgʉ gubuyegue ejañorã pe maca árĩrogue. Yuju maca Betfagé gaji maca Betania waĩcʉyoro. Erogue ejagʉ ĩgʉ buherã mera majarãre perãre obeogʉ Jesu õpa arĩpʉ:

30—Si macague waque. Ero ejarã, burrogãre erã dirinugudigʉre bocajarãca. Gajirã ĩgʉre ne peyanibeama dohpa. Ĩgʉre bocarã, ĩgʉre diriradare pã, aĩgãribasaque yʉre. 31Mʉa eropa iicʉ̃ ĩagʉpʉ “¿Duhpirã burrore pãri?” ĩgʉ arĩcʉ̃ peerã õpa arĩ yʉhrique ĩgʉre: “Mari tĩgʉ burrore gamebeoniami dohpa,” arĩ wereque ĩgʉre, arĩ weredore obeopʉ ĩgʉ buherãre perãre.

32Ĩgʉ eroparĩcʉ̃ erã perãpʉ ĩgʉ obeodirogue ejañorã. Erã eropa ejacʉ̃ Jesu árĩpehreri ĩgʉ erãre arĩdiro dopa ta eropa wayoro. 33Eropirã burrogãre erã pãcʉ̃ ĩgʉgã oparã serẽpiñorã erãre:

—¿Duhpimorã diriradare pãri burrogãre? arĩ serẽpiñorã erã.

34—Mari tĩgʉ burrogãre gamebeoniami, arĩ yʉhriñorã erã.

35Eropirã ĩgʉgãre burrogãre Jesu pohrogue aĩ ejañorã. Ĩgʉgãre aĩ ejatuhaja erã weca maja suhrire ĩgʉ weca duhpeoñorã. Eropirã ĩgʉ weca Jesu ĩgʉ mʉribejacʉ̃ itamuñorã erã Jesure. 36Jesu ĩgʉ weca ĩgʉ peyagʉ wacʉ̃ erã masa erã weca suhri sañari suhrire tuwea aĩ mague seõpi mʉhtañorã ĩgʉ core. 37Eropirã Jerusalén pohrogue eja, Olivo waĩcʉdigʉ dijariri mague ejañorã. Erogue ejarã Jesu buherã bajarã árĩpehrerire ĩgʉ deyoro moarare, ĩgʉ õari ĩgʉ iirare erã ĩarare guña mucubiri Goãmʉre õaro wereniguinʉgañorã. Goãmʉre “Õagʉ, turagʉ ãhrimi,” arĩ gaguiniguiñorã. Eropirã bʉrigã gaguinigui Goãmʉre umupeo õpa arĩñorã:

38—Ĩre umupeorã. Ihĩ Goãmʉ ĩgʉ obeodigʉ, mari Opʉ õaro ariporo. Ʉmaro majarã õaro árĩporo. Goãmʉ ĩgʉ turagʉ árĩcʉ̃ árĩpehrerã masiporo, arĩ umupeoñorã erã.

39Erã eroparĩcʉ̃ peerã fariseo masa bajamerãgã erã watope árĩrã Jesure wereñorã:

—Buhegʉ, mʉ buherãre ejarimaricãdoreque, arĩñorã erã.

40Erãre yʉhripʉ Jesu:

—Mʉare arĩgʉ tiiaa. Oã yʉre umupeorã erã wereniguibiricʉ̃ ʉtãyeripʉ yʉre umupeoro dopa ta gaguiniboca, arĩpʉ Jesu erãre fariseo masare.

41Eropa arĩtuha Jesu Jerusalén pohrogue eja, iri macare ĩhabeogʉ orepʉ. 42Õpa arĩpʉ ĩgʉ:

—Jerusalén majarã, dohpague tamerare mʉare õaro árĩburire mʉa masicʉ̃ õatariaboya. Eropa árĩquerecʉ̃ mʉa dohpaguere irire ne peediabirabʉ. Eropigʉ Goãmʉ mʉare irire masidorebirimi. 43Mʉare ĩhaturirã mʉa árĩri macare cãhmotarãcoma. Eropa iirã erã mʉare wiriaro iisome. 44Irisubu erã mʉa ya macare cóãpehorãcoma. Mʉare mʉa porã sãre wejẽrãcoma. Mʉare ĩhaturirã õaro weasirirãcoma mʉa ya macare. Goãmʉ peamegue wabonirãre mʉare ĩgʉ taubure yʉre mʉa masidiabirabʉ. Mʉa masidiabirira dipuwaja mʉare ĩhaturirãre Goãmʉ cóãdoregʉcumi mʉa ya macare, arĩpʉ Jesu Jerusalén majarãre.

Goãmʉ wihigue ejapʉ Jesu

Mt 21.12-17; Mr 11.15-19; Jn 2.13-22

45Eropi Jerusaléngue ejagʉ, Jesu Goãmʉ wihigue ñaja wapʉ. Eropigʉ doberi duarãre iri wihigue bocajagʉ, erãre cohã wiucãpʉ. Õpa arĩpʉ ĩgʉ erãre:

46—Goãmʉ yare erã gojarapũ õpa ãhraa: “Goãmʉ arĩmi: Yaha wihi Goãmʉ mera wereniguiri wihi waĩcʉroca,” arĩñuma ĩgʉ yare erã gojarapũ. Ĩgʉ eropa arĩquerecʉ̃ ta mʉapʉ i wihire Goãmʉ wihire duadoarã bu game yajarã iiaa, arĩpʉ Jesu.

47Ʉmʉri nʉcʉ Goãmʉ wihigue Jesu buhepʉ. Eropirã pahia oparã, judio masare buherã mera, masa oparã sã, ĩgʉre erã wejẽburire guñamaañorã. 48Masa árĩpehrerã ĩgʉre eropa peenigui, ĩgʉ buherire õaro peenʉrʉrã árĩñorã. Erã eropa õaro peenʉrʉcʉ̃ Jesure wejẽdiarãpʉ ĩgʉre erã wejẽburire bocabiriñorã.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index