Formulário de pesquisa

Romanos 10

1Yʉ acawererã, Israe masare Goãmʉ ĩgʉ tauborore bʉrigã gahmea yʉhʉ yʉ sĩporã mera. Eropigʉ Goãmʉ erãre ĩgʉ tauburire serẽbasaa yʉhʉ. 2Diaye ta erã Goãmʉ gamerire iidiarima. Eropa iidiaquererã ta ĩgʉ gamerire masibeama. 3Eropirã Goãmʉ erãre õacʉ̃ iiburire masibeama. Eropa masibirã erã gamero õarire iiquererã bocatĩubirima. Erã eropiicʉ̃, erã Goãmʉ Jesucristore umupeodorediro dopa erã iibiricʉ̃, ĩgʉpʉ erãre “Õarã ãhrima,” arĩ ĩabirimi. 4Cristore umupeorãre “Dipuwaja moorã, õarã ãhrima,” arĩ ĩhami Goãmʉ. Eropirã “Mari ñeri iira dipuwaja Goãmʉ tauboro dopa Moise dorerire iiro gahmea daja,” arĩ pepibiricãro gahmea. Cristore umupeorã ĩgʉ mera taria.

5Moise iribojegue majagʉ õpa arĩ gojañumi: “Goãmʉ dorerire mari dʉhyaro mariro iipehocʉ̃ Goãmʉ marire ‘Dipuwaja moorã, õarã ãhrima,’ arĩ ĩagʉcumi,” arĩ gojañumi ĩgʉ. 6Ĩgʉ eropa arĩ gojaquerecʉ̃ ta dohpaguere masa Cristore erã umupeocʉ̃ Goãmʉ erãre “Õarã ãhrima,” arĩ ĩhami. Iri buheri “Cristore umupeoque,” i arĩ buheri õpa arĩ werea: “Õpa arĩ pepibiricãque mʉa: ‘¿Noa Cristore ʉmaroguere árĩgʉre aĩdijugʉcuri marire ĩgʉ buhecʉ̃ daja?’ arĩ pepibiricãque mʉa. Cristo eratuhadigʉ árĩmi marire taugʉ eragʉ i yebaguere. 7Eropirã daja ‘¿Noa sĩrinirã pohroguere Cristore masu aĩgãribocuri?’ arĩ pepibiricãque mʉa. Ĩgʉ sĩridigʉ masa mʉriadigʉ árĩmi,” arĩ werea i buheri. 8Eropiro õpa arĩ werea Goãmʉ yare erã gojarapũgue: “Goãmʉ ya buherire mari amacʉ̃ ĩgʉ buheri ohõ ãhraa. Ĩgʉ buherire masituhaa mʉa. Eropirã ĩgʉ buherire wereniguimʉrabʉ,” arĩ gojañuma. Iri buherire “Cristore umupeoque,” arĩ buherire masare werea gʉa. 9Iri buheri õpa arĩ werea: “Jesu yʉ opʉ ãhrimi,” arĩ mari disiro mera werecʉ̃, “Goãmʉ Jesure sĩridigʉre diaye ta masuñumi,” arĩ mari pepicʉ̃ ĩha Goãmʉ marire peamegue wabonirãre taugʉcumi. 10Jesure mari umupeocʉ̃ ĩha Goãmʉpʉ marire “Õarã ãhrima,” arĩ ĩagʉcumi. Eropigʉ gajirãre “Yʉhʉ Jesucristore umupeoa,” mari arĩ werecʉ̃ ĩha ĩgʉ marire peamegue wabonirãre taugʉcumi.

11Õpa arãa Goãmʉ yare erã gojarapũ: “Ĩgʉre umupeorã, ĩgʉre erã umupeorare ne bʉjaweresome. ‘Ĩgʉre umupeobiricʉ̃ õaboya yʉre,’ ne arĩsome,” arĩyoro Goãmʉ yare erã gojarapũgue. 12Judio masare, judio masa árĩbirã sãre Goãmʉ yujuro mera ta itamumi. Mari Opʉ árĩpehrerã tauro opʉ ãhrimi ĩgʉ. Eropigʉ árĩpehrerãre ĩgʉre serẽrãre itamugʉcumi ĩgʉ. 13Eropa ta arĩ gojañuma Goãmʉ yare gojarapũgue õpa arĩ gojarã: “‘Yʉ ñerire cóãque. Eropigʉ yʉre tauque,’ masa erã serẽcʉ̃ erãre peamegue wabonirãre mari Opʉ taugʉcumi,” arĩ gojañuma. 14Eropirã masa Cristore “Diaye ta marire taugʉ ãhrimi,” arĩ umupeobirã ĩgʉre eropa serẽmasibeama erã. Eropirã ĩgʉ buherire Jesucristo erãre tauburi buherire peebirã ĩgʉre umupeomasibeama. Eropirã ĩgʉ buherire erãre weregʉ maricʉ̃ Goãmʉre erã masisome. 15Eropirã ĩgʉ buherire weremorãre erã obeobiricʉ̃ ĩgʉ buherire weremasibeama. Õpa arĩ gojañuma Goãmʉ yare erã gojarapũgue: “Õari buherire marire õarã wacʉ̃ iiburi buherire weremorã erã eracʉ̃ ĩarã õaro mucubiria mari,” arĩ gojañuma iribojeguere.

16Eropa arĩquerecʉ̃ ta masa bajarã Jesucristo yare õari buherire peediabeama. Eropa ta arĩ gojamʉriñumi Isaia: “Opʉ, erãre mari wererare ne peediabeama,” arĩ weremʉriñumi Isaia Goãmʉre. 17Eropirã masa Jesucristo yare õari buherire peerã peeñarã Cristore umupeoma.

18Eropigʉ ire serẽpidiaca mʉare: ¿Israe masa Jesucristo yare peebiriyuri mʉa pepicʉ̃? Yuju diaye ta erã peemʉririñuma. Eropa ta ãhraa Goãmʉ yare erã gojarapũ sãre:

Goãmʉ yare wererã árĩpehreroguere weresirirã wama. Eropirã árĩpehrero majarãgue ĩgʉ yare peema, arĩ gojañuma iribojegue.

19Dipaturi mʉare serẽpidiaca daja: ¿Israe masa peequererã õaro masibiriyuri mʉa pepicʉ̃? Masiriñuma. Masiquererã Jesucristore umupeodiabiriñuma. Erã eropa peediabiricʉ̃ gaji yeba majarã Goãmʉ yarã wahama. Irire werenemogʉ Moise ĩgʉ arĩrare weremʉhtagʉra: Õpa arĩ gojañumi ĩgʉ:

Õpa arĩ weremi Goãmʉ Israe masare: “‘Bu árĩrã ãhrima,’ mʉa arĩ ĩanirãre yaharã árĩmorã iigʉra. Yʉ eropiicʉ̃ mʉapʉ erãre ĩhaturirãca. Eropigʉ mʉare erã mera guacʉ̃ iigʉca yʉhʉ, arĩ weremi Goãmʉ,” arĩ gojañumi Moise.

20Isaia sã doyaro mariro õpa arĩmʉriñumi:

Õpa arĩmi Goãmʉ: “Yʉre amabirãpʉ yʉre bocama. Eropigʉ yʉre masibirãre erãre yʉre masicʉ̃ iibʉ yʉhʉ,” arĩmi Goãmʉ, arĩ gojañumi Isaia. Judio masa árĩbirã Goãmʉ yarã erã waburire wereg­u eropa ari gojañumi.

21Israe masa pʉre õpa ari gojañumi Isaia: “Õpa arimi Goãmʉ: ‘Mʉa ñeri iirare bʉjawereque yaharã wamorã, arimʉriribʉ erãre. Erãpʉ yʉre tarinʉgarã yʉre yʉhribirimʉrima,’ arimi Goãmʉ,” arĩ gojañumi Isaia.

Goãmʉ Yare Wereripʉ

Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index