Formulário de pesquisa

Marcos 2:22

22Ewan be tu méngiasék ta bigu a alak ta dati a pégaskanan. Bagay kona sa i ginamet, éy pomtak tu pégaskanan, da dati, a tulos mebut tu alak. Sakay pati tu pégaskanan, éy sayang be dén. Maigi pa éy iasék i bigu a alak ta bigu be a pégaskanan.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index