Formulário de pesquisa

Mark 10:32

Zezì ełaàgıìhwhı ha sìı k'achı̨ yeghǫ gode

32Jerusalem ts'ǫ̀ Zezì wecheekeè yek'èè gıadè ekò Zezì ghǫ sıì gıgha enıìyah dìì, hanìkò dǫ eyıì-le goxè aget'ı̨ı̨ sìı geejı̨. Zezì edecheekeè hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke whatsǫǫ̀ nègòǫwa gà wets'ǫ̀ dàgode ha sìı ghǫ gots'ǫ̀ goı̨de,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index