Formulário de pesquisa

Maatoossa 24:30

30He wode ta mallay, Asa Na7aa mallay, saluwan beettanawaa; sa7an he wode de7iya asaa zarii ubbay yeekkanawantta. Qassi taani, Asaa Na7ay, wolqqaannanne wolqqaama bonchchuwaanna saluwaappe shaariyaa giddonna yiishshin, unttunttu be7ana.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index