Formulário de pesquisa

Mas 2nan 5

Sirika Naaman ka kɛnɛyako

1- Naaman tun ye Siri masacɛ ka kɛlɛdenw kuntigi ye. A koo tun ka di a matigi ye kosɔbɛ, a tun b'a jati fana, bari Masaba tun ye see di Sirikaw ma ale lo barika la. Nga cɛɛ nin n'a ka kɛlɛden fariya bɛɛ, farisogobana tun b'a la.

2O y'a sɔrɔ Sirika dɔw tun bɔra ka taga ben Isirayɛlidenw kan, ka sungurunin dɔ minɛ. A tagara kɛ Naaman muso ka baaraden ye. 3Loon dɔ, ale y'a fɔ a kuntigi, Naaman muso ye ko: «Ni ne matigi tun be kira gɛrɛfɛ Samari dugu kɔnɔ kɔni, kira nin tun be se k'a kɛ a ka bana be ban.» 4Naaman tagara o fɔ masacɛ ye ko Isirayɛli sunguru nin ko ten. 5Siri masacɛ y'a fɔ a ye ko a ka taga Samari, ko ale bena bataki ci Isirayɛli mara masacɛ ma. Naaman tagara ni warigwɛ kilo kɛmɛ saba, ni sanu kilo bi wɔɔrɔ ɲɔgɔn ye, ani fani ɲanaman deen tan. 6A tagara ni bataki min ye Isirayɛli mara masacɛ fɛ, a tun fɔra o kɔnɔ ko: «Ne be n ka kɛlɛdenw kuntigi Naaman ci i fɛ ni bataki nin ye janko i k'a kɛ a ka bana be ban.» 7Isirayɛli mara masacɛ ye bataki nin kalan ka ban tuma min na, a y'a ka faniw faran k'a fɔ ko: «Ne ye Ala ye wa? Min be to ka mɔgɔw faga, ani ka mɔgɔ kunun wa, n'a be mɔgɔ ci ko n k'o tigi ka farisogobana ban? Aw ka l'a la ko a be sababu le ɲinina ka ne kɛlɛ.»

8Ala ka mɔgɔ Elize y'a mɛn tuma min na ko Isirayɛli mara masacɛ y'a ka faniw faran, a ye cii bila ko u ka ta'a fɔ masacɛ ye ko mun na a y'a ka faniw faran. Ko a k'a bila a ka na ale fɛ, ko a ben'a lɔn ko kira be Isirayɛli mara la.

9O la, Naaman nana n'a ka soow n'a ka wotoro ye, ka na lɔ Elize ka soo daa la. 10Elize ye mɔgɔ bila ka ta'a fɔ a ye ko: «Taga ko Zurudɛn baji la siɲɛ wolonwula, i farisogo bena kɛ a cogokɔrɔ la, i bena saniya.» 11Naaman diminin ye sira minɛ n'a be tagara ka to k'a fɔ ko: «Ne tun b'a miiri ko a tun bena bɔ ka na lɔ ka Masaba a ka Ala daali, ka maga bana nin yɔrɔ la ka ne kɛnɛya. 12O tuma na, Damasi baaw Abana ni Paripari man fisa ni Isirayɛli mara taw ye wa? Ne tun te se ka ko olu kɔnɔ ka kɛnɛya wa?» A kɔsegira n'a be tagara, a dimininba. 13Nga a ka baaradenw gwɛrɛl'a la k'a fɔ a ye ko: «An faa, ni kira tun y'a fɔ i ye ko i ka kogwɛlɛn kɛ, e tun tena o kɛ wa? Sankofɛrɛ a ko i ka taga ko, ko i bena saniya.» 14O la, a jigira ka don Zurudɛn baji kɔnɔ k'a yɛrɛ tunu jii la siɲɛ wolonwula ka kɛɲɛ ni Ala ka mɔgɔ ka fɔta ye. A farisogo kɛra i n'a fɔ denmisɛn ta, a saniyara. 15Naaman n'a kɔmɔgɔw bɛɛ segira ka na Ala ka mɔgɔ fɛ. U sera tuma min na, a tagara lɔ a ɲakɔrɔ k'a fɔ a ye ko: «Sisan, ne y'a lɔn ko Ala wɛrɛ te yɔrɔ si dugukolo kan ni Isirayɛli ta tɛ. O la, i ka boɲafɛn nin minɛ i ka baaraden bolo.» 16Elize y'a jaabi ko: «Ne be baara kɛra Masaba min ye, ale kosɔn, ne tena sɔn ka foyi minɛ.» Naaman y'a daali kosɔbɛ, nga a banna. 17Naaman y'a fɔ a ye ko: «I do banna ko i t'o minɛ. O tuma na, i ka sira di u be bɔgɔ cɛ k'a di ne ma, sofali fila bena se min kɔrɔ. Bari ne, i ka baaraden tena saraka jɛnita, walima saraka wɛrɛ bɔ batofɛn wɛrɛ ye tugu fɔɔ Masaba. 18Masaba ka yafa i ka baaraden ma koo kelen na: Tuma min na ni ne kuntigi be don joo Irimɔn ka soo kɔnɔ janko k'a kunbiri gwan a ɲakɔrɔ, ne fana ka kan ka n kunbiri gwan, bari a b'a bolo tintin ne bolo le kan, ka sɔrɔ k'a kunbiri gwan, Masaba ka sabali ka yafa i ka baaraden ma o la.»

19Elize y'a fɔ a ye ko: «Taga, Ala ka hɛrɛ kɛ i ye.»

Farisogobana be Geyazi minɛ

Naaman bɔnin kɔ Elize kɔrɔ ka janfa dɔɔni, 20Ala ka mɔgɔ Elize ka baaraden Geyazi y'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko: «Ne kuntigi y'a nɔgɔya Sirika Naaman nin ye, a tun nana ni boɲafɛn minw ye, a ma sɔn ka foyi minɛ. Masaba kosɔn, ne bena tugu a kɔ, ka dɔ minɛ a fɛ.» 21Geyazi ye sira minɛ ka tugu a kɔ. Naaman y'a bolitɔ ye a kɔ dɔrɔn, a jigira joona joona ka bɔ a ka wotoro kɔnɔ k'a kunbɛn, k'a fɔ a ye ko: «Kɔni a ka di?» 22Geyazi y'a jaabi ko: «A ka di. Ne kuntigi le ye n ci ka n'a fɔ i ye ko kanbelen mɔgɔ fila nana ka bɔ kiraw jɛnkulu la Efarayimu mara kuluyɔrɔ la ka na jigi a fɛ. K'o la, ale b'i daali, i ka warigwɛ kilo bi saba, ani fani ɲanaman fila d'ale ma.» 23Naaman y'a fɔ ko a ka kilo bi wɔɔrɔ minɛ. A y'a wajibiya, ka warigwɛ kilo bi wɔɔrɔ ni fani fila siri bɔɔrɔ fila kɔnɔ, k'o di a ka baaraden fila ma. Olu bilara Geyazi ɲafɛ ka taga n'o ye. 24U tagara se Ofɛli tintin kan tuma min na, Geyazi y'u minɛ u fɛ ka don n'u ye soo kɔnɔ k'u bila. O kɔ, a ye sira di mɔgɔ nunu ma, u tagara. 25A fana tagar'a kuntigi fɛ. Elize y'a ɲininga ko: «I bɔra min, Geyazi?» A ye Elize jaabi ko: «I ka baaraden tun ma taga yɔrɔ si.» 26Elize y'a fɔ a ye ko: «Cɛɛ nin tun be jigira joona joona ka bɔ a ka wotoro kɔnɔ ka na i kunbɛn tuma min na, ne ɲaa tun te aw la wa? Warigwɛ, ni faniw, ani olivuyiriw ni ɛrɛzɛnsunw, ani sagaw ni misiw, ani baaraden cɛmanw ni musomanw minɛwaati le ye nin ye wa? 27Naaman ka farisogobana bena i minɛ, an'i kɔmɔgɔw, tuma bɛɛ.» Sanni Geyazi ka bɔ Elize kɔrɔ, bana nin y'a minɛ, a fari gwɛra parapara.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index