Formulário de pesquisa

Ɛst gir 6

Aman be Maridose boɲa

1O suu yɛrɛ la, Matigi y'a kɛ masacɛ ma se ka sinɔgɔ, masacɛw ka mara kɔnɔ loon bɛɛ kibaru be sɛbɛn sɛbɛ min kɔnɔ, a y'a fɔ a ka baaraden ye ko ale ka na n'o ye. Ale nana o kalan masacɛ ye. 2K'u to kalan na u tagara bɔ masacɛ ka baaraden fila nunu ka koo kan, minw tun b'a fɛ ka masacɛ faga, k'u to u ka baara la ni Maridose tun bɔr'a kala ma k'a fɔ masacɛ ye. 3Masacɛ y'a fɔ ko Maridose tun ye boɲa ni kunkɔrɔta jumɛn le sɔrɔ o la. Masacɛ ka baarakɛlaw ko foyi.

4Masacɛ tun be ɲiningali kɛra Maridose ka koo la tuma min na, o y'a sɔrɔ Aman tun nana masacɛ ka luu kɔnɔ, janko a ka masacɛ dali a be to u be Maridose dulon lɔgɔ kan ale yɛrɛ tun ye min dilan o kama. Masacɛ ye ɲiningali kɛ ko jɔn le be luu kɔnɔ. 5Masacɛ ka baaradenw y'a jaabi ko Aman lo. Masacɛ ko u k'a wele. 6Masacɛ ye Aman ɲininga ko: «Ni masacɛ b'a fɛ ka mɔgɔ min boɲa, mun le ka kan ka kɛ o tigi ye?» Aman y'a miiri a yɛrɛ kɔnɔ ko: «Jɔn le be yen ni masacɛ b'a fɛ k'a boɲa ka tɛmɛ ne kan?» 7O la, a y'a fɔ masacɛ ye ko: «Ni masacɛ b'a fɛ ka mɔgɔ min boɲa, 8i ye fani min biri i kan, n'i yɛlɛla soo min kan, i k'a to i ka baaraden be na n'o ye, 9k'i teriw nunu dɔ wele, ka fani ni soo nin di ale ma. I b'a fɛ ka mɔgɔ min boɲa, u ka fani nin don o tigi kaan na, k'a yɛlɛ soo nin kan, ka don n'a ye dugu kɔnɔ ka yaalayaala n'a ye dugu siraba kan, ka to a ɲafɛ ka to ka pɛrɛn k'a fɔ ko: ‹Ni masacɛ b'a fɛ ka mɔgɔ min boɲa, u b'o tigi kɛ ten le.› »

10Masacɛ y'a fɔ Aman ye ko: «I y'a fɔ cogo min na, o ɲɔgɔn kɛ zuwifucɛ Maridose ye, ale min be baara kɛra ne ka luu kɔnɔ. I ye fɛɛn o fɛɛn fɔ, i kana ɲinɛ o si kɔ n'i m'a kɛ.» 11Aman ye fani nin ta ka soo minɛ, ka fani don Maridose kaan na, k'a yɛlɛ soo kan ka taga yaala n'a ye dugu forobayɔrɔ la. A tora Maridose ɲafɛ n'a be pɛrɛn k'a fɔ ko: «Ni masacɛ b'a fɛ ka mɔgɔ min boɲa, u b'o tigi kɛ ten le.»

12O kɔ, Maridose segira ka na masacɛ ka luu kɔnɔ. Aman tɛmɛna ka teliya ka ta'a ka soo, a kuun surunnin. 13A tagara se, koo minw bɛɛ y'a sɔrɔ, a y'o bɛɛ ɲafɔ a ka muso Zosara n'a teriw bɛɛ ye. A ladibagaw n'a ka muso Zosara y'a fɔ a ye ko: «Maridose ye zuwifu ye. E do daminɛna ka jigi a kɔrɔ ka ban. I tena se a kɔrɔ tugu. Siga t'a la, i bena nagasi a kɔrɔ le. E tena se a kɔrɔ, bari Ala be n'a ye.» 14K'u to o kuma na, masacɛ ka baaradenw fana sera ka Aman wele teliya la ka taga n'a ye Ɛsitɛri ka dumuni labɛnnin kɛyɔrɔ la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index