Formulário de pesquisa

Dal 108

Ala tanuko

1Dawuda ka dɔnkili dɔ.

2- Ala, jigi be ne fɛ.

Ne bena dɔnkili la k'i makiri sɔbɛ la.

3Ne ka gɔni ni ne ka kolonjo, aw ka labɛn.

Ne bena kɔn tile ɲa.

4Ne bena i bato jama cɛma, Masaba.

Ne bena i makiri siya wɛrɛw cɛma.

5Bari i ka ɲumanya ka bon i ko sankolo,

e ka tiɲɛ be se sankabaw ma.

6Ala, i ka boɲa yira sankolo la.

A to i ka nɔɔrɔ ka se dugukolo yɔrɔ bɛɛ la,

7janko minw koo ka d'i ye, i k'olu bɔsi.

I kinibolo kɛ ka kisili kɛ, ne jaabi.

8Ala kumana k'a to a ka sigiyɔrɔ la:

«Ne bena see sɔrɔ, n be Sisɛmu tilan,

n be Sukɔti suma.

9Galaadi mara ye ne ta ye,

Manase mara fana ye ne ta ye.

Efarayimu mara kɛra i ko ne ka kɛlɛkɛfugulan,

Zuda mara kɛra i ko ne ka masabere.

10Mowabu mara ye n koyɔrɔ ye,

Edɔmu mara ye n ka sanbara filiyɔrɔ ye.

N be kɛlɛ pɛrɛnkan bɔ Filisi jamana kama.»

11Jɔn le bena taga ni ne ye dugu barikaman kɔnɔ?

Jɔn bena taga ni ne ye Edɔmu mara la?

12Ele Ala tɛ wa? E min tun y'an bila,

e te tagara kɛlɛ la n'an ka kɛlɛdenw ye tugu.

13An dɛmɛ juguw kama,

adamaden ka dɛmɛ te foyi ye.

14Ni Ala be n'an ye, an bena cɛfariyako kɛ.

Ale lo bena an juguw halaki.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index