Formulário de pesquisa

Dal 36

Masaba ka ɲumanya

1Dɔnkililabagaw kuntigi ka dɔnkili. Masaba ka baarakɛla Dawuda ka dɔnkili dɔ.

2- Ne be to ka mɔgɔjugu ka murutikuma jati minɛ.

A ko kuun t'a la ka siran Ala ɲa.

3Nga a b'a yɛrɛ nigɛra le

fɔɔ a t'a yɛrɛ ka fili ye,

o koo fana te goy'a ye.

4A be koo minw fɔ, olu bɛɛ ye galon ni namara ye.

Kuun te koɲuman kɛ la ale fɛ.

5Hali k'a to a ka dilan kan, a be kodagabali le miiri.

A be sirajugu kan, a te ban kojugu la.

6Masaba, e ka ɲumanya ka bon i ko sankolo.

E ka kantigiya be ye fɔɔ sankaba kɔnɔ.

7E ka tilenninya be i ko kulu barikaman.

E ka kolatigɛnin ka dun i ko jiba.

Masaba, ele le ye adamadenw ni begɛnw dɛmɛbaga ye.

8E ka ɲumanya ka bon.

Adamaden b'a yɛrɛ sutara e suma kɔrɔ.

9E b'u wasa n'i ka soo kɔnɔ nafamanfɛnw ye.

E ka koɲuman be woyora i ko kɔɔ, u faan fɛ.

10Bari mɔgɔ be nii na ele le sababu la,

an be faamuli sɔrɔ e ka yeelen le barika la.

11I k'i ka ɲumanya kɛ i lɔnbagaw ye.

I ka tilenninya ka to dusuɲumantigiw fɛ.

12E kan'a to yɛrɛboɲabaga be se n ma,

n kana boli mɔgɔjugu ɲa.

13Mɔgɔjuguw benyɔrɔ filɛ.

U be ben, u te se ka wili tugu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index