Formulário de pesquisa

Yoan ma Peba 5:2

2Ɨ yɨpa jambea pɨla kip, Ibru yɨt ke ogenaya da Betsaida, yɨbnonj Yerusalem taun wɨngɨrɨnd de Mamoi B'ɨgarenapu Mora wusɨnd, ɨ demb de paib (5) dɨr kesa met wekenonj.