Formulário de pesquisa

Luk 4

E Satan e tolahi e Iesu

(Matiu 4:1-11, Mak 1:12-13)

1E Iesu e saputu mei u Namnamei u Goagono tere Sunahan me la ba nena a Ramun i Jodan. Bu Namnamei tere Sunahan e peigi mena teien i iahana latu pinopino. 2Be Satan e tolahe nen e antunaia turu 40 u lan. Tara poata teka e Iesu e ma noui. Bi murina te kapaia a man lan teka, be Iesu e bes koruna.

3Be Satan e poieta i tanen, “Te go Pien u lö tere Sunahan, alö go ranga ba hatu teka te palis uana tara beret.”

4Be Iesu e ranga palisina, “Turu Buk u Goagono i koloto nia, ‘A beret peisa e ma antunan hala nanei a nitoatoa tara katun.’”

5Be Satan e la sei menen me haruto borobore neien a man han hoboto i puta. 6Be Satan e poieto i tanen, “Alia e hale goi lö a nitagala te go pania lö turu han hoboto teka, na man ka man niga i iaharen. A man ka hoboto teka i halei lia. Na te ngilin hala nagien lia tara toa katun, ba lia te tatei hala nagen. 7Te hatukun moia lö i matar ba te hatsunone molia, a man ka teka a man ka i tamulö.”

8Be Iesu e ranga palisito me poiena, “Turu Buk u Goagono i koloto meni turu katun, ‘Alö go hatsunono u tara Tsunono. Nonei a Sunahan i tamulö, na nonei peisa te mamaniete iemu lö.’”

9Be Satan e lu mena teien i Jerusalem me hatuole nen i iasa koru i pungana tara Luman Lotu Pan me poiena i tanen, “Te go Pien u lö tere Sunahan, kurapa u i puta. 10Taraha, turu Buk u Goagono ti kolotein, ‘E Sunahan e ranga mera noi u angelo i tanen te gi tara kap haniga menien lö. 11Na nori e pile sei nario lö, te go ma tatei tu hamate meni lö turu hatu.’”

12Be Iesu e ranga palise nen, “U Buk u goagono e poiena turu katun, ‘Alö go ma tatei tohalei a Tsunono. Nonei a Sunahan i tamulö.’”

13Ba poata te tohala hakapeia e Satan e Iesu a mamana ka, ba nonei e la ba nena e Iesu me alosena a tana poata.

E Iesu e hatanieia a toukui i tanen i Galili

(Matiu 4:12-17, Mak 1:14-15)

14Be Iesu e kopis pouts uato tara provins i Galili na nitagala turu Namnamei u Goagono e ka gono meien. Bu katun turu han hoboto ti sukusuku e hengo naren. 15Ba nonei e hihatutsina turu luman lotu turu Jiu, bu barebana hoboto e soloseie ren.

U katunur i Nasaret i tori-tsugan e Iesu

(Matiu 13:53-58, Mak 6:1-6)

16Be Iesu e la uato i Nasaret, a taun te ka ien tara poata te pien noa ien. Ba turu Lan u Goagono turu Jiu ba nonei e la uato i luman lotu, te roron mar kato uen. Ba nonei e tuoluna te go rit meni u Buk u Goagono. 17Ba nori e hale rien u buk tere Aisaia a propet. Ba nonei e palatseto u buk me sabiena a makum te mar ranga u teka,

18“U Namnamei tara Tsunono e kana i tar, taraha nonei e hopu kapin alia e go rarare beri u katun pinopino u Bulungana u Niga.

Nonei e hala nemo lia te go habulungana meni lia u mar ranga teka:

U katun ti kitsir e purese rariou, nu katun u kiau e tatei tara poutsu riou.

Nonei e hala nemo lia te go mi taguhu meri lia u katun te tori-tiamar, taraha nori e pita-puta rer.

19Nonei e hala nemo lia te go mi habulungana meni lia a poata te ga lu pouts meri a Tsunono u katun i tanen.”

Makumun ranga tere Iesu e kapa.

20Be Iesu e hakopo poutseto u buk me hala pouts nanen tara katunun taratarakap me gumuna. Bu barebana i luman lotu e tara hoboto uar i tanen. 21Ba nonei e hatanian rangana i taren me poiena, “I romana u koloto teka tere Sunahan te hengoe mula limiu e butu hamana talana.”

22Ba nori e ranga haniga naren me asingoto koru ner u ranga u niga te katoen. Ba nori e poier, “Nonei a pien tere Josep, tsimiem?”

23Ba nonei e poieto i taren, “Alia e ateigu alimiu e katoemiu romana u rangan haharoei teka i tar, ‘O dokta, alö go kato haniga poutsi a peisamulö.’ E kato uana, alimiu e mar ranga uamou teka i tar: ‘Alam u hengoin alö u kato a man mirakul i Kapeneam. Gaha tsiponi te ma kato has mena milö i iesana teka tara han hamatskö i tamulö?’”

24Be Iesu e poe hasena, “Alia e ranga hamana koru gia i tamilimiu, u katun e roron hanige ier a propet tara tana han, kaba a han hamatskö i tanen e ma hanige rien. 25Hengo iam. I manasa tara poata tere Ilaitsa a propet, u amoba i gonoia i Israel, tara poata te moaia ta langits turu topisa u hiningal na tunomo a tsihau, ba bes pan koru te butuna tara mamana han. 26Kaba e Sunahan e ma hala meni e Ilaitsa tara toa amoba i Israel. E moa. Nonei e na taguhu talasi a toa amobana i Sarepat, tara pal han ni Saidon, a pala te ma Jiuri. 27Na tara poata tere Ilaisa a tana propet, u toba i gonoia i Israel. Kaba e moa noa has ta toa i taren te gi kato haniga poutsi. E Neaman puku lasina i Siria, tara pala te ma Jiuri. Taraha, u katun i Israel i ramar u propet i taren. Ne kato has uana i iesana, alimiu e rama has nemo lia.”

28U katun hoboto ti kaia tara luman lotu, u Jiu, i raharaha koru ti hengo menien u ranga teka. 29Ba nori e takei seir me las tsibil ba neria e Iesu i taun, me lu mena rien i ieluna u pokus ti kuieia a taun i taren te gi ba hakurapa menien turu uarahana. 30Kaba nonei e lakasa silaia i gusur u barebana me la halhalina.

A mate a omi e sesei a katun

(Mak 1:21-28)

31Be Iesu e la uato i Kapeneam, a taun i Galili, ba te hatuts rena u katun turu Lan u Goagono turu Jiu. 32Ba nori e asingoto ner u hihatuts i tanen, taraha u ranga i tanen e ka mei a nitagala. 33-34A toa katun te ka mei a mate a omi i peisanen e kaia tara luman lotu. Na nonei e ku hohomi hapan koru me poiena, “Pua! O Iesu ni Nasaret, alö banei go haka ba rio lam! Alö e mi katsin kato homi ramo lam! Alia e atei silegu alö a katun a goagono tere Sunahan!”

35Be Iesu e ranga mena a mate, “Kokomoto, ba lö te koul ba nem a katun!” Ba mate e lapo ba nena a katun i puta i mataren hoboto, me koul ba nanen me ma kato homie neien.

36Bu katun hoboto e asingotor me hiararangar, “U saha u mar ranga teka? Nonei e tatei hala nena u ranga u mal u tagala turu mate u omi, ba nori te hengoe ren, ba te koul ba ner a katun!” 37Bu bulungana te hatein a man ka te kato e Iesu te tala hamanasana tara mamana han te sukusuku.

Iesu e kato haniga poutsir u katun u para

(Matiu 8:14-17, Mak 1:29-34)

38Be Iesu e la ba neto a luman lotu me la uana tara han tere Saimon. A halis tere Saimon a tahol e opu mei a peisanen e hiski koru, ba nori e ranga merien e Iesu. 39Ba nonei e na tuolna i rehina inana i tanen, me abisena u hiski i peisana tahol. Bu hiski e la ba nanen, ba tahol e topei takeito me hanou ranen.

40I murina te tsirukuia a pitala, bu katun hoboto u pala i taren ti ka mei a saha mar nimate e la mera rimei tere Iesu. Ba nonei e hopuena a limanen i taren hoboto me kato haniga pouts hoboto ranen. 41U mate u omi has i la bar u katun u para, me ku hohomir me poier tere Iesu, “Alö a Pien tere Sunahan!”

Be Iesu e ranga hatagala mera nen me hapiu nena te gi ma tatei ranga uaien, taraha nori i atei sil nonei e Mesaia.

E Iesu e hihatutsia i Judia

(Mak 1:35-39)

42Tara lunlan be Iesu e la ba neto a taun me la uana tara toa makum a ski. Bu katun e sakie ren, ba tara poata ti sabe ien ba nori i torohanan hapiu naten te go ma la uaien. 43Ba nonei e poiena i taren, “Alia go na hatuts hasin u Bulungana u Niga tara Nipepeito tere Sunahan turu palair u taun has. Taraha, nonei a ka te hala sile mei e Sunahan alia te go kati lia.” 44Be Iesu e hihatuts lana tara man luman lotu i Judia.