Formulário de pesquisa

Lúkas 11:53

53Nɛrɔ anɛ Yesu árɔ̀ nɛbhʉɛt wu, batɔŋ ɛbhé Mandɛm nɛ bǒnkwɔ Fárisi babho bɛchiti yi nɛ bɛbhɛ́p, mányɔŋti nɔkɔ yi bɛkʉ yi ankwɛn anyu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index