Formulário de pesquisa

Lúkas 23:35

35Bo bábhák arɛ́ tee mámkpɔkɔ nɔkɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fàkari. Kɛ bǒbati báré way yí way mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Ǎpɛ̀mɛ nyaka bo bachak! Ámpɛ́mɛ́ mmʉɛt ɛyi mbák achi Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, Mmu Mandɛm Ayabhɛ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index