Formulário de pesquisa

Mák 9:22

22Bɛyǎ ndɔŋ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ yɔ ɛ́kʉ̀ yi ankwɛ́n ango. Mpokófu ɛ́kʉ yi ankwɛn anyɛ́n ndu bɛway yi. Mbák ɔ̌kway bɛkʉ ɛnyɨŋ, ghɔ bhɛsɛ́ ntínso kwak bhɛsɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index