Formulário de pesquisa

Mátio 17:25

25Píta akɛmɛ bɛ, “Ɛɛ.” Píta apɛtnsɛm anywɔ́p bɛrɛm kɛpɨ nɛ Yesu. Kɛ ápɛ́rɛ rɛm ɛnyɨŋ, Yesu ayambɨ abhɛp yi bɛ, “Píta, ɔkáysí bɛ́ yí? Ntɨ́kɨ́ bhó báchyɛ̀ nkábhɛ́nti ntá bafɔ̌ mmɨk? Chí bɔ̌mɨk kɛ chi mankɔ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index