Formulário de pesquisa

Mátio 6:21

21Ɛbhak ɛnɛ́ nkáp aywɛ áchí, arɛ́ kɛ̌ ntɨ ɛnɛ nkwɔ nɛ́bhak.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index