Formulário de pesquisa

Mátio 6:27

27Nɛ ntɨkɨ mmu ywɛka basɛ́mɛ́ ákway bɛkʉ nɛpɛ́m ɛni nɛ́nsap yɛ̌ chi mandú nɨŋɨnɨŋɨ, nɛncha ɛnyu nɛbhɔŋɔ bɛbhak?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index