Formulário de pesquisa

Salecebaicne 9:7

7Aime ngic yeholec hikeibong, yenge yowangineng mikac aime moc sugu dagewelu domaibong. Omale yenge yowa sugu ngageibong ailu ngic monic mi nganiibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index