Formulário de pesquisa

Luka 6:23

23“Dameng iwa kwele-madic ngagelu wintacke fec-wac ailu beliyedaing. Ngenge honocmengka fulingineng sugucne wangecngineng fagac. Aime yengele ngambofocngineng yengi esecne Wapongte sinaic mimi yengela aibaba ihac aiyeleibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index