Formulário de pesquisa

Matthew 24

Dameng moto-motoine

Mrk 13:1-13; Luk 21:5-19

1Yesu ye Ibu-kuluckacni lobina wame mic-tengtengfocine yenge yela welelu Ibu-kuluc kwelina mac fawec, yogo edalibong 2yedi yanguc edocebawec, “Wiyac yogo yakumac nganiyackegaing, i lobewa yanguc fikedaicte, aling monic yengi foinacbenang kwesilu i sasawa hembalackebong hikeyackedaicte. Hikeyackeme posa monicti monicte feiwa mi hegilebong ngiyedaicte.”

3Inguc milu- Yesu ye Oliwa kupicka hikelu ngiyeme mic-tengtengfocine tembucngineng yela hikelu yanguc uwacnoibong, “Ga yowa migic i ma damengka fikedaicte? Nga dameng moto-motoina geicne kwesi-kwesile damengka oma sowi fikedaicte? Ilec edocnubanong.”

4Inguc mibong Yesudi bafaliyelu yanguc miwec, “Ngic monicti kwesacngebadaickale ngenge ngani-motolu gadabiyeng. 5I yangucte, ngic homacne yengi kwesilu nale wac wackelu midaingte, ‘Na Mesia.’ Inguc milu ngic-ngigac homacne kwele basifuc aiyeledaingte.- 6Ailu yuwenacte siduc himong emewacni nga himong dalickacni yengele siducti kwesime ngenge yogo ngagelu mi kwatackedaing. Wiyac ingucne fikedaicte, iwahac dameng moto-motoine yogo mi motodaicte. 7Himong gocne yenge himong agofocngineng gocne yengeholec yuwenac aidaingte. Nga ngictau monicte alingti ngictau monicte aling yengeholec ngaba ainagudaingte. Ailu nosingte loloc himong gocna fikedaicte, nga himong gocna memeya sugucne badaicte. 8Wiyac i gbolicne molickelu fikenale ngigac gado hicebacaigac, ingucnehac aidaicte.

9“Inguc fikeme ngic-ngigac yengi ngenge ngabafocngineng yengele molewa locngebadaingte. Locngebabong ngaba yengi wesipilic aingelelu wehomacngebadaingte. Aime himongne himongne ngic-ngigac sasawa yengi nale wacte ailu kweledi wicngebadaingte.- 10Nga ngic-ngigac homacne yenge ngage-sowac ailu hegilecnulu yengungtihac agofocngineng ngaba yengele molewa locebadaingte, ailu kweledi wicebadaingte. 11Nga siduc mimi kwesacine homacnedi fikelu ngic-ngigac homacne kwesacebadaingte.- 12Aibaba sowacne yogo suguledaicte, aime ngic-ngigac homacne yenge kwele-angacka agofocngineng yengele angac ngagelu gagale aibaba i miyac aidaicte. 13Nga ngic monic ye sanangnehac gacgume dameng motodaicte, ye wasecne aidaicte.- 14Aime ngic-ngigac yenge ngani-damongte Siduc Madicne yogo himong sasawa iwa hikelu edocebalu weduyelebong, yowa yogodi saweme ngic-ngigac yenge i ngageyackebong, dameng motodaicte.-

Wiyac sowacnebenang fikedaicte

Mrk 13:14-23; Luk 21:20-24

15“Siduc mimi Danieldi yowa monic esecnebenang miwec, yogo wiyac monic sowacnebenang aigac, idi ngiyelu mac-bala ingucne aidaicte. Wiyac sowacne yogodi Ibu-kuluc kweline gbagbacne iwa domalu Ibu-kuluc basowaleme ngenge nganidaingte. Ngic monic ye yowa yago wafelu ngage-motodaic.- 16Aibaba yogo fikeme ngic-ngigac Yudeya himongka gagaing, ngenge hikelu kupicka fedaing. 17Ailu monic ye mac feina domadaicte, ye wiyac monic banogale mac kwelina mi walu fedaic, ye moc hikedaic.- 18Nga monic ye nosing bolewa domadaicte, ye ngakpi dalicne banogale macka mi hefaliye hikedaic, ye moc hikedaic. 19Ngigac gobeholec gagaing nga nenggac kogoc amucka bacebalu gagaing, yenge dameng iwa umacnginengkolec aidaingte. 20Aime ngenge hikenogale dameng yogo tilo damengka me Sabat damengka mi fikenale milockedaing. 21Dameng iwa doic sugucnebenang fikedaicte. Doic ingucne himong molickelu fikeweckacni ofegacgu yanguctiyac monic mi fikewec, ailu lobewa inguchac hatacmac mi fikedaicte.- 22Aime entacka hadeng yogodi mi babangkaledaictewa, ngic monicti wasecne nalic mi aidaicte. Ngic-ngigac bawosaecebaicne, ngengele ailu dameng yogo bame bangkaledaicte.

Mesia kwesacine

23“Dameng iwa yowa monic yanguc fikedaicte, ‘Nganining, Mesia yawa fikegac,’ me ‘Mesia ye edi fikegac.’ Inguc midaingtewa, ngenge yogo mi ngagesingkedaing.- 24I yangucte, mesia kwesacine nga siduc mimi kwesacine yenge fikelu ngic-ngigac kwele basifuc aiyeleningte kwesacebalu aibaba fulune nga pasi mi ngani-nganiine yogo sugucnehac badaingte. Ailu yenge yefe bafuwadaingtewa ingucne, ngic-ngigac bawosaecebaicne, yenge inguchac kwesacebadaingte.- 25Ngagegaing, na aibaba i fikenale biyachac edocngebabe ngageibong.

26“Ngic-ngigac gocne yengi yanguc midaingte, ‘Nganining, ye himong kisiwa gagac.’ Inguc mibong ngenge iwa mi hikedaing. Me yanguc midaingte, ‘Ye mac kweline kpisicne yawa ngiyegac.’ Inguc mibong ngenge yogo mi ngagesingkedaing.- 27Pilatacti wenac ofe-ofeinacni pilatackeme wenac hau-hauina angolecaigac. Aime Ngicte Madec ye kwesidaicte, dameng iwa silicine ingucnehac fikedaicte.- 28Aoc-aoc nango yenge sic kpeleckeicne fagaing, yenge iwa tumanecaigaing. Ngicte Madec kwesidaictele dameng iwa wiyac ingucne hocne nganidaingte.-

Ngicte Madec hatacmac kwesidaicte

Mrk 13:24-27; Luk 21:25-28

29“Aime doic dameng motome,

‘Wenac-dongeine kundung kweme tamacne angocine mi angoledaicte. Aime asocmeng yenge sawawacni motolu wabong honocmengka wiyac tapiliholec yenge sasawadi dengdengebadaicte.’ (Yesaiya 13:10; 34:4)-

30“Dameng iwa Ngicte Madecte kwesi-kwesi-damengte sowi sawa hewacka fikeme himongne himongne ngic-ngigac sasawa yenge yogo nganilu hisonggong aidaingte. Inguc aibong Ngicte Madec ye honocmengte kaguwa kwelina tapili nga hibi-angoctowaineholecti kwesime nganidaingte.- 31Aime kpeng ucine sugucne hiyaemewa ye angelofocine salecebame yengi hikelu honocmeng nga himong mecine unggulucine neboc nga neboc fagac iwa hikelu Sugucne yeuctihac ngic-ngigac bawosaecebawec, yogo yenge kpaducebadaingte.-

Fik yoc nganilu ngage-ngage banoga

Mrk 13:28-31; Luk 21:29-33

32“Fik yocti fungine edocngebalu wedungeleme ngenge yogo ngagedaing. Ye mang geleng-gelengina hekengngine gbolicne siyeckelu foseme ngic-ngigac ngenge yanguc ngagecaigaing, dameng madicne aigac. 33Aime wiyac sasawa migabac, i fikeme ngenge yogo inguchac nganilu ngagedaing, Ngicte Madecte dameng i biyac bangkale welegac ailu nu lobina domagac.

34“Foinac, aling yago ngenge mi homaebongkahac wiyac i fikedaicte.- 35Fikeme himong nga honocmeng yeke miyac aidabiyecte, nga nale yowa i mi miyac aidaicte.-

Damengne mi ngagegaing

Mrk 13:32-37; Luk 17:26-30,34-36

36“Aibaba i hocne ma hadengka ailu ma awawa fikedaicte, i monicti mi ngagedaicte. Honocmengte angelo yenge yogo mi ngagegaing, nga Madec ye inguchac mi ngagegac. Mamacti sugu dameng i ngagegac.-

37“Noale damengka aibabangineng fikewec, Ngicte Madec ye kwesime aibaba silicine ingucnehac fikedaicte.- 38Mac tunggbaung mi weleemewa ngic-ngigac yenge nosing misa noibong, ailu ngic yenge ngigac bacebaibong, nga mamac yenge yanguc miibong, ‘Na adune ngic lacnodacte.’ Inguc ailu gaebongka Noa ye wagewa fewec. 39Feme yenge mi ngagelu gaebongka mac kweme tunggbaungti kwesilu bacebayackewec. Ngicte Madecte kwesi-kwesi damengka aibaba ingucnehac fikedaicte.- 40Dameng iwa ngic yaeckang yeke nosing bolewa gaebocka, yekelacni monic balu monic hegileme bolewa gadaicte. 41Nga ngigac yaeckang yeke flawa macka domalu flawa lalicke gaebocka, yekelacni monic balu monic hegileme domadaicte.

Gung-gboli ganoga

42“Sugucnengineng ma hadengka kwesidaicte, ngenge yogo mi ngagegaingte ailu gung-gboli gadabiyeng.- 43Hise-baba ngic ye mac heuckelu fecaigac. Aime mac fileine monic ye hise ngic ma damengka kwesidaicte, yogo ngagedaictewa, ye gung-gboli nalic galu macine damongkelu hise ngic i aka holecnodaicte.- 44Ilec ngenge inguchac efeckelu gadabiyeng. Ngicte Madecte hadeng i ngenge mi ngageebongka kwesidaicte.

Kwelec kwekwe madicne

Luk 12:42-46

45“Kwelec kwekwe monicti ngage-ngage-motockolec gadaicte. Aime sugucneinedi ye kwelec kwekwe ngic agofocine yengele damong ailu nosing damengka botoc balu yelenale micnodaicte. 46Ye bole i bayackeme sugucneine kwesilu nganime nalic aidaicte, sugucneine ye kweleine angackedaicte. 47Foinac, ye sugucneinedi wiyacine sasawa damongkenale micnodaicte. Ilec ailu ngenge silicine ilecsoc gadabiyeng.-

48“Nga kwelec kwekwe ngic sowacne, yebac yeuctihac yanguc ngagesidaicte, ‘Na sugucnene dameng dalicne gacguhac kwesidaicte.’ 49Inguc milu kwelec kwekwe ngic ye agofocine wecebalu ngic yengeholec misa sanangne nodaicte. 50Inguc ailu kwelec kwekwe ngic ye sugucneinele hadeng i mi ngageemewa sugucneine kwesidaicte. 51Kwesilu kwelec kwekwe ngic yogo weloc-kwalockelu ngic kwesacine yengeholec lodaicte. Aime yenge iwa hiyalu micngineng hisalangkelu gadaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index