Formulário de pesquisa

Yelemi 48

Tej lus uas hais txog Mau‑a

1Tej lus uas hais txog Mau‑a. Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no tias,

“Nenpau yuav raug txom nyem lauj,

rau qhov raug muab tso tseg piam tag.

Khiliyatha‑i raug txaj muag,

luag txeeb tau lawm,

lub chaw ruaj khov

kuj raug txaj muag thiab pob tag.

2Mau‑a lub koob meej ploj tag.

Cov neeg hauv lub moos Hesanpoo

ntaus tswvyim ua phem rau Mau‑a.

Lawv hais tias, ‘Cia li tuaj,

peb muab nws rhuav

kom ua tsis tau ib lub tebchaws.’

Lub moos Mamee 'e,

koj yuav raug muab ua nyob ntsiag to,

hniav ntaj yuav caum koj qab.

3Mloog saib, muaj suab hu

ntawm lub moos Haulauna‑i tuaj tias,

‘Kev puam tsuaj, kev rhuav tshem du lug

tuaj txog lauj!’

4Mau‑a tebchaws raug puam tsuaj lawm,

hnov nws tej menyuam quaj qw.o

5Lawv quaj heev taug kev nce mus

pem lub moos Luhij.

Lawv hnov lub suab quaj ntsuag

vim yog raug kev puam tsuaj, ntawm txojkev

uas nqes mus nram lub moos Haulauna‑i.

6Cia li khiav, cia li khiav kom dim.

Khiav yam li nees luav qus

hauv ntuj nrag teb do.

7Vim nej tso siab rau nej tej haujlwmp

thiab nej tej nyiaj txiag,

nej yuav raug ntes,

thiab tus dab Khemauj yuav khiav tawm tebchaws

nrog nws cov pov thawj thiab cov uas

ua koom tu tus dab ntawd ua ke.

8Tus uas ua kom puam tsuaj

yuav los rau saum txhua lub moos,

tsis muaj ib lub moos twg yuav dim li.

Hauv tej hav los yuav puam tsuaj,

hauv tej tiaj kuj yuav raug muab ua kom puam tsuaj,

raws li uas Yawmsaub tau hais tseg lawd.

9“Cia li muab kooj tis rau Mau‑a,

kom nws thiaj li ya tau tawm mus.q

nws tej moos yuav raug nyob do cuas cia,

tsis muaj neeg nyob hauv li lawm.

10Cia tus uas tsis kub siab ua

Yawmsaub tej haujlwm raug foom tsis zoo,

thiab cia tus uas tswj nws rab ntaj

tsis tua neeg raug foom tsis zoo.

11“Mau‑a yeej nyob siab tus yees

txij thaum yau los,

lawv nyob tus yam nkaus li

cawv txiv hmab txo tog hauv lub hub,

tsis muab theej rau lub ub lub no,

thiab tsis raug poob tebchaws,

mas thiaj qab li qub thiab tsw tus qub ntxhiab.”

12Yawmsaub hais tias, “Vim li ntawd saib maj,

lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog

mas kuv yuav txib tus uas theej tuaj

muab lawv theej,

thiab muab lawv tej hub nchuav du lug

thiab muab lawv tej hub tsoo tawg

ua tej dwb daim.

13Mas Mau‑a yuav txaj muag tus dab Khemauj

ib yam nkaus cov Yixayee txaj muag qhov uas

lawv tso siab rau dab ntawm Npe‑ee.

14“Nej cov Mau‑a yuav ua li cas hais tau tias,

‘Peb yog cov tub rog uas siab loj siab tuab

thiab txawj ua rog’?

15Tus uas ua rau Mau‑a thiab Mau‑a tej moos

puam tsuaj tag tuaj txog lawm,

thiab Mau‑a tej hluas uas txawj

ua rog tshaj plaws kuj raug muab tua lawm.”

Tus vajntxwv uas lub npe hu ua Yawmsaub

uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,

hais li no ntag.

16“Vij sub vij sw twb los txog Mau‑a tes lawm,

thiab nws txojkev txom nyem nyuaj siab

tuaj ze zuj zus lawm.

17Nej cov uas nyob ib ncig nws sawvdaws

thiab nej cov uas paub nws lub npe sawvdaws,

cia li quaj ntsuag nws.

Cia li hais tias, ‘Nws tus cwj

uas muaj hwjchim lov lawm lauj,

yog nws tus pas nrig uas muaj meej mom.’

18“Cov neeg hauv lub moos Dinpoo 'e,

cia li nqes saum nej lub rooj

uas muaj meej mom los,

cia li zaum saum tej av tawg pleb tawg pluav,

rau qhov tus uas ua rau Mau‑a puam tsuaj

twb los tawm tsam nej lawm,

nws twb muab nej tej chaw ruaj khov

ua puam tsuaj lawm.

19Cov neeg hauv lub moos Alau‑aw 'e,

cia li sawv ntawm ntug kev zov.

Cia li nug cov txivneej uas khiav los

thiab cov pojniam uas dim los, hais tias

‘Muaj xwm txheej dabtsi tshwm tuaj?’

20Mau‑a raug txaj muag,

vim yog tawg tag lawm.

Cia li nyiav thiab quaj.

Cia li hais rau ntawm ntug dej Anoo tias

Mau‑a raug muab tso tseg piam tag lawm.

21Kev teem txim poob rau saum tej nras tiaj toj siab, yog lub moos Hauloo, Yaxa, Mefa‑a, 22Dinpoo, Nenpau, Npedilatha‑i, 23Khiliyatha‑i, Npekamu, Npeme‑oo, 24Kheli‑au thiab Npauxa thiab tej moos huvsi hauv Mau‑a tebchaws tsis hais deb thiab ze. 25Mau‑a txwm kub raug muab txiav lawm, nws txhais npab kuj lov lawm.” Yawmsaub hais li no ntag.

26“Vim yog nws tsab ua loj tawm tsam Yawmsaub,

cia li ua kom nws qaug cawv,

xwv nws thiaj li da luj luam

saum nws cov ntuav thiab raug luag thuam.

27Yixayee tsis raug koj thuam luag lov?

Koj pom nws yog tub sab lov

es koj thiaj hais co hau nto txog nws?

28Cov Mau‑a 'e, cia li khiav tawm

hauv tej moos mus nyob pem tej roob zeb,

cia li ua yam nkaus li tus nquab taug

uas ua zes rau ntawm rooj qhov tsua.

29“Peb twb hnov txog Mau‑a tej kev khav theeb,

lawv khav theeb heev,

lawv tsab ua loj, khav theeb,

muaj plhus ntxiag thiab lawv lub siab

saib tsis taus luag.”

30Yawmsaub hais tias,

“Kuv paub lawv tej kev muaj plhus.

Tej uas lawv khav tsis muaj tseeb,

tej uas lawv ua kuj tsis muaj qabhau.

31Vim li no kuv thiaj quaj nyiav txog Mau‑a,

kuv quaj rau cov Mau‑a huvsi.

Kuv quaj ntsuag cov neeg hauv Khihele.

32Tej txiv hmab ntawm lub moos Xima 'e,

kuv quaj nej heev dua li quaj lub moos Yaxaw.

Nej tej ceg hlav nthuav mus

dhau dej hiavtxwv, mus txog lub moos Yaxaw.

Tus uas ua kom puam tsuaj twb los

raug nej tej txiv ntuj qhua

thiab nej tej txiv hmab uas nej twb de los lawm.

33Txojkev xyiv fab kev zoo siab

twb raug muab rho tawm hauv

Mau‑a tej liaj teb uas ntsu qoob lawm.

Kuv ua rau tej kua txiv hmab tu nrho

ntawm lub qhov tsuam txiv hmab.

Tsis muaj leejtwg qw zoo siab

tsuam kua txiv hmab.

Lub suab qw ntawd

tsis yog lub suab uas qw xyiv fab.

34“Lub moos Hesanpoo

thiab lub moos Ele‑ale quaj qw,r

lawv lub suab quaj nrov

mus txog lub moos Yahaj,

lawv lub suab quaj nrov ntawm Xau‑a

mus txog lub moos Haulauna‑i

thiab lub moos Elaselisiya,

vim yog tej dej ntawm Nili kuj qhuav tag.

35Kuv yuav coj hnub kawg los

rau hauv Mau‑a tebchaws,

yog coj los rau tus uas xyeem qhov txhia chaw

ntawm tej chaw siab teev dab

thiab hlawv xyab rau Mau‑a tej dab.”

Yawmsaub hais li no ntag.

36“Vim li no kuv lub siab thiaj li quaj ntsuag

rau Mau‑a yam li lub suab raj nplaim,

kuv lub siab quaj ntsuag yam li

lub suab raj nplaim rau cov neeg Khihele,

vim lawv tej nyiaj txiag uas lawv tau los

twb puam tsuaj lawm.

37Lawv muab txhua lub taubhau chais

thiab chais txhua ncauj hwj txwv,

thiab muab riam suam lawv tej tes huvsi

thiab muab khaub seev tsaj hnav ntawm duav.

38Saum Mau‑a txhua txheej tsev las tshav

thiab hauv tej tshav puam

tsuas yog muaj kev quaj ntsuag xwb,

vim kuv muab Mau‑a tsoo yam nkaus li

tsoo tej twj taig uas tsis siv lawm.”

Yawmsaub hais li no ntag.

39“Saib Mau‑a tawg tag li cas lauj!

Saib lawv quaj nyiav li cas lauj!

Saib Mau‑a tig kiag rov qab

txaj muag kawg li lauj!

Vim li no Mau‑a thiaj raug thuam

thiab ua lub chaw rau tej neeg

uas nyob ib ncig lawv ceeb thiab ntshai.”

40Yawmsaub hais li no tias, “Saib maj,

ib tug qwv tis nkaus ya los yam li tus dav

thiab nthuav tis kiag tawm tsam Mau‑a.

41Nws yuav ntaus yeej tej moos

thiab txeeb tau tej chaw ruaj khov.

Hnub ntawd Mau‑a tej tub rog lub siab

yuav zoo yam nkaus li tus pojniam

uas tabtom mob plab yug menyuam lub siab.

42Mau‑a yuav raug puam tsuaj,

ua tsis tau ib haiv neeg li lawm,

vim yog lawv tsab ua loj

tawm tsam Yawmsaub.

43Cov Mau‑a 'e, tej kev txhawj kev ntshai

thiab tej qhov taub thiab tej hlua cuab

nyob ntawm nej xubntiag lawm.”

Yawmsaub hais li no ntag.

44“Tus uas khiav ntawm kev txhawj kev ntshai

yuav poob rau hauv qhov taub,

tus uas daum tawm hauv qhov taub

yuav mag lub voj hlua cuab,

vim kuv yuav coj tej no los raug Mau‑a

rau xyoo uas yuav rau txim rau lawv.”

Yawmsaub hais li no ntag.

45“Cov uas khiav mus nraim ntxoov ntxoo

ntawm lub moos Hesanpoo

mas qaug zog tag,

vim yog hluavtaws tawm hauv Hesanpoo tuaj,

thiab nplaim taws tawm

hauv Xihoo lub tsev tuaj,

mas ua rau Mau‑a lub hauv pliaj

puam tsuaj tag,

thiab ua rau cov uas ua nruj ua tsiv

tiaj taubhau puam tsuaj tag.

46Mau‑a 'e, koj yuav raug txom nyem lauj!

Dab Khemauj cov neeg puam tsuaj tag,

vim koj cov tub thiab koj cov ntxhais

raug muab ntes coj mus.

47Tiamsis yav tom qab kuv yuav pub Mau‑a

rov qab vam meej li qub.”

Yawmsaub hais li no ntag.

Tej lus uas rau txim rau Mau‑a huvsi tag li no lawm.

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index