Formulário de pesquisa

Ioanes 16

1Goio, e Iesus vei loua giteu la valalua tetala mago “La vikarakarala ale eau veitia mutoue, eia ge vivagari amutou veia amuto umala ge tutuloku. 2Mulimuli egiteu e Iuda ge pitaro amutou loilo te la lumaluma la lotu oio te la maututula. Goio, la imamala alele ge sibitala, egiteu ale ge bili peho amutouo, egite ge gabua veia egite igo titigi la igogolu te La Tahalo Uru mai ele, eala moli oukae. 3Egite ge igo la viligila ale mai ele soio tamutou, la vuhula egite kama rovi amila me Tete. 4Eala moli eau vei matagagatia mutou ovolae. Mulimuli mai ge la imamala alele ge sibitala, amuto ge loho molitia solagu, la vuhula eau vei palatia mutoue.

La igogolu te La Kalulu La Marokala

“Ale pala eau kama veia mutou la iligiligi tomi ale, veia amuto ge ligi ovola, la vuhula eau so pou vikapopo amutoue. 5Eala moli ale eau ge goio te Tete ale bahati eau somaie, amuto kama ge gabutatala papai veia amuto ge rovi la vuhu la tuluga taku veia amuto ge tahiau mago ‘Eme ge gove?’ 6Amuto oiole ilo buruko moliti te la vikarakarala ale eau veitia mutou ovolae. 7Eala moli ale eau vei seselea mutoue, mai ge eau ge tuga taro amutou, ale eia ge taritigi sesele tamutou, la vuhula mai eau kama ge tuga, la tahalo ale ge vivagari amutouo, mai La Kalulu La Marokala ale eau veitia mutou ovolao, eia kama ge gomai tamutoue. Tio mai eau ge tuga, tiele eau ge baha taroa somai tamutoue. 8Mai eia ge gomai, eia ge sile pala seselea la mata giteu la valalua te la maututula ale egiteu kama tetala, veia egite ge rovi tigi la iruru tegiteu, egite ge rovi tigi tai la vulovulo ale matata, me egite ge matagaga tai veia la haro la viputumulila te La Tahalo Uru, eia ge guvi. 9Ale eau toitia la iruru tegiteu, eia mai la vareagila tegiteu ale egite kama masagea ge roromuliau. 10Omai taku amuto hilo seseleti la vulovulo ale matata, la vuhula eau ge beu loua soata te Tete, amuto kati ge hilo louau, eala moli e Tete ge vagoiloau mai la tahalo la marokala tetala sesele. 11Me ale eau veitia te la viputumulila, eau veia mai ele la vuhula e Satan eia mai ale viluati te la viputumulila te La Tahalo Uru ale ge puru te la pileho taku, eia la mulugaluga te la maututula, eala moli eia la vagagarila oukati.

12“Eau la vikararala omai usu veia eau ge veia mutou ovola, eala moli amuto kama koramulia ge gabutala tomia gageie. 13Mulimuli mai La Kalulu La Marokala ale la vuhu la merera tomi ale sesele, eia ge gomai tamutou, eia ge tata amutou soio te la merera tomi ale sesele, eia kama ge veia mutou la vikarakarala ale tetala moli, ouka. Eia ge veipala moli la vikarakarala ale eia loloa te Tete, eia ge veipalea mutou la papaga ale ge sibitala mulimulio. 14Eia ge ababi la vikararala taku, eia ge tovo tataho amutou ovola, tiele me eia ge vitokoromo eau ovolale. 15La papaga tomi te Tete eia sugu tarotiagu. Eala eau veitia mutou veia La Kalulu La Marokala eia ge abi la vikarakarala taku, eia ge veveia mutou ovolale.

La iloburukola eia ge vulo mai la sagegela

16“Bakisi moliti amuto kamati ge hilo lou eau, eala moli eia kama ge tabaa, amuto ge hilo lou eaue.”

17Goio, egite la valalua la vimari tetala lolo la vikararala tetala mai ele, egite isahari goio vitahi baololi lou egiteu mago “Mave, la masova la vikararala ale eia veitia gatoue, eia soioge mave? Ale eia vei maie ‘Bakisi moliti amuto kamati ge hilo lou eau, eala moli eia kama ge tabaa amuto ge hilo lou eau’ me eia vei taitia maie ‘Eau ge goio te Tete’, 18mave, la masova la merera tetalale, eia mave sesele? Etato oio kama rovi la masova la vikararala ale eia veitia mai ele.”

19Goio, e Iesus rovitia veia egite masagea ge tahiale, eia goio veia giteu mago “Amuto vitahi baololi amutou te la vikararala ale eau veia maie veia ‘Bakisi moliti amuto kamati ge hilo eau, eala moli eia kama ge tabaa, amuto ge hilo lou eau’? 20Ale eau ge vei seselea mutou maie veia amuto ge tali pepeho, amuto ge ilo buruko sesele, eala moli la valalua me hatavivile te la maututula, ale egite kama taku, egite ge sagege pepeho ale eau ge vilua. Eala moli la iloburukola ale amuto ale taku ge gabua, eia ge vulo, la sagegela ge uru sesele tamutou ele. 21Mai la tavile ale ga tapaposati, eia rovi la haro la piligo tetala eia sibitalati ele, eia ilo buruko te la iligiligi la piligole. Eala moli mai eia taposati e latulao, eia kamati gabutala lou la iligiligi ele. Oukati. Eia sagege seseleti te latula ale eia visibitalatia. 22Tio la merera aleie, eia mai tai tamutoue. Ale igoie la ilo mutou eia buruko, eala moli eau ge hilo lou amutou, la tia mutou eia ge sagege lou, isa kamati ge abi taro le amutou la sagegela ale amuto ge gabuale. 23Tiele te la imamala alele, amuto kama ge tahi louau te la paga isasa. Ale eau vei seselea mutoue, mai amuto ge kaka e Tete la paga isasa, eia ge abia mutou, la vuhula amuto kakati te la isagu. 24Ale pala amuto souka kaka isa la paga te la isague, la vuhula eau souka goata rivu lou te Tete. Ale igoie amuto matagagati, taritigi veia amuto ge kaka, me e Tete ge abia mutou la paga ale amuto masagea, veia eia ge visibitala sesele la sagegela ale uru oio te la tia mutou.

E Iesus veia eia bolehohoti la vulovulo te la maututula

25“Ale eau vikarakarati soio tamutou te la vikarara la tilovo molie, eala moli mulimuli eau kamati ge vimari lou amutou te la vikarara la tilovo, eau ge sile pala molia mutou la vulovulole Tetele. 26Te la imamala alele, amuto ge kaka te la isagu, me Tete ge suli amutou, la vuhula amutou taku. Eala moli eau kama veia mutou veia eau moli ge kaka e Tete veia eia ge suli amutou. 27E Tete ge gabu tikumu la kilaka tamutou, la vuhula eia gogo tai amutou ale taku, eia masagea veia ge suli amutou, la vuhula amuto gogoau me amuto rovi taia veia eia sesele baha eau. 28Mai ale pala eau vipou tomi le Tete, me eau hiliti taroa somai la maututulae, tio eau ge hiliti taro lou la maututulae, eau ge beu loua soio te Teteo.”

29Goio, la valalua la vimari tetala veiala mago “Ale eme kamati vikara la tilovo lou, eme sile pala sesele molitiae. 30Ale igoie amite rovi seseletia veia eme la vuhu la mari tomi, me eme kama koramulia veia ge pou tali la tilahi te la tahalo isasa, me amite rovi sesele taia veia eme sibitala loio te La Tahalo Uru, me eme gomaie.”

31Goma, e Iesus goio koli baoli loua giteu ele mago “Ale amuto matagaga seseleti, ia? Amuto tautaulailo seseleti taku. 32Ale la imamala alele eia hagagaviti ge sibitala, male eia sibitalatie, me amuto ge hele bura taro eau soio te la mautu tamutou isasasao, eau sekela moliti ge poue. Eala moli eau kama ge pou sekela, e Tete ge vipou tomi leaue. 33Eau masagea veia amuto ge pou taku, me amuto ge sau tola la vimalumalu takue. La valalua ale kama roviau, egite ge viligi amutou, la ilo mutou kama ge buruko, la vuhula eau bolehohoti egiteu.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index