Formulário de pesquisa

ยอห์น 21:22

22พระเยซู​ก็​ตอบ​เปโตร​ว่า “ถ้า​เฮา​ใค่​หื้อ​เขา​อยู่​จ๋น​เถิง​เฮา​ปิ๊ก​มา​แหม​เตื้อ แล้ว​มัน​เรื่อง​อะหยัง​ของ​ต้าน​ตวย หื้อ​ตวย​เฮา​มา​เต๊อะ”