Formulário de pesquisa

ลูก๋า 14:14

14แล้ว​พระเจ้า​จะ​ปั๋นปอน​ต้าน ย้อน​คน​หมู่​นี้​บ่มี​อะหยัง​จะ​มา​ส้าย​ต้าน แต่​พระเจ้า​จะ​เป๋น​ผู้​หื้อ​รางวัล​ต้าน​เมื่อ​พระองค์​เยียะ​หื้อ​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย”