Formulário de pesquisa

มัทธิว 5:22

22แต่​เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ถ้า​ใผ​โขด ​หื้อ​ปี้น้อง​ของ​ตั๋ว คน​นั้น​จะ​ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ ถ้า​ใผ​ด่า​ปี้น้อง​ว่า ‘ไอ่​สึ่ง​ตึง’ ก็​จะ​ถูก​ปา​ขึ้น​ศาล​ของ​สภา​จาว​ยิว ถ้า​ใผ​ด่า​ปี้น้อง​ว่า ‘ไอ่​ง่าว’ คน​นั้น​จะ​ได้​ฮับ​โต้ษ​เถิง​ตก​หม้อหน้าฮก