Formulário de pesquisa

Mak 7:24

Wavine sago Yesu ivi tumaghanei.

(Mat 15:21-28)

24Yesu Gariri dobuna ikuyowei ma ikiibau ku Taya kwanatuna. Ma kwanatu ririnai ku numa sago irui ma ke ita kayowei da wawaya itakovi da tuna na nani dobunai. Ma ke kovokovoghina da ita kove.