Formulário de pesquisa

Yowane 18

Yesu se kabihekahini

1Huyana Yesu ye tapwalologehe maiyana hekahekatao se dahalai na Kidilona gonuna unai se taukawasi se lau teha hesau unai. Na temenai meta olibe yawana hesau, ede maiyana hekahekatao wa se lulau unai.

2Yudasi iya Yesu kana tauwalohai wa meta tenem teha ne kabina ye kata, matawuwuna ede Yesu maiyana hekahekatao huya hekadi temenai se laolaomagogoi. 3Ede ye laoma na tauꞌiyala bodadi yo taukaitalasam tauwoyaidi yo Paliseya yodi taupaisowa hekadi maiyanao. Na osili, lampa yo kabaꞌiyala gogodi se baheidi, na ye woyaidi se lau se lage tenem olibe yawana ne unai.

4Ginauli maudoidi kabo se tubu Yesu kalinawai ne kabidi ye katako, ede ye lau na ye henamaiyedi ye wane, “Kaiteya hesabana kwa laoma?”

5Se hededebui se wane, “Yesu Nasaleta tamowaina wa.”

Yesu ye wane, “Yau tamowaina ede.” Na Yesu kana tauwalohai Yudasi meta menai maiyanao se totolo. 6Huyana Yesu ye wane, “Yau tamowaina ede,” taulaoma wa se mulisigisigi yo se gulidobi bwatano wa unai.

7Yesu ye henamaiꞌuyoidi ye wane, “Kaiteya hesabana kwa laoma?”

Ede se wane, “Yesu Nasaleta tamowaina wa.”

8Yesu ye wane, “Ya hededeyako kalimiuwai meta yau tamowaina ede. Ena yau ya bom kwa wasewaseneigau, yogu tamowai ta kwa hetamalidi se lau.” 9Teina ye tubu meta iya yona hedehedede wa ye hemamohoiyei, doha ye wane, “Tamowai ku ledima wa ya kitahetetenamwanamwaedi na nige hesau ye tauwadam.”

10Na Simona Petelo iya yona kelepa kalinawai ye lausini ede taukaitalasam saesaena yona heyayai tauhaina beyatutuna ye boliꞌutusi. Heyayai tauhaina wa hesana ede Malakasi. 11Kabo Yesu ye hededelau Petelo unai ye wane, “Yom kelepa ne ku toleꞌuyoi kabahaina ne unai! Matawuwuna ede kamkamna kaputina Tamagu ye leyama ta taba unai ya numa.”

Yesu se woyalaei Anase unai

12Na kabo tauꞌiyala bodadi maiyadi kadi tanuwaga yo Dius tauwoyaidi yodi taupaisowa wa Yesu se hai yo nimana se paidi. 13Na bagubaguna meta se woyalaei Kaiyapasi bwasiyana Anase unai. Kaiyapasi iya taukaitalasam saesaena tenem bolimaina ne unai. 14Na iya ede ye hededelau Dius tauwoyaidi udiyedi ye wane, “Ye namwakalili taba tamowai kesega ye boita tamowai maudoida hesabada.”

Petelo yona uhala bagubagunana

15Simona Petelo yo hekahekata hesau Yesu se hemuliwatani. Na hekahekata hesau wa Yesu ye hemuliwatani se mwalae taukaitalasam saesaena yona bakubaku ne unai, matawuwuna taukaitalasam saesaena wa* tenem hekahekata ne kabina ye kata. 16Na Petelo meta dagela ne unai ye nayanaya, ede hekahekata hesau wa iya taukaitalasam saesaena kabina ye kataꞌusi wa ye uyo kawakeda wa na ye hededelau kawakeda taukitahetetena waihiuna kalinawai bena taba Petelo ye mwalae.

17Waihiu kawakeda ye kitahetete wa Petelo ye henamaiyei ye wane, “Na kowa hinage Yesu yona hekahekata hesau?”

Iya ye hededebui ye wane, “Yau nige.”

18Huyana ne meta huyagwagwama, ede heyayai tauhaidi hekadi yo tauwoyawoya yodi taupaisowa wa kaiwa se yuhi na se tolohetakikili se kaikaimwaiga. Na Petelo hinage ye tololau ede maiyadi se kaimwaiga.

Taukaitalasam saesaena bagubagunana wa Yesu ye henamaiyei

19Na kabo taukaitalasam saesaena* Yesu yona hekahekatao yo yona lauhekata debadiwai ye henamaibuibui.

20Ede Yesu ye hededebui ye wane, “Yau huya badobado sunago yo numa tabuna udiyedi ya laulauhekata. Menai yoda tamowai gwaudi se laolaomagogoi, na ya laulauguguyamasalaha tamowai maudoidi kalidiwai. Nige ginauli hesau ya hededewadawadamyei. 21Idohagi to ku henamaiyeigau? Yogu hedehedede taulapuidi ne ku henamaiyedi. Yogu hedehedede meta kabidi se katakalili.”

22Na taukaitalasam saesaena wa yona taupaisowa hesau Yesu dedekanawai ye totolo na yona hededebui wa ye lapui ede nimanawai ye laupapali, na ye wane, “Idohagi to taukaitalasam saesaena unai ku hedede doha teina?”

23Yesu ye hededebui ye wane, “Ena taba hedehedede ta ya hedede ne unai ya laupwano, yogu laupwano saha bena ku hededehemasalaha. Na taba saha ya hedededi ne mamohoi, ye saha to ku laupapaligau?” 24Yesu meta nimana sola ma paipaidi, na Anase iya ye hetamalilae taukaitalasam saesaena Kaiyapasi unai.

Petelo yona uhala helabuina yo hehaiyonana

25Simona Petelo ye tolo na ye kaikaimwaiga, na taukaimwaiga hekadi wa se henamaiyei se wane, “Kowa hinage yona hekahekatao wa hesauna?”

Petelo ye uhala ye wane, “Yau nige.”

26Na tamowai beyana Petelo ye boliꞌutusiꞌusei wa kehana hesau iya hinage taukaitalasam saesaena yona heyayai tauhaina, ye hededebayao ye wane, “Ya nuwatui meta kowa ya kitago Yesu maiyam olibe yawana ne unai.” 27Na Petelo ye uhalaꞌuyo, na mahanana ne unai meta pwaole hakiyana ye dou.

Yesu Pilato matanawai ye tolo

28Na kabo Dius tauwoyaidi wa Yesu maiyadi Kayapasi yona numa se pesagabaei na se lau Loma yodi gabana yona kabaloina numana lakilakina unai. Mala ye tom na malatomtom gagilina unai, na Dius tauwoyaidi nige se mwalae Loma yodi gabana yona numa wa unai, matawuwuna Dius yodi laugagayo meta ena se mwalae numa ne unai kabo ye hebikidi Yaubada matanawai. Na nige se mwalae, matawuwuna ede se henuwa bena taukiuli kaina se kai. 29Ede Pilato ye pesa ye laoma kalidiwai na ye henamaiyedi ye wane, “Yababa saha unai teina tamowai ta kwa hegilu?”

30Na se wane, “Ena taba iya nige laugagayo hesau ye utusi, taba nige ka woyaiyama kalimwai.”

31Pilato ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa hai na kabo yomi laugagayo ne unai kwa bom kwa hekasa.”

Dius tauwoyaidi wa se hededelau unai se wane, “Komiu Loma tamowaidi yomi laugagayo kwa tole meta kai nige gonowana tamowai hesau ka heboita.” 32Teina ye tubu ta meta Yesu yona boita kana kao ye hededehemasalahayako wa ye laoma ye hemamohoiyei.*

33Na kabo Pilato ye mwalaeseuyo yona kabaloina numana lakilakina wa unai na Yesu ye yoganei ye lau unai na ye henamaiyei ye wane, “Kowa Dius tamowaidi yodi wasawasa?”

34Yesu ye henamailau unai ye wane, “Teina ta kowa ku bom yom henamai, o tamowai hekadi se hededehemasalahagauko kowa kalimwai?”

35Pilato ye hededebui ye wane, “Yau nige Dius tamowaina. Yom tamowai yo taukaitalasam tauwoyaidi se woyaigo na kwa laoma kaliguwai. Yababa saha ku ginauli?”

36Yesu ye wane, “Yau yogu basileiya ne nige tanoubu ta yona. Ena taba tanoubu ta yona, tauhemuliwatanigau maudoidi ne kabo yogu se laugudugudu, na Dius tamowaidi ne taba nige gonowana se haigau. Na yogu basileiya ne meta iya teha hesau yona.”

37Na Pilato ye hededelau iya unai, ye wane, “Unai kowa meta wasawasa!”

Yesu ye hededebui ye wane, “Kowa ku hedededudulai meta yau wasawasa. Mamohoikalili se labasigau yo ya dobima tanoubu ta unai bena hedehedede mamohoina ya hemasalaha tamowai udiyedi. Na kaiteyadi hedehedede mamohoina se henuwa, kabo se lapulaoma kaliguwai.”

38Pilato ye henamaiyei ye wane, “Hedehedede mamohoina ne meta saha?” Teina unai ye pesa ye lau Dius udiyedi na ye wane, “Nige yababa saha hesau iya unai ya lobai. 39Na komiu yomi laulau meta bolimai badobado taukiuli henuwaisinina huyana unai kabo numatutugudu unai taumiya tamowaina hesau kwa kaibwadai bena ya yailigabaei. Unai, hage kwa henuwa bena Dius yodi wasawasa wa ya yailigabaei?”

40Na maudoidi se yogahilakilaki se wane, “Nige, iya nige! Balabasi iya ku yailigabaeiyama ede.” Na Balabasi iya meta Loma gabemani unai tauhaikabi tamowaina.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index