Formulário de pesquisa

MAREKA 14

Mahlomola a Jesu. — Morero wa baprista.

1Matsatsi a ne a sa tla ba mabedi, e ntoo ba Paseka le mahobe a se nang ditomoso. Baprista ba baholo le bangodi ba ne ba batla mokgwa wa ho tshwara Jesu ka bohlale, ba tle ba mmolaye. 2Empa ba ne ba re: A e se be mohla mokete, esere mohlomong moferefere wa eba teng hara setjhaba.

Setlolo se tshelwa hloohong ya Jesu, Bethania.

3Yare ha a le Bethania, tlung ya Simone molepera, a dutse dijong, ha fihla mosadi ya nang le pitsa ya alebastera, e tletseng setlolo sa nareda ya sebele, se theko e thata; a bolaya pitsa ya alebastera, a se tshela hloohong ya Jesu. 4Ba bang ba itlhonamela, ba re: Tshenyeho eo ya setlolo e thusitseng? 5athe se ka be se rekile didenare tse fetang makgolo a mararo, tsa newa bafumanehi. Ba itshena ho mosadi eo jwalo. 6Empa Jesu a re: Mo leseng; le mo utlwisetsang bohloko? O nketseditse ketso e molemo. 7Hobane haele bafumanehi, le tla nne le be le bona kamehla, mme le tla tseba ho ba etsa hantle mohla le ratang; empa nna, le ke ke la ba le nna kamehla. 8O entse seo a neng a ka se etsa; o tlile pele ho tlotsetsa mmele wa ka ho epelwa. 9Kannete ke re ho lona: Hohle lefatsheng moo Evangeli ena e tla bolelwa teng, se entsweng ke yena le sona se tla bolelwa, a tle a hopolwe ka sona.

Keko ya Judase.

10Judase Iskariota, e mong wa ba leshome le metso e mmedi, a ya ho baprista ba baholo, a tle a ba neele Jesu. 11Ha ba mo utlwa, ba thaba, mme ba mmalla hore ba tla mo nea ditjhelete. Jwale, a batla sebaka sa ho ba neela yena.

Paseka le Selallo.

12Ka letsatsi la pele la mokete wa mahobe a se nang ditomoso, e leng leo ho hlajwang Paseka ka lona, barutuwa ba hae ba re ho yena: O rata ha re ya o lokisetsa kae, o tle o je Paseka? 13Yaba o roma barutuwa ba hae ba le babedi, a re ho bona: Eyang motseng, mme le tla kgahlana le motho ya jereng nkgo ya metsi; le mo latelle. 14Moo a kenang teng, le bolelle monga ntlo, le re: Moruti o re: Ntlo e kae eo ke tla jela Paseka ho yona le barutuwa ba ka? 15O tla le bontsha ntlo e kgolo, e kahodimo, e kgabisitsweng, e lokisitsweng; le re lokisetse hona teng. 16Barutuwa ba hae ba tloha, ba kena motseng, ba fumana ho le jwalokaha a ba boleletse; mme ba lokisa Paseka.

17Ha e se e le ka shwalane, a ya teng le ba leshome le metso e mmedi. 18Ha ba dutse ba eja, Jesu a re: Kannete ke re ho lona: E mong wa lona, ya jang le nna, o tla nkeka. 19Yaba ba qala ho swaba, le ho mmotsa e mong le e mong, ka ho re: A ke nna na? A ke nna na? 20A araba, a re ho bona: Ke e mong wa ba leshome le metso e mmedi, yena ya kenyang letsoho le nna morifing. 21Haele Mora Motho, o ikela jwalokaha ho ngodilwe bakeng sa hae; empa ho madimabe motho eo, eo Mora motho a ekwang ke yena! Ho ka be ho le molemo ho motho eo, hola a se ke a tswalwa.

22Ba re ba sa ja, Jesu a nka bohobe, mme eitse hobane a boke, a bo ngwatha, a ba nea bona, a re: Nkang, le je; hona ke mmele wa ka. 23A ntoo nka senwelo, a leboha, a ba nea sona; mme ba nwela ho sona bohle. 24A re ho bona: Hona ke madi a ka, a selekane se setjha, a tshollelwang ba bangata. 25Kannete ke re ho lona: Ha ke sa tla hlola ke enwa se behwang ke morara, ho tla be ho fihle tsatsi leo ke tla se nwa se le setjha mmusong wa Modimo.

26Eitse hobane ba bine dithoko, ba ya thabeng ya Mehlwaare.

Petrose o bolellwa tatolo ya hae.

27Jesu a re ho bona: Bohle le tla kgoptjwa ho nna bosiung bona; hobane ho ngodilwe, ho thwe: Ke tla otla modisa, mme dinku di tla qhalana. 28Empa, etlare hobane ke tsohe, ke tla le etella pele ho ya Galelea. 29Petrose a re ho yena: Leha bohle ba ka kgoptjwa, haele nna, tjhe! 30Jesu a re ho yena: Kannete ke re ho wena: Wena, kajeno, ka bona bosiu bona, mokoko ha o eso ho lle habedi, o tla be o se o ntatotse hararo. 31Ebile Petrose o tlodisa puo, a re: Leha ho ka thwe, ke shwe le wena, nke ke ka ba ka o latola. Mme bohle ba rialo le bona.

Gethesemane.

32Ba ya nqalong e bitswang Gethesemane. Jwale, a re ho barutuwa ba hae: Dulang mona, ke tle ke be ke rapele. 33A ntoo ya le Petrose, le Jakobo, le Johanne, mme a qala ho tshoha haholo le ho tsieleha. 34A re ho bona: Moya wa ka o tshwerwe ke maswabi a isang lefung; salang mona, mme le fadimehe. 35A ya pejana, a wela fatshe, a rapela hore, ha ho ka etswa, hora eo e mo fete. 36O ne a re: Abba, Ntate! tsohle o ka di etsa; tlosa senwelo sena pela ka; empa, ho se ke ha etswa seo nna ke se ratang, ho etswe seo wena o se ratang. 37A boya, a ba fumana ba robetse; a re ho Petrose: Simone, na o robetse? O sitilwe ho fadimeha hora e le nngwe na? 38Fadimehang, le rapele, hore le se kene molekong; hobane moya o mafolofolo, empa nama yona e a fokola. 39A boela a ya, a rapela, a bolela wona mantswe ao. 40Eitse hobane a kgutle, a ba fumana ba boetse ba robetse; hobane mahlo a bona a ne a le boima; ba ne ba sa tsebe seo ba ka mo arabang sona. 41A tla la boraro, a re ho bona: Robalang jwale, le kgatholohe! Ho a lekana; hora e tlile. Bonang, Mora motho o se a ya neelwa matsohong a baetsadibe. 42Emang, a re yeng; bonang, ya nkekang o se a le haufi.

Jesu o a tshwarwa.

43Kapelepele, ha a sa rialo, ha hlaha Judase, e mong wa ba leshome le metso e mmedi, a ena le sehlopha se seholo, se tshwereng disabole le melamu, se rometswe ke baprista ba baholo le bangodi le baholo. 44Ya mo ekang o ne a ba neile pontsho, a re: Eo ke tla mo aka, ke yena; le mo tshware, mme le ye le yena, le mo tiisitse. 45Ha a fihla, a phakisa a atamela Jesu, a re: Rabbi! Rabbi! a ba a mo aka. 46Yaba ba isa matsoho a bona ho yena, ba mo tshwara.

47Jwale e mong wa ba leng teng a tsomola sabole, a hlatha mohlanka wa moprista e moholo, a mo kgaola tsebe.

48Jesu a bua, a re ho bona: Le tswile hae ho tla ntshwara ka disabole le ka melamu, jwalokaha eka ke leshodu. 49Ke ne ke ntse ke dula le lona ka tsatsi le leng le le leng tempeleng, ke ruta, mme ha le a ka la ntshwara; empa e le hore Mangolo a phethahale.

50Jwale, barutuwa bohle ba mo tlohela, ba baleha.

51Mohlankana e mong o ne a mo latela, a apere kobo ya bosiu feela; bahlanka ba mo tshwara; 52empa yena a ba tlohella kobo, a baleha a le feela.

Jesu o hlahiswa pela lekgotla. — Tsuo ya hae.

53Jwale ba isa Jesu ho moprista e moholo. Baprista ba baholo bohle le baholo le bangodi ba phuthehela teng. 54Petrose yena a mo latela a le hole, a ba a kena lebaleng la moprista e moholo; a dula le bahlanka, a ikomosa mollong.

55Jwale, baprista ba baholo le lekgotla lohle ba batla bopaki bo ka qosang Jesu, ba tle ba mmolaye; empa ha ba ka ba bo fumana. 56Hobane ba bangata ba ne ba mo qosa ka bohata, empa taba tsa bopaki ba bona di ne di sa dumellane. 57Ba bang ba ema, ba mo qosa ka bohata, ba re: 58Re mo utlwile a re: Ke tla qhaqha tempele ena e entsweng ka matsoho, ke hahe e nngwe ka matsatsi a mararo, e sa etswang ka matsoho. 59Empa le teng taba tsa dipaki tseo di ne di sa dumellane. 60Yaba moprista e moholo o ema kahare, a botsa Jesu, a re: Na ha o arabe letho na? Seo bao ba o qosang ka sona keng? 61A mpa a kgutsa, a se ke a araba letho. Moprista e moholo a boela a mmotsa, a re ho yena: Na ke wena Kreste, Mora wa Modimo o bokwang na? 62Jesu a re: Ke yena; mme le tla bona Mora motho a dutse letsohong le letona la matla a Modimo, a etla ka maru a lehodimo! 63Jwale, moprista e moholo a hahola dikobo tsa hae, a re: Re sa batlelang dipaki? 64Le utlwile nyefolo. Lona, le reng? Bohle ba mo tswa, ba re, o tshwanelwa ke lefu. 65Yaba ba bang ba qala ho mo tshwela ka mathe, ba mo kwahela mahlo, ba mo jabela, ba re ho yena: Porofeta! Mme bahlanka ba mo otla ka dithupa.

Tatolo ya Petrose.

66Petrose a sa ntse a le katlase, lebaleng, ha fihla lekgabunyane le leng la moprista e moholo. 67Ha le bona Petrose a ntse a ikomosa, la mo tadima, la re: Le wena o ne o na le Jesu wa Nasaretha. 68A mpa a latola, a re: Ha ke tsebe, ha ke utlwe seo o se bolelang. Mme a tswela ntle, kgotlwaneng. Yaba mokoko o a lla. 69Lekgabunyane ha le mmona, le boela la qala ho re ho ba emeng moo: Enwa ke wa bona! 70Yena a mpa a boela a latola. Ho se hokaenyana, ba emeng moo ba re ho Petrose: O wa bona ruri, hobane le wena o Mogalelea, le puo ya hao eka ya teng. 71Jwale, a qala ho hlapanya le ho ana, a re: Motho eo le mmolelang ha ke mo tsebe. 72Yaba mokoko o lla la bobedi. Jwale Petrose a elellwa seo Jesu a neng a mmoleletse sona, kamoo a neng a itse kateng: Mokoko ha o eso ho lle habedi, o tla be o se o ntatotse hararo. Mme a qala ho lla.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index