Formulário de pesquisa

Luka 18:39

39Ago senu ema gita aita inoiwa ami nu seninoise nu ge duaise sewa. Ata nu noko zawa bamu gatero senua awa, “O Dawidira sibuna, ni na emo zo amuyo.”