Formulário de pesquisa

Luka 2:11

11Be emire Dawidira nate ena bama zo mai pumia. Mai ami nikare wayara ena soero pumamunoya. Nu awa Tua nisokare Kristo awa.