Formulário de pesquisa

Luka 2:45

45kau wewato ata tepo. Ago wenu giro nuto nu tamamu sero ewesemuro Yerusalem bamuwato awa.