Formulário de pesquisa

Luka 6:2

2Ago inoiwa Farisayo eni meni giro ego sewa awa, “Sabat purare nena awa wai azu sai itia, awa nogoro inowi?”