Formulário de pesquisa

Matiu 17:4

4Ago giwa Petoro meni Yesure ego senua awa, “Tua, nakai ego itenakai awa ewanana. Are ninasa na komboa etorobara sinane — zo niso, zo Mosera, zo Eliara.”