Formulário de pesquisa

Matiu 24:1

Yesu meni Anutura ibu bamu sisara tepo wamunoya amira ge senua.

1Yesu nu Anutura ibu bamura ena kei awero susaunu bua mai nuso meni nuso nana bamuro ibu bamura so gipamu sewa.